Big Event

ทำd ไมคณุ ถงึ ไมค่ วรพลำดรำยกำร ไรเดอรค์ พั ดว้ ยประกำรทงั้ ปวง

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS - เรียบเรียงโดย เบญ วัฒนศัพท์

5 เหตุผลที่บอกว่าทําไม คุณไม่ควรพลาดไรเดอร์คพั

การปะทะกนั ในเกมกอลฟ์ ระหวา่ งสดุ ยอด นักกอล์ฟของทีมยุโรปและทีมสหรฐั ฯ ในการแข่งขนั รายการไรเดอร์คัพ ได้ หวนกลบั มาอีกครั้ง โดยในปี 2018 มีบริษทั รถยนต์อย่าง BMW เป็นผู้ให้การสนบั สนุนหลกั จดั ขึ้นที่ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวนั ที่ 28–30 กนั ยายน 2018 ทสี่ นาม ‘เลอ กอลฟ์ เนชนั แนล’ ในเมืองแวร์ซายส์ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงปารีส โดยสนามแหง่ นเี้ คยถกู พสิ จู นต์ วั เองดว้ ยการเปน็ สถานท่ีจัดการแข่งขันรายการเฟรนช์ โอเพน นบั ตั้งแต่ปี 1991

‘อัลบาทรอส’ คือคอร์สของ สนาม เลอ กอล์ฟ เนชนั แนล ที่ถูก ใช้เป็นสงั เวียนในการแข่งขนั มนั มี ลักษณะของความเป็นลิงค์คอร์ส พร้อมบังเกอร์ที่สอดคล้องไปกับ แฟร์เวย์ที่เป็นลูกคลื่น โดยใน 4 หลมุ สดุ ทา้ ยนนั้ จะใชเ้ ปน็ ตวั ตดั สนิ ในการเล่นแมทช์เพลย์ ก็ยงั เต็มไป ด้วยอุปสรรคนํ้า ที่รบั รองได้ว่าจะ ดงึ ดรามา่ ออกมาในชว่ งสดุ ทา้ ยของ การแข่งขนั ในปีนี้ได้อย่างแน่นอน

ในทกุ ๆ 2 ปี จะมเี พยี งแค่ 1 ครงั้ ที่คุณจะได้เห็น 12 สุดยอด นักกอล์ฟจากทีมยุโรป และ 12 สุดยอดนักกอล์ฟจากทีมสหรัฐฯ เข้ามาปะทะกนั ในเกมกอล์ฟ เพื่อ ขบั เคี่ยวในการแข่งขนั ที่ไม่เหมือน การแขง่ รายการไหนๆ และหากคณุ โชคดีพอท่ีจะมีโอกาสไปอยู่ที่นั่น คุณจะรู้สึกได้ถึงสายลมที่พัด บรรยากาศในสนามจะทาํ ใหข้ นของ คุณจะเริ่มตั้งชัน ก่อนที่ความ ปน่ั ปว่ นจะเรมิ่ กอ่ ตวั ขนึ้ ภายในทอ้ ง และเมื่อลูกกลิ้งลงหลุมไป คุณจะ รบั รู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนจากเสียง ของกองเชียร์ทั่วสนาม และถ้าหาก คุณรู้จกั ใครสกั คนที่คิดว่ากอล์ฟน่า เบื่อแล้วล่ะก็ ลองพาเขาคนนั้นไป ชมการแข่งขนั กอล์ฟไรเดอร์คพั สกั 5 นาที จากนั้นบรรยากาศอนั น่า อัศจรรย์ในการแข่งขันจะทําให้ เพอื่ นของคณุ เปลยี่ นความคดิ และ แม้จะมีเหตุผลนับไม่ถ้วนที่ทําให้ ไรเดอร์คพั เป็นสุดยอดการแข่งขนั ที่น่าติดตาม แต่ห้าสิ่งที่เราจะบอก คุณต่อไปนี้ คือสิ่งที่เราคิดว่ามัน พิเศษที่สุดที่คุณไม่ควรพลาดด้วย ประการทั้งปวง

