Course Review

สงิ หป์ ารค์ ขอนแกน่ กอลฟ์ คลบั ตน้ แบบสนามกอลฟ์ อตุ สาหกรรมและชมุ ชน

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS -

สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลบั ต้นแบบสนามกอล์ฟ อุตสาหกรรม และชุมชน

เมอื่ นกึ ถงึ สนามกอลฟ์ ใน ภาคอีสานแล้ว น่าจะ เป็นภูมิภาคที่มีสนาม กอล์ฟอยู่ไม่มากนัก หากแต่ว่า การก่อตั้งขึ้นของสนามสิงห์ปาร์ค ขอนแกน่ กอลฟ์ คลบั เมอื่ 9 ปกี อ่ น กท็ าํ ใหส้ นามแหง่ นไี้ ดร้ บั การพดู ถงึ มากที่สุดสนามหนึ่งในภาคอีสาน เพราะทั้งแนวคิด การออกแบบ ความสวยงาม และการจดั การดูแล สนามยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้ อย่างดีเยี่ยมตั้งแต่เมื่อเปิดสนาม ครั้งแรกจนถึงปัจจุบนั

เมื่อต้นปี 2018 ท่ีผ่านมาผม มีโอกาสได้เดินทางไปยังจังหวัด ขอนแกน่ และผมกไ็ มพ่ ลาดทจี่ ะไป ทดสอบความสมบูรณ์ของสนาม กอล์ฟสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น อีกครั้ง หลังจากมีโอกาสไปครั้งแรกเมื่อ หลายปีก่อน โดยครั้งนี้สิ่งท่ีผม อยากจะพิสูจน์คือสภาพความ สมบูรณ์ของสนาม ความท้าทาย ของเลย์เอาท์และกรีน และที่สําคญั คือการอยู่ร่วมกับชุมชนควบคู่ไป กบั การพฒั นาของสนามกอลฟ์ แหง่ นี้ที่เป็นแนวคิดต้นแบบของการ สร้างสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลบั

หากจะใหพ้ ดู ถงึ สงิ่ ทส่ี นามกอลฟ์ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอ้ งการมากทสี่ ดุ นนั่ กค็ อื นา้ํ เพราะ สนามกอล์ฟเป็นสถานที่ที่จําเป็น ต้องใช้นํ้าปริมาณมากในการ ปรับปรุงดูแลรักษาสภาพสนาม ดงั นั้นนี่จึงเป็นโจทย์ที่ยากหากใคร จะคิดสร้างสนามกอล์ฟในพื้นที่นี้ แต่มันก็เป็นโจทย์ที่เจ้าของสนาม กอลฟ์ สงิ หป์ ารค์ นาํ มาตกผลกึ สกู่ าร สรา้ งสนามกอลฟ์ เพอื่ สงิ่ แวดลอ้ มที่ ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมและ ชุมชน

ซงึ่ หลกั การและทมี่ านนั้ กค็ อื การ จัดการนํ้าเหลือจากกระบวนการ ผลติ ของโรงงานผลติ เบยี ร์ (บรเิ วณ พนื้ ทขี่ องสนาม) กลบั มาหมนุ เวยี น ใช้ใหม่ โดยปรบั ปรุงคุณภาพด้วย วิธีทางธรรมชาติ โดยการสร้าง พนื้ ทชี่ มุ่ นาํ้ เทยี ม (Wetland) ซงึ่ ได้ ปลูกพืชพันธ์ุที่มีคุณสมบัติในการ คัดกรองสิ่งตกค้าง และช่วย ปรบั ปรุงคุณภาพนํ้าได้เป็นอย่างดี เช่น กกจนั ทบูรณ์, หญ้าสตาร์ และ ผกั ตบชวา นาํ้ จากกระบวนการผลติ ในอุตสาหกรรมที่ผ่านการบําบัด ตามมาตรฐานแล้ว จะไหลเข้าสู่ พื้นที่ชุ่มนาํ้ เทียม (Wetland) เพื่อ ปรบั ปรุงคุณภาพอีก จนได้นํ้าที่มี คุณภาพ สามารถนํามาใช้ในพื้นที่ เกษตรในแปลงปลูกข้าว และนํ้า บางส่วนนํามาใช้ในการรดสนาม กอล์ฟ สร้างความสมบูรณ์ และ ความเขยี วชอมุ่ ใหก้ บั สนาม โดยไม่ ต้องรบกวนแหล่งนํ้าจากท้องถิ่น นคี่ อื แนวคดิ และจดุ เรมิ่ ตน้ ของการ ก่อสร้างสนามกอล์ฟแห่งนี้

