Fairway Woods

ด้วยทางเลือกที่มากขึ้น ทั้งขนาดและลอฟท์ บวกกับความหน้าเด้งแบบไดรเวอร์ ทdาให้หัวไม้สารพัดประโยชน์นี้ ดีขึ้นกว่าเดิมมาก

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS -

หัวไม้สารพดั ประโยชน์ชิ้นนี้ ดีขึ้นกว่าเดิมมาก

callaway gbb epic/sub zero/star

ผู้เชี่ยวชาญ หัวไม้แฟร์เวย์นี้ใช้โครงสร้างคาร์บอนคอมโพสิทที่แข็งแรง และนํ้าหนกั เบาที่ประสบความสําเร็จในไดรฟเวอร์ Epic ดนั นํ้าหนกั ที่ ประหยดั ได้ตํ่าลงในรุ่นมาตรฐานและรุ่น Star เพื่อให้ลูกเหินสูงสุด และเปลี่ยนมาเป็นหมุดนํ้าหนกั ที่ปรบั ได้ที่ด้านหน้าและด้านหลงั ในรุ่น Sub Zero พลงั ได้มาจากเทคโนโลยีคพั เฟสซึ่งขอบบางของหน้าไม้ขยาย ไปถึงกระดองและฐาน เพิ่มการดีดตัวทั่วทั้งหน้าไม้

ผู้ทดสอบ (L) ผมควบคุมไฟลท์บอลได้ทั้งหมด (M) ตีไกลโดยแทบไม่ ต้องใช้ความพยายามมาก (H) ช็อตที่สวิงแย่ก็ยงั ได้ระยะดีพอสมควร

callaway rogue/sub zero

ผู้เชี่ยวชาญ มนั ใช้เทคโนโลยีเจลเบรกที่ทําให้ไดรเวอร์ Epic ได้รบั ความ นิยมมาก แท่งสองอนั หลงั หน้าไม้ทําหน้าที่ยึดกระดองกบั ฐาน ทําให้หน้า ไม้รองรบั โหลดได้มากขึ้น ส่งผลให้หน้าไม้ดีดตัวดีขึ้นและช่วยให้ช็อต ผิดพลาดไปดีเหมือนตีโดนกลางหน้าไม้ แท่งสองอนั นี้ยงั ทํางานร่วมกบั เทคโนโลยีคพั เฟสเพื่อช่วยเพิ่มระยะ ขณะที่ก้อนนํ้าหนกั ทงั สเตนใช้เพื่อ ควบคุมสปิน

ผู้ทดสอบ (H) สร้างความมั่นใจทั้งที่ตีจากพื้นหรือจากบนที (M) เหมือนมีความลบั อยู่ในหัวไม้นี้ (H) หน้าไม้เฟิร์มแต่ทรงพลงั

cobra king f8/f8+

ผู้เชี่ยวชาญ รางคู่ขนานที่ฐาน มนั ช่วยตอบสนองพื้นหญ้า แต่สําหรบั หัวไม้ใหม่นี้รางจะอยู่ใกล้กนั มากขึ้นและอยู่ตรงกลางเพื่อเพิ่มความ เสถียร รางนี้จะสูงขึ้นในหัวไม้ที่ลอฟท์สูงขึ้น เพื่อให้ได้มุมเข้าปะทะลูกที่ ชนั ขึ้นในหัวไม้องศาสูงขึ้น รุ่น F8 และ F8+ มีอินเสิร์ทหน้าไม้ที่ทําจาก เหล็กแข็งสูง นํ้าหนกั ที่ฐานของ F8 จะอยู่ด้านหลงั เพื่อให้ลูกเหินสูง ส่วนของ F8+ จะอยู่ด้านหน้าเพื่อให้ได้ไฟลท์บอลตํ่าลง

ผู้ทดสอบ (L) ไฟลท์บอลจากลูกตั้งทีจะสูงและทิศทางไม่บาน (M) ตรง ขอบดูเจ๋งมาก (H) มนั ตีผ่านหญ้าและเข้าปะทะลูกได้อย่างหมดจรด

ping g400/sft/stretch 3

ผู้เชี่ยวชาญ ปิงเข้าใจดีว่าการตีพลาดกลางหน้าไม้เป็นส่วนหนึ่งของเกม G400 จึงเน้นแก้ไขจุดนี้ โดยใช้วัสดุใหม่และรูปทรงใหม่ ประกอบด้วย กระดองที่บางเฉียบ อินเสิร์ทหน้าไม้ทําจากเหล็กมิราจ C300 เหล็กชนิด เดียวกบั ที่ทําแลนดิงเกียร์ของเครื่องบินขนาดเล็ก ซึ่งทําให้ได้หน้าไม้ที่ บางกว่าและดีดตัวดีกว่า ช่วยเพิ่มความเร็วลูกและให้ลูกเหินสูงขึ้น

