Players-distance Irons

เหล็กประเภทใหม่ ที่โดดเด่นทั้งความแม่นยdา และระยะไกล ต่อไปนี้ท่านจะตีขึ้นกรีนด้วยเหล็กที่ลดลง อย่างน้อยหนึ่งเบอร์

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS -

‘หมวดหมู่ใหม่ในปีนี้!’ เหล็กประเภทใหม่ ที่โดดเด่นทั้งความแม่นยํา และให้ระยะที่ไกล

callaway epic pro set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ สํำหรบั เหล็กชุดนี้ มนั หมำยถึงกำรสร้ำงหน้ำไม้ดีดตัวและ ขยำยขอบไปถึงฐำนและสนั บน เพื่อให้ได้หน้ำไม้ที่ดีดตัวเต็มที่สํำหรบั ลูก โดนกลำงหน้ำไม้ และไม่ให้เสียควำมเร็วสํำหรบั ลูกที่พลำดกลำงหนำ้ ไม้ อย่ำงไรก็ตำมกำรดีดตัวก็ต้องกำรควำมแข็งแกร่ง ซึ่งเหล็กรุ่นนี้ได้มำจำก โครงสร้ำงแบบกรงที่มีแท่งยึดไว้อยำ่ งแข็งแรง

ผู้ทดสอบ (L) ให้ควำมรู้สึกของเหล็กผู้เล่นฝีมือดีตอนปะทะลูก ชดเชย ควำมผิดพลำดสํำหรบั ช็อตผิดพลำด (M) มนั เหมือนรองเท้ำวิ่งชั้นดี เฟิร์ม ตอบสนองด้วยควำมนุ่มนวล

callaway rogue pro set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ ควำมทำ้ ทำยอยู่ที่กำรเพิ่มควำมเร็วลูกโดยที่ยงั รกั ษำควำม รู้สึกที่ดีเอำไว้ ควำมเร็วของเหล็กรุ่นนี้มำจำกเทคโนโลยีคพั เฟส ควำม รู้สึกได้มำจำกแนวคิดที่เริ่มต้นจำกลูกกอล์ฟ คือฟองอำกำศขนำดเล็ก ระดบั ไมโครที่อยู่ในเนื้อยูริเธนทํำให้ได้เสียงแบบในทัวร์ และหน้ำไม้ที่ บำงก็ทํำให้ควำมเร็วลูกสูงขึ้น

ผู้ทดสอบ (L) ใบเหล็กเป็นแนวเล็งให้ลูกได้อย่ำงดี ใบเหล็กเคลื่อนที่ ผ่ำนหญำ้ อยำ่ งรำบเรียบ (M) ตะลึงกบั ระยะที่ได้เวลำสวิงอย่ำงรำบเรียบ ท่ำนต้องตะโกนว่ำ “ลงได้แล้ว” พลงั ของมนั เป็นของจริง

cobra forged tec black/one length set of seven

ผู้เชี่ยวชาญ นี่เป็นเหล็กที่มีอินเสิร์ทหน้ำไม้บำงและทํำจำกเหล็กแข็งสูง เพื่อให้ได้ระยะไกล อินเสิร์ททงั สเตนในตํำแหน่งต่ำงๆถูกฟอร์จเข้ำที่ โคนและปลำยใบเพื่อเพิ่มกำรชดเชยควำมผิดพลำดสํำหรบั ช็อตพลำด กลำงหน้ำไม้และขยบั ตํำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงให้ตรงกบั บริเวณที่มีกำรปะทะ อินเสิร์ทคำร์บอนไฟเบอร์ที่อยู่หลงั หน้ำไม้ช่วยลดแรงสั่นสะท้ำนสร้ำง ควำมรู้สึกนุ่มนวล

ผู้ทดสอบ (L) มนั ตีผ่ำนหญำ้ ได้อย่ำงไม่เกรงกลัว (M) มนั ตีง่ำยอย่ำงน่ำ ประหลำดใจมำก เป็นเหล็กที่ใครก็ใช้ได้ ตั้งแต่มือดีไปถึงมือใหม่

ping i200 set of seven

ผู้เชี่ยวชาญ รุ่น i200 นี่มีหน้ำไม้บำงที่ไม่เพียงให้ระยะดี แต่ชดเชย ควำมผิดพลำดสูงและควำมรู้สึกที่ดีอีกด้วย กำรชดเชยช็อตที่พลำดกลำง หน้ำไม้มำจำกนํ้ำหนกั ที่ประหยดั ได้จำกหน้ำไม้ที่บำงมำกและกำรกลึง ช่องคำวิตีอยำ่ งแม่นยํำโดยเครื่องจกั ร วำงนํ้ำหนกั ที่ประหยดั ได้นี้ที่คอ และปลำยใบเพิ่มควำมเสถียร ตีผ่ำนหญ้ำง่ำยเพรำะว่ำควำมโค้งของขอบ คมหน้ำและมุมกระดอนที่เพิ่มขึ้น

