How I Made It

ดาวรุ่งคนนี้ หวังจะคว้าแชมป์แรก ในรายการ เดอะ มาสเตอร์ส

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS -

จูเลียน ซูรี กบั แชมป์แรก ของเขา และความหวงั ใน รายการ เดอะ มาสเตอร์ส

เมื่อจูเลียน ซูรี พลำดสิทธิ์ในกำรคว้ำกำร์ดทัวร์ของยูโรเปียน ทัวร์ ในกำรแข่ง คิวสคูลไปเพียง 1 สโตรก เขำถูกบงั คบั ให้ต้องตดั สินใจว่ำจะอยู่ที่นี่ต่อและแข่งใน ชำเลนจ์ทัวร์ หรือไม่ก็กลบั ไปสหรฐั ฯ และหำทำงลงแข่งในเว็บดอทคอม ทัวร์ ที่ ให้คะแนนในเวิลด์แรงค์กิงมำกกว่ำ? ซึ่งซูรีเลือกที่จะอยู่ และมนั เป็นทำงเลือกที่ถูกต้อง เขำ คว้ำแชมป์ 2 รำยกำรนอกสหรฐั ฯ ที่ทํำให้เขำติดอยู่ในอนั ดบั ท็อป 50 ของโลก และได้สิทธิ์ เข้ำไปเล่นใน เดอะ มำสเตอร์ส ตอนนี้เขำเพิ่งซื้อเฟอร์นิเจอรเ์ พื่อย้ำยเข้ำไปอยู่บ้ำนหลงั ใหม่ ในแจคสนั วิลล์ หลงั กลบั จำกตะวนั ออกกลำง ซึ่งเรำได้ถำมถึง “กำรเตรียมตัวสํำหรบั เมเจอร์ แรกในปีนี้” และนี่คือคํำตอบที่เขำให้ไว้กบั แม็กซ์ แอดเลอร์ แห่งกอล์ฟ ไดเจสต์

ปีที่ผ่านมานี้ผลงานของคุณดี มาก ผมได้รบั อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยน? คํำแนะนํำในเรื่องพื้นฐำน โดยปกติแล้ว วงสวิงของผมจะมี กำรควำมเร็วที่ดี และสอดคล้อง

กนั แต่จำกวีดีโอที่เมืองดุค มนั

กลบั แสดงวำ่ มือของผมนั้นพลิก

และพนั กนั มั่ว ซึ่งตอนนั้นผมดื้อ

เกินกว่ำที่จะเชื่อสำยตำของคนอื่น

แต่หลงั จำกผมพบกบั ปีที่แย่ ผมก็

ยอมแพ้และเริ่มเรียมกบั แดน

คำร์รำเฮอ ผู้เป็นโค้ชให้กบั เดวิน

น้องชำยของผม

เขาสอนอะไรคุณ? แดนเห็นหลำยสิ่งที่ผมต้องแก้ไข เขำไม่ได้โยนทั้งหมดให้ผมทีเดียว แต่ค่อยๆแก้ อยำ่ งเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจำกกำรหวดลูกนบั พนั ใน สนำมไดรฟ จำกนั้นก็ขบั รถไป ออลนั โดทุกสปั ดำห์เพื่อเล่น 18 หรือ 36 หลุม ในกำรแข่งมินิทัวร์ เพื่อดูว่ำสิ่งที่เขำสอนนั้นได้ผล หรือไม่ ทdาไมปู่ทวดของคุณถึงได้ฉายา ว่า “บิดาแห่งคริกเกต” ในเซาท์ อินเดีย? ในบำงทัวร์นำเมนท์ที่อินเดีย จะมี กำรใส่ชื่อของปู่ทวดเพื่อเป็น เกียรติยศ ซึ่งกำรที่ผมเติบโตใน สหรฐั ฯ ทํำให้ผมไม่ถูกกดดนั จำก ชื่อเสียงของปู่ทวด เพรำะสิ่งที่ทำ่ น ทํำไว้มนั ยิ่งใหญ่มำก ท่ำนเป็นคน ที่ทํำให้ชำวองั กฤษได้แข่งคริกเก็ต กบั ชำวอินเดีย และนบั ว่ำเป็นกำร ทํำลำยกํำแพงด้ำนเชื้อชำติใน วงกำรกีฬำเลยทีเดียว ที่เมืองดุค ประวัติศาสตร์ คุณเรียนเอก ถูกต้องหรือไม่? ใช่ และผมคิดว่ำมนั น่ำสนใจมำก ว่ำเรื่องรำวที่เกิดขึ้นในสงั คมแต่ละ ยุค มนั ส่งผลกบั กีฬำเช่นไร ฉลองชัยชนะแรกในยูโรเปียน ทัวร์ ที่เดนมาร์กอย่างไร? ผมแชร์เครื่องบินเจ็ตกบั จอห์น เดลี และภรรยำของเขำ ผมฉลอง ด้วยกำรทำนแมคโดนัลด์ใน ระหว่ำงไปที่ลำนจอดเครื่องบิน จำกนั้นก็ได้ดื่มแชมเปญบน เจ็ตกบั นกั กอล์ฟระดบั ตํำนำน

มีเรื่องเล่าอื่นๆเกี่ยวกับการ เดินทางไหม? ผมเคยท้องเสียจนเกือบเป็นเรื่อง และก็มีอยู่ครั้งที่สัมภำระของผม หำยไปถึง 4 สปั ดำห์ นั่นรวมถึง ถุงกอล์ฟของผมด้วย ซึ่งดนั เป็น ช่วงเวลำก่อนกำรแข่ง ดิ โอเพน แชมเปียนชิป (ซูรีได้ถุงกอล์ฟคืน ก่อนกำรแข่ง ดิ โอเพน วนั เดียว ซึ่งทนั ให้เขำทํำสกอร์ 74-72) มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ ผู้เล่นในทัวร์ไหม? ผู้เล่นมกั จะพูดเกี่ยวกบั สภำพ อำกำศบ้ำง เกี่ยวกบั สภำพสนำม บ้ำง แต่ผมเชื่อว่ำงำนของเรำไม่ใช่ เพื่อบ่น แต่เพื่อพิชิต ผมเคำรพ นกั กีฬำทุกคนที่มีควำมมุ่งมั่น อย่ำง รซั เซลล์ เวสต์บรูค (ดำว จำกบำสเก็ตบอล) ที่ไม่ว่ำจะต้อง ยิงช็อตไหน เขำจะใส่ควำมมุ่งมั่น ลงไปทุกครั้ง ซึ่งผมได้นํำสิ่งนั้นมำ ใช้ในกอล์ฟ แต่ผมจะไม่ตบมือกบั แฟร์เวย์ เวลำที่ผมเล่นลูกได้ดี

อะไรคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่คุณได้เรียนรู้?

ไม่ว่ำ รอรีย์ แมคอิลรอย, จัสติน โรส หรือแม้แตค่ นที่เก่งที่สุด ก็ ย่อมมีจุดอ่อน แต่สิ่งที่ทํำให้พวก เขำเป็นสุดยอดคือกำรเตรียม พร้อม พวกเขำทํำทุกอย่ำงตำม แผน เพื่อมุ่งไปสู่เส้นชัยเสมอ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.