Profile

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS -

วิสัยทัศน์ครั้งใหม่กบั แบรนด์รองเท้าระดบั ตํานาน

ในยุคสมัยที่คนหนุ่มสาวก้าวขึ้นมาเป็น กลุ่มเป้าหมายกลุ่มใหม่ในตลาดกอล์ฟ การเปลยี่ นแปลงนที้ าํ ใหท้ กุ ๆแบรนดถ์ กู บังคบั ให้ต้องแข่งขนั และปรบั ตัวให้ทนั กบั กลุ่ม เป้าหมายใหม่ แม้แต่แบรนด์รองเท้าที่เก่าแก่ อย่างฟุตจอย ก็ไม่ได้รบั การยกเว้นเช่นกนั จาก การสํารวจพบว่ากําลังซื้อของนักกอล์ฟรุ่นเก่า (วัยมากกว่า 50 ปี) กําลงั ลดลงเรื่อยๆ ในขณะ ที่นกั กอล์ฟหนุ่มสาว (วัย 25-45 ปี) ที่มีกําลงั จบั จ่ายสูง กําลงั กลายเป็นเป้าหมายกลุ่มหลกั ใน ตลาดกอลฟ์ คาํ ถามคอื พวกเขาจะปรบั ตวั เชน่ ไร?

“การดีไซน์รองเท้ากอล์ฟนั้น เปลี่ยนไปตามความต้องการของ ตลาด” มร.ทิโมธี ยูง แบรนด์ เมเนเจอร์ของ ฟุตจอย ประจําภาค พื้นเอเชียตะวนั ออกเฉียงใต้ กล่าว เมอื่ ถกู ถามถงึ การเปลยี่ นแปลงของ รองเท้ากอล์ฟในยุคใหม่ “ผม หมายถึงในเรื่องของรูปทรงหรือ สีสนั เราต้องยอมรบั ว่ามนั ได้ปรบั เปลี่ยนไปตามกระแสของยุคนั้นๆ อย่างตอนนี้ รองเท้ากอล์ฟจะดูทนั สมัยมากขึ้น ปราดเปรียวมากขึ้น สีสันก็ดูสดใส และมีบางส่วนดู คล้ายกบั รองเท้าที่ใส่ในชีวิตประจํา วนั ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อดึง ความสนใจจากตลาดกลมุ่ ใหญ่ แต่ หัวใจจริงๆของเราก็คือเรื่องของ ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้เรา แตกตา่ งจากแบรนดอ์ นื่ ๆ เราไมท่ าํ รองเทา้ วงิ่ รองเทา้ บาสเกต็ บอล แต่ เราทมุ่ เทใหก้ บั การพฒั นาเพอื่ สรา้ ง รองเท้ากอล์ฟที่สมบูรณ์แบบ ซึ่ง คุณสามารถสัมผัสถึงมันได้ใน TOUR S รุ่นใหม่นี้ โดยเราใช้เวลา กว่า 9 เดือนในการทําการวิจัยกบั เหล่าโปรกอล์ฟแถวหน้า นั่นเป็น สาเหตุที่ทําให้พื้นรองเท้าของ TOUR S มีขนาดกว้างกว่ารุ่น ไหนๆ โดยแนวคดิ ในการออกแบบ คือ การสร้างรูปลักษณ์ที่สื่อถึง ความเป็นนักกีฬา ประสานกับ แนวคิดของแชสซีรถยนต์ เพื่อ ความมั่นคงที่มากที่สุด เราจึงใช้ วสั ดทุ เี่ รยี กวา่ Pebax® polymer ใน การสร้างโครงของ TOUR S ซึ่ง วัสดุนี้ถูกคิดค้นโดยบริษทั อาเคมา จากยุโรปที่มีผลงานในการทํา แชสซรี ถแขง่ โดย Pebax® polymer จะเบากว่าโพลิเมอร์ทั่วไป 20% เทคโนโลยี Powerplate ที่ทําจาก carbon weave fiberglass เพื่อ ความแข็งแรงที่กลางเท้า บวกกบั Power Strap ที่เสริมความแข็งแรง ด้านข้าง เพื่อความกระชบั ในการ สวมใส่ และ Launchpods อีกเก้า จุด เพื่อเสริมความมั่นคงบริเวณ ฝ่าเท้า ช่วยให้มีการยืนที่มั่นคง”

แล้วเราจะได้เห็นรองเท้ารุ่น คลาสสิคอีกไหม? หากคุณกําลงั มี คาํ ถามนอี้ ยใู่ นใจ เราขอแสดงความ ยินดีเพราะหลงั จากห่างหายไปกว่า 8 ปี ฟุตจอยได้วางแผนจะเปิดตัว รองเท้ารุ่นคลาสสิคอีกครั้ง “เราได้ ระงับการผลิตในรองเท้ารุ่น คลาสสิคไปนาน เนื่องจากต้นทุนที่ ค่อนข้างสูง แต่ภายใต้สโลแกน Feel The Joy ของเรา เราคาดหวงั จะนําฟุตจอยไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่ๆ โดยเราจะกลับมาทํารองเท้าแบบ คลาสสคิ อกี ครงั้ คณุ จะไดส้ มั ผสั กบั ความหรหู ราจากวสั ดพุ รเี มยี ม การ ตดั เยบ็ ทปี่ ราณตี ดว้ ยมอื และทกุ สงิ่ ที่คุณคิด มันกําลังจะกลับมาใน กลางปีนี้”

“เราทุ่มเทให้กับการพัฒนาเพื่อ รองเท้ากอล์ฟที่สมบูรณ์แบบ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.