Game-improvement Irons

โด่งกว่า ไกลกว่า ตรงกว่า: เหล็กเหล่านี้ทdามาเพื่อทุกคน และมันยังคงเดินหน้ายกระดับ ทั้งด้านสมรรถนะและความหลากหลาย

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS -

โด่งกว่า ไกลกว่า ตรงกว่า เหล็กเหล่านี้ทํามาเพื่อทุกคน

callaway epic set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ แคลลาเวย์สร้างสรรค์ใบเหล็กที่นาํ้ หนกั เบาสุดและแข็งแรง สุดเท่าที่จะทําได้ แล้วนํามาทํางานร่วมกบั หน้าไม้คพั เฟสเพื่อให้ได้ระยะ สูงสุด จากนั้นใช้กระบวนการฉีดโลหะเหลว คือทงั สเตนและเหล็กเข้า แม่พิมพ์ เพื่อทํานํ้าหนกั ภายใน เป้าหมายคือวางตําแหน่งจุดศูนย์ถ่วงให้ เหมาะที่สุดสําหรบั แต่ละเหล็กของทั้งเซ็ต เพื่อให้ได้มุมเหินที่ดีที่สุด

ผู้ทดสอบ (L) ความสมดุล การวางนํ้าหนกั ทําให้ได้ความรู้สึกที่ดีตอน ปะทะ มนั ดีมากที่มีเหล็กที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งเช่นนี้ (M) หน้าไม้ เหมือนติดสปริงไว้ ลูกพุ่งอย่างรวดเร็วแม้แต่ช็อตที่ผิดพลาด callaway rogue set of eight ผู้เชี่ยวชาญ เหล็กรุ่นนี้ถูกทําให้ชุดเหล็กมีออฟเซ็ตแบบไล่ระดบั พร้อม กบั ให้เกิดความพอดีระหว่างขนาดและส่วนผสม หน้าไม้คพั เฟสที่ความ หนาผนั แปรขยายพื้นที่ของหน้าไม้เพื่อเพิ่มความเร็วลูก ใช้ก้อนนํ้าหนกั ทงั สเตนเพื่อทําให้ได้วิถีที่แม่นยําสําหรบั เหล็กยาว อีกสิ่งที่โดดเด่นมาก คือ ช่องอากาศที่อยู่ภายในยูริเธนที่ฉีดเข้าภายในหัว วตั ถุประสงค์ของ มนั คือช่วยให้หน้าไม้ดีดตัวขณะทําหน้าที่ลดแรงสั่นสะท้านไปด้วย

ผู้ทดสอบ (M) เหล็กยาวชดเชยความผิดพลาดดี ให้ความรู้สึกหน้าไม้ เด้งมาก (H) แม้ผมจะตีโดนหนาแต่ก็ยงั ได้ระยะดี

callaway rogue x set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ มนั ใช้เทคโนโลยีหลกั เหมือนรุ่น Rogue แต่มีความแตกต่าง บ้าง เช่น นํ้าหนกั รวมที่เบาลง ทั้งที่มนั ยาวขึ้นและทําองศาชนั ขึ้น (พิทชิง เวดจ์ 42 องศา) แต่ฐานที่กว้างและก้อนทงั สเตนช่วยรกั ษาให้นํ้าหนกั อยู่ ตํ่าและค่อนไปด้านหลงั เพื่อให้ลูกลอยโด่งและป้องกนั ไม่ให้ท่านต้อง ตะโกน “เบรคๆ” ขณะที่ลูกลอยเข้าหากรีน

ผู้ทดสอบ (L) ฐานทําให้รู้สึกเหมือนหัวเหล็กลอยผ่านหญ้า (H) ท่าน สามารถโจมตีลูกด้วยเหล็กนี้ การชดเชยความผิดพลาดของมนั ทําให้ท่าน ปลดปล่อยความคิดร้ายๆออกไปหมด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.