แท่นทีแรก ในรายการอ่ืนคุณอาจคุ้นเคยกับ บรรยากาศที่เงียบกริบในแท่นที แรก และเสียงปรบมือ เมื่อผู้เล่น เดินเข้าสู่สนาม แต่ในไรเดอร์คัพ มนั จะไม่เหมือนรายการไหนๆ คุณ จะได้ยินเสียงเพลงเชียร์ เสียงโห่ ร้อง พร้อมกบั คนดูนบั หมื่นที่ราย รอบทั้งสนาม นี่ยังไม่รวมคนที่นั่ง อยบู่ นอฒั จนั ทรข์ นาดยกั ษห์ ลงั กรนี ซึ่งมันเป็นประสบการณ์ที่สุดยอด

แม้แต่กับตัวผู้เล่นเอง “ผมเคย ไดย้ นิ เรอื่ งของผเู้ ลน่ คนหนงึ่ ในการ แข่งขนั ไรเดอร์คพั เขาถูกวางตัวไว้ ให้เป็นคนทีออฟในหลุมแรก แต่ เมื่อถึงเวลาเล่นจริง เขากลบั พูดว่า ‘ผมไม่ไหวแล้ว มนั กดดนั เกินไป ผมทําไม่ได้แน่นอน’ ซึ่งท้ายที่สุด แลว้ ทมี กต็ อ้ งเปลยี่ นแผนในการต”ี แมทท์ คูชาร์ หนึ่งในผู้เล่นที่จะลง แข่งขนั ในปีนี้กล่าว

แฟนๆผู้สร้ำงสีสัน หากไรเดอร์คพั เป็นภาพยนตร์ที่มี เหล่านักกอล์ฟเป็นตัวแสดงหลัก แฟนๆที่มาชมการแข่งขัน ก็คง เปรียบเหมือนนักแสดงสมทบ ถ้าไม่มีแฟนๆเราคงไม่ได้เห็น ไรเดอร์คพั อย่างที่เป็น ในการแข่ง ไรเดอร์คพั คุณจะพบกบั กองเชียร์ นับพันในชุดแฟนซีที่จะทําให้คุณ รสู้ กึ ราวกบั อยใู่ นงานปารต์ และเรา ขอรบั ประกนั วา่ จะไมม่ กี ารแขง่ ไหน ที่จะทําให้คุณรู้สึกแบบนี้

มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพัน มีคนเคยกล่าวไว้ว่ากอล์ฟนั้นเป็น กฬี าเพอื่ ตวั เอง คณุ ตอ้ งทาํ ทกุ อยา่ ง ด้วยตัวเอง ซึ่งคําพูดนั้นก็ถูกต้อง แต่ไม่ใช่กบั การแข่งขนั ไรเดอร์คพั ในทกุ ๆ 2 ปี จะมเี พยี งสปั ดาหเ์ ดยี ว ทนี่ กั กอลฟ์ ไมไ่ ดเ้ ลน่ เพอื่ ตวั เอง แต่ พวกเขาเล่นเพื่อประเทศชาติและ ทวีป และนั่นหมายถึงการแบกรบั ความกดดันจากคนทั้งประเทศ พวกเขาจะทุ่มเทให้กบั การแข่งขนั ราวกบั วา่ ทกุ ชอ็ ตคอื ตวั ตดั สนิ ชะตา ชีวิตของพวกเขา คุณจะรบั รู้ได้ถึง ความตั้งใจของพวกเขาที่ส่งต่อมา ถึงกลุ่มคนดู และไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้ หรือชนะ นํ้าตาเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ สามารถแกล้งทํากนั ได้เลย