เรื่องการออกแบบนั้น ได้นัก ออกแบบสนามกอล์ฟอย่าง คุณพิรพนต์ นะมาตร์ มาออกแบบ สนามกอล์ฟ 18 หลุมพาร์ 72 ระยะ 7,500 หลา ภายใต้แนวคิด ของสนามคือสร้างความเท่าเทียม สาํ หรบั ผเู้ ลน่ ทตี่ อ้ งการความทา้ ทาย ก็จะมีอุปสรรคต่างๆให้ผจญอยู่ มาก แต่สําหรบั ผู้ท่ีชอบเล่นแบบ สบายๆก็มีทางที่จะหลีกเลี่ยงสิ่ง กีดขวางและเลือกเล่นไปตามทาง ของตนได้

หากถามถึงเลย์เอาท์และความ ท้าทาย ต้องบอกเลยว่าสิงห์ปาร์ค เป็นสนามที่มีความกํ้ากึ่งในความ เปน็ ลิงค์คอร์ส ต้นไม้ใหญ่อาจจะมี น้อย แฟร์เวย์โล่งและเปิดกว้าง ใน

หลายๆหลุม บงั เกอร์ทรายมีไว้ดกั ความใจกล้าของนกั กอล์ฟที่ตดั สิน ใจจะเลน่ ชอ็ ตเสยี่ งๆ หรอื นกั กอลฟ์ ที่จะบุกสู้ อุปสรรคสําคัญคือเรื่อง ลม ด้วยพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็น ทุ่งนามาก่อนทําให้ในส่วนของ สนามกอลฟ์ จะโลง่ และมลี มผนั ผวน ค่อนข้างแรง ซึ่งจะเป็นตัวแปร สําคญั ต่อการเล่นในแต่ละช็อต

แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นความยาก และท้าทายที่สุดของสนามแห่งนี้ก็ คือการเอาชนะความยากของกรีน ผมบอกไดเ้ ลยวา่ กรนี ทสี่ นามแหง่ นี้ ทกุ หลมุ ยากหมด เพราะเอกลกั ษณ์ ของสิงห์ปาร์ค ขอนแก่น อยู่ตรง การปั้นกรีนให้ยกสูงขึ้นบวกด้วย ลอนและสโลปอกี มากมายเขา้ ไปอกี

บางทีการที่คุณตีขึ้นไปออนได้แล้ว แต่อาจจะปวดหัวกบั การพตั ต์ที่ใน วนั นั้นสปีดกรีนอยู่ 10.5 พตั ต์สั้น พตั ตเ์ ลยมากๆอาจจะถงึ กบั ตกกรนี ได้ครบั

หลุมเด่นที่ใครมาแล้วต้องจดจํา และประทับใจกลับไปนั้นมีหลาย หลุม แต่สาํ หรบั ผมนั้นใน 9 หลุม แรกผมชอบหลุม 4 ที่เป็นพาร์ 4 สั้น ดอกเลคซ้ายแต่มีนํ้าและแนว บังเกอร์ดักทางซ้ายตลอดทาง ดงั นนั้ จงึ ถกู บบี ใหต้ ไี ปทางดา้ นขวา สว่ นทห่ี ลมุ 9 กถ็ อื ไดว้ า่ เปน็ หลมุ ที่ ทง้ั ยากและสวยงาม เพราะเปน็ พาร์ 4 ยาวที่สุดในสนาม ที่ตีเข้าหา คลบั เฮาส์ ซึ่งออกแบบได้สวยงาม อยู่เบื้องหน้า มีอุปสรรคนํ้าอยู่ทาง ขวา กรีนที่ใหญ่และมีสโลปเอียง จากซ้ายไปขวาก็ทําให้หลุมนี้ไม่ใช่ หลุมที่จะมาพิชิตเบอร์ดีกนั ได้ง่าย