ผู้ทดสอบ (L) เสริมความมั่นใจให้ผม มนั เสียงดงั มากแต่ก็น่าฟัง

(M) ตีจากพื้นได้ง่าย จากตั้งทีก็หวดได้เต็มที่ (H) ผมชอบที่ครีบบน กระดองใช้เป็นเครื่องช่วยเล็งได้

pxg 0341x

ผู้เชี่ยวชาญ กระดองทําด้วยคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงอยู่ตํ่า อินเสิร์ทที่อยู่ภายในหัวทําจากเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์ เพื่อ ประหยดั นํ้าหนกั และควบคุมเสียง ที่ฐานมีสกรูนํ้าหนกั เก้าตัวสําหรบั ปรบั แต่ง สกรูสีเงินทําจากทงั สเตน สีดําเป็นไททาเนียม สามารถปรบั ย้ายสกรู เหล่านี้เพื่อให้ได้ไฟลท์บอลเฟดหรือดรอว์ตามต้องการ ส่วนคอไม้ปรบั เพิ่มหรือลดองศาได้บวก-ลบ 1.5 องศา

ผู้ทดสอบ (L) สามารถตีแต่งช็อตได้ซ้ายขวาโดยที่ยงั ได้ระยะดี (M) มนั จะไม่ทําให้ท่านผิดหวงั (H) ผมชอบสีดาํ ที่ตดั กบั เส้นสีขาวบนหน้าไม้

taylormade m3

ผู้เชี่ยวชาญ เราเคยเห็นหมุดนํ้าหนกั ที่สไลซ์ไปมาได้ของหัวไม้แฟร์เวย์ เทย์เลอร์เมดที่สามารถปรบั เพื่อให้ได้เฟดหรือดรอว์ แต่รุ่นนี้ออกแบบ รางนํ้าหนกั ให้สวยงามทนั สมัย บนกระดองและฐานมีแผงคาร์บอนคอมโพสิทที่นาํ้ หนกั เบากว่าเดิม ช่วยขยบั จุดศูนย์ถ่วงลงตํ่าและไปด้าน หน้าเพื่อลดสปิน ที่สําคญั ไม่แพ้กนั คือสล็อตโค้งที่ฐานจะยาวกว่ารุ่น M1 ของปีที่แล้ว เพื่อให้ช็อตที่โดนหน้าไม้ด้านล่างได้ระยะดีขึ้น

ผู้ทดสอบ (L) ผมตีแต่งช็อตได้อย่างต้องการ (M) รู้สึกตีง่ายและให้พลงั มาก (H) ให้ไฟลท์บอลที่สวยแต่ดุดนั ลูกพุ่งได้ระยะ

taylormade m4

ผู้เชี่ยวชาญ หัวไม้ของเทย์เลอร์เมดที่ชดเชยความผิดพลาดสูงจะต้องมี ขนาดใหญ่ แต่การพฒั นาที่แท้จริงถูกแอบซ่อนไว้ รุ่น M2 ของปีกลายใช้ แผ่นนํ้าหนกั ภายในอนั เดียวโดยดนั ให้อยู่ตํ่าและไปด้านหลงั และพาด เกือบเต็มความยาวของหน้าไม้ แต่รุ่น M4 มนั ใหญ่ขึ้นและแยกกนั ทําให้ได้ความเสถียรสูงขึ้นสําหรบั ช็อตที่พลาดกลางหน้าไม้ ช่องว่างที่ ฐานก็ยาวกว่ารุ่น M2 เพื่อเพิ่มการดีดตัวของหน้าไม้

ผู้ทดสอบ (L) ตีง่ายและได้ระยะดี ให้ไฟลท์บอลดั่งที่ใจต้องการ (M) ลูกไปตรงอย่างต้องการ (H) ตีลูกลอยง่าย แม้จะตีไม่หนกั แน่น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.