ระดับของผู้เล่น

จากการรวบรวมสุดยอดนกั กอล์ฟ ฝั่งละ 12 คน ทั้งจากทีมสหรฐั ฯ และทีมยุโรป ซึ่งนั่นคงเป็นสิ่งที่รบั ประกันได้ว่าคุณจะได้พบกับการ ขบั เคี่ยวที่ดุเดือดและดราม่า โดย กปั ตนั ของทีมสหรฐั ฯในปีนี้คือ จิม ฟวิ รคิ และลกู ทมี ทไี่ ดร้ บั การยนื ยนั แล้ว 8 คนคือ ดัสติน จอห์นสนั , บรูคส์ เคปกา, จัสติน โธมัส, จอร์แดน สปีธ, แมทท์ คูชาร์, ไบรอนั ฮาร์แมน, แกรี วูดแลนด์ และริคกี ฟาวเลอร์ ส่วนทางฝั่ง ยุโรปมีกปั ตนั คือ โธมัส บียอร์น มี ลกู ทมี ทยี่ นื ยนั แลว้ 8 คนเชน่ กนั คอื จัสติน โรส, ไทเรลล์ ฮตั ตนั , รอสส์ ฟชิ เชอร,์ แมทธิว ฟิตซ์แพทริค, จอน ราห์ม, ทอมมี ฟลีทวูด, เซอร์จิโอ กราเซีย และรอรีย์ แมคอิลรอย นd้ำใจนักกีฬำ ชัยชนะอาจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับ กีฬา แต่มนั ไม่ใช่ทุกอย่างสําหรบั การแขง่ ขนั ไรเดอรค์ พั ยอ้ นกลบั ไป ในไรเดอร์คัพปี 1969 ตอนนั้น แจ็ค นิคลอส ในวัย 29 ปี ที่เล่น ให้กับทีมสหรัฐฯที่สนามรอยัล เบิร์กเดล หลงั จากที่แจ็คทําพาร์ได้ ในหลุมสุดท้าย คู่ต่อสู้ของเขา โทนี แจ็คลิน ถูกบีบให้ต้องเล่นลูกพตั ต์ ระยะ 2 ฟุต ที่กดดนั ที่สุดในชีวิต กล่าวคือถ้าเขาพตั ต์ไม่ลงทีมยุโรป จะเป็นเป็นฝ่ายแพ้

“มันน่ากลัวมาก” แจ็คพูดถึง การพัตต์ของตัวเองในวันนั้น “มันไม่ใช่แค่การพัตต์เพื่อตัว ผมเอง แต่มันคือการพัตต์เพื่อ ประเทศ” ถ้านั่นคือสิ่งที่แจ็คคิด ลองจนิ ตนาการดวู า่ การทแี่ จค็ ลนิ ที่ ต้องพัตต์โดยมีความหวังของท้ัง ประเทศเป็นเดิมพัน มันจะสร้าง ความกดดนั ให้กบั เขาแค่ไหน และ จะเป็นเช่นไรหากเขาพตั ต์พลาด

ทั้งๆที่รู้ว่ามันจะขัดใจทั้งทีม สหรฐั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แซม สนีด ผู้เป็นกัปตันทีมในขณะนั้น แต่แจ็คก็ทําในสิ่งที่ทุกคนไม่คาด คิด เขายกลูกนั้นให้แจ็คลินโดยไม่ ตอ้ งพตั ต์ กอ่ นเดนิ เขา้ ไปจบั มอื และ จบการแข่งขันด้วยการเสมอกัน ระหว่างทีมสหรฐั ฯและทีมยุโรป

“เขาคอื ฮโี รข่ องทวปี ” แจค็ กลา่ ว ถึงแจ็คลินหลังการแข่งขันจบลง “ผมคิดแค่ว่าถ้าสหรัฐฯต้องชนะ เราจะไมช่ นะดว้ ยวธิ กี ารแบบนี้ การ บงั คบั ใหเ้ ขาตอ้ งพตั ตร์ ะยะสองฟตุ ดว้ ยความกดดนั ตอ่ หนา้ แฟนๆ มนั ไม่แฟร์เอาเสียเลย”

ซงึ่ ไมม่ เี หตกุ ารณไ์ หน ทนี่ ยิ ามคาํ วา่ นาํ้ ใจนกั กฬี าไดด้ กี วา่ นอี้ กี แลว้

แจ็ค นิคลอส กับ โทนี แจ็คลิน กอดคอกัน หลังทั้งคู่ทdำสกอร์เสมอ ในไรเดอร์คัพ ปี 1969

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.