ในรอบหลงั มสี องหลมุ ทผี่ มชอบ และประทับใจก็คือสองหลุม สุดท้าย หลุม 17 พาร์ 3 และหลุม 18 พาร์ 5 ที่หลุม 17 เป็นพาร์ 3 ทสี่ วยงามทสี่ ดุ ของสนามแหง่ นหี้ าก ขึ้นไปยืนอยู่บนแท่นทีออฟ จะเห็น บรรยากาศทงั้ ทะเลสาปและโรงงาน อุตสาหกรรม ความท้าทายคือต้อง ตขี า้ มนาํ้ ไปหากรนี แนวขวางทหี่ าก วนั นั้นมีลมก็จะทําให้คํานวณระยะ ได้ยากหน่อย หากสั้นไม่ตกนํ้าก็ ตกทราย หากทะลไุ ปกจ็ ะเลน่ ลาํ บาก ส่วนหลุม 18 เป็นพาร์ 5 ที่ไม่สั้น ไม่ยาว เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟ วางแผนที่จะสู้เพื่อลุ้นทําเบอร์ดีใน หลุมปิดท้ายนี้ได้ด้วยวิธีการเล่นที่ หลากหลายเช่นกนั

สิ่งหนึ่งที่ผมกลับมาและยัง ประทับใจเหมือนครั้งแรกที่ได้มา เยือนสนามแห่งนี้ก็คือคอนดิชัน สนามที่สมบูรณ์ สมแล้วกบั การที่ เคยได้จดั การแข่งขนั กอล์ฟอาชีพ ระดบั เอเชยี น ทวั ร์ มาแลว้ หลายหน แฟร์เวย์เขียวเนียนและนุ่ม กรีนไม่ ฝืดและไม่แข็งจนกินไป พตั ต์สนุก สําหรับคนที่ชอบสปีดกรีนเร็วๆ แบบคอนดชิ นั เดยี วกบั ในทวั รร์ ะดบั อาชีพ นอกจากนั้นอากาศในช่วงที่ ผมเดินทางไปเย็นสบายประมาณ 20 องศา ให้ความรู้สึกได้ว่าเล่น กอล์ฟในห้องแอร์ไม่มีเหงื่อเลย แม้แต่น้อย

ผมไมแ่ ปลกใจเลยทสี่ นามกอลฟ์ สิงห์ปาร์ค จะมีทัวร์นาเมนท์ทั้ง ระดบั เอเชียน ทัวร์ หรือระดบั ทัวร์ ชั้นนําในประเทศมาทําการแข่งขนั อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง เพราะนอกจากความ สมบูรณ์ ความยากและท้าทายของ สนามแล้ว สิ่งอํานวยความสะดวก ทงั้ คลบั เฮาส์ ลอ็ คเกอร์ หอ้ งอาหาร ไดรวิงเรนจ์ อยู่ในมาตรฐานระดบั 5 ดาว ผมคิดว่าเป็นสนามกอล์ฟ ที่มีความพร้อมมากที่สุดในภาค อีสาน ซึ่งต้องชื่นชมความตั้งใจจริง ของผู้บริหาร ที่แม้จะมีนักกอล์ฟ มาใช้บริการไม่เท่าพื้นที่อื่น แต่สิงห์ปาร์คก็ถือว่าเป็นหน้าเป็น ตาใหก้ บั ชาวขอนแกน่ นกั กอลฟ์ ใน ภาคอสี านกไ็ ดม้ โี อกาสสมั ผสั สนาม กอล์ฟแชมเปียนคอร์สคุณภาพ ระดบั 5 ดาวไดแ้ บบไมต่ อ้ งเดนิ ทาง ไกลไปยังภาคอื่นๆ ที่สําคัญยัง เป็นสนามกอล์ฟที่ใส่ใจในเรื่อง สิ่งแวดล้อม สร้างแนวความคิดใน การอยู่ร่วมกันของอุตสาหกรรม, ชุมชน และสนามกอล์ฟได้อย่าง น่าทึ่ง และทําให้ผมรู้สึกว่านี่แหละ คือสนามกอล์ฟที่ให้มากกว่าคําว่า “กอล์ฟ”

นË้ำบำงส่วนนËำมำใช้ในสนำมกอล์ฟสร้ำงควำมสมบูรณ์ ให้กับสนำม โดยไม่ต้องรบกวนใช้นË้ำจำกท้องถิ่น

เลคใน สิงห์ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟคลับ มาจากโรงงานอุตสาหกรรมและนdากลับมาใช้ในสนามกอล์ฟ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.