ผู้ทดสอบ (L) กำรปะทะระหว่ำงลูกกบั ไม้ ให้ควำมรู้สึกเหมือนกำรปล้น เงียบในทำงที่ดี (M) มีแต่ประโยชน์ดีๆเท่ำที่ท่ำนจะคิดได้

taylormade m3 set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ สนั บนบำงและใบเบลดกะทดั รดั ดึงดูดใจนกั กอล์ฟแต้มต่อตํ่ำ ฐำนโค้งมนมำกขึ้นและกำรปรบั ปรุงหน้ำไม้เพื่อช่วยเหลือช็อตที่ผิดพลำด จุดเด่นของโครงสร้ำงอยู่ที่แท่งภำยในที่ช่วยยึดใบให้แข็งแรง ช่วยส่งถ่ำย พลงั งำนไปยงั ลูกได้ดี สล็อตบนหน้ำไม้และที่ฐำนช่วยเพิ่มกำรดีดตัว ฝัง นํ้ำหนกั ทงั สเตนลงในจุดที่ทํำให้แต่ละเหล็กมีจุดศูนย์ถ่วงที่ทํำให้ได้มุม เหินดีที่สุดตอนปะทะลูก

ผู้ทดสอบ (L) ไม่เพียงแต่ลูกไปไกล แต่ยงั ได้วิถีสูงด้วย ได้ทั้งระยะที่ไกล แถมยงั ตกพื้นนุ่มนวล (M) เป็นเหล็กที่ให้ระยะดี taylormade p790 set of eight ผู้เชี่ยวชาญ P790 รูปทรงใบดึงดูดใจนกั กอล์ฟฝีมือดี ผลที่ได้คือหน้ำไม้ ที่บำงเฉียบและบรรจุโฟมโพลียูริเธนภำยในสํำหรบั กำรเพิ่มระยะ อินเสิร์ทหนำ้ ไม้ที่ขยำยมำถึงฐำนและมีช่องตดั ทะลุแบบเดียวกบั ช่องที่เรำ เห็นในหัวไม้แฟร์เวย์ กุญแจสํำคญั อยู่ที่โฟมที่บรรจุภำยในซึ่งเป็นวัสดุ นํ้ำหนกั เบำทํำให้หน้ำไม้ดีดตัวโดยไม่ต้องใส่นํ้ำหนกั เพิ่ม และยงั ช่วย ทํำให้ได้เสียงที่ดีอีกด้วย

ผู้ทดสอบ (L) สนั บนหนำพอทํำให้เกิดควำมเชื่อมมั่นตอนจรดลูก (M) รู้สึกเหมือนลูกเกำะหน้ำไม้นำนขึ้นอีกหนึ่งวินำทีก่อนพุ่งออกไป

titleist 718 ap3 set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ AP3 เหล็กชุดนี้มีสำมโครงสร้ำง เหล็ก 3-7 เป็นโครงสร้ำง กลวงที่เสริมด้วยทงั สเตน และอินเสิร์ทหน้ำไม้รูป L-shape ที่ขยำยมำ ถึงฐำนเพื่อเพิ่มกำรดีดตัวบริเวณหน้ำไม้ด้ำนล่ำง เหล็ก 8-9 มีอินเสิร์ท หน้ำไม้ทํำจำกเหล็ก 17-4 ส่วนเวดจ์ทํำจำกเหล็กแคสท์สเตนเลส 17-4

ผู้ทดสอบ (L) ไม่มีอะไรนอกจำกแรงสั่นที่รู้สึกดีมำถึงแขน มนั เหมือน ท่ำนสวมถุงมือ (M) ให้ควำมรู้สึกและเสียงที่หนกั แน่น ลูกออกจำก หน้ำไม้อย่ำงดุดนั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.