Editor’s Letter

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS - บรรณาธกิ ารบรหิ าร ชุมพล ณ ตะกั่วทุ่ง chumphol@mediatransasia.com

บทบรรณาธิการ

โดย ชุมพล ณ ตะกั่วทุ่ง

เป็นระยะเวลาราว 2 ปี 6 เดือน ที่นกั กอล์ฟ อาชพี หมายเลข 1 ของไทยในปจั จบุ นั อยา่ ง กิรเดช อภิบาลรตั น์ ที่รอคอยแชมป์กอล์ฟ ยูโรเปียน ทัวร์ รายการที่ 4 ของตนเอง ภายหลงั ว่างเว้นแชมป์มานาน โดยแชมป์ครั้งสุดท้ายรายการ ที่ 3 ต้องย้อนกลบั ไปในวนั ที่ 2 สิงหาคม 2015 ที่ กริ เดชควา้ แชมปไ์ ดใ้ นรายการ ซลั ไทร์ เอเนอรจ์ พอล ลอว์รีย์ แมทช์เพลย์ ที่สกอตแลนด์

จนกระทั่งช่วงบ่ายแก่ๆของวันอาทิตย์ท่ี 11 กุมภาพนั ธ์ ตามเวลาประเทศไทย แชมป์รายการที่ 4 ของ กิรเดช อภิบาลรตั น์ ที่รอคอยก็มาถึง กิรเดช สามารถคว้าแชมป์ได้สําเร็จ ในกอล์ฟทัวร์ผสม ระหว่าง ยูโรเปียน ทัวร์, เอเชียน ทัวร์ และออสเตรเลียน พีจีเอ ทัวร์ รายการ ไอเอสพีเอส ฮานดะ เวลิ ด์ ซเู ปอร์ ซกิ ซ์ เพริ ธ์ ทปี่ ระเทศออสเตรเลยี จะวา่ ไปแลว้ เปน็ อกี สปั ดาหท์ กี่ ริ เดชตอ้ งเหนอื่ ยเปน็ พเิ ศษ เพราะการแขง่ ขนั ในรายการนี้ แบง่ การแขง่ ขนั เปน็ แบบสโตรกเพลยใ์ น 2 วนั แรก มกี ารตดั ตวั ก่อนหนึ่งครั้ง ก่อนจะมีการตดั ตัวอีกครั้งในวนั ที่ 3 เพื่อเอาเพียง 24 คนที่ทําสกอร์ดีที่สุดในแบบ สโตรกเพลย์ เข้าไปแข่งขนั ในวนั สุดท้ายแบบแมทช์เพลย์ 6 หลุม ในวนั สุดท้ายกิรเดชต้องแข่งขนั ตั้งแต่แมทช์แรก จนผ่านทะลุทุกแมทช์รวม 4 แมทช์ ก่อนเข้ามาถึงในแมทช์ที่ 5 เป็นแมทช์ชิง ชนะเลิศ โดยพบกบั เจมส์ นีตตีย์ โปรเจ้าถิ่น และกิรเดชก็เป็นฝ่ายชนะไป คว้าแชมป์ไปได้ในที่สุด

ก่อนหน้าที่กิรเดชจะคว้าแชมป์รายการล่าสุด กิรเดชเคยคว้าแชมป์กอล์ฟยูโรเปียน ทัวร์ รายการ แรกเมื่อวนั ที่ 24 มีนาคม 2013 รายการ เมย์แบงค์ มาเลเซียน โอเพน รายการที่ 2 ได้แชมป์เมื่อ วนั ที่ 19 เมษายน 2015 รายการ เซิ่นเจิ้น อินเตอร์เนชนั เนล และแชมป์รายการที่ 3 ได้แชมป์เมื่อ วนั ที่ 2 สิงหาคม 2015 รายการ ซัลไทร์ เอเนอร์จี พอล ลอว์รีย์ แมทช์เพลย์

การคว้าแชมป์ครั้งล่าสุดที่ประเทศออสเตรเลีย ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กิรเดชเป็นอย่าง มาก ก่อนลุยศึกเมเจอร์แรกของปี “เดอะ มาสเตอร์ส” ที่จะเริ่มแข่งช่วงต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้

สําหรับกอล์ฟ ไดเจสต์ ฉบับเดือนมีนาคมที่อยู่ในมือท่านนี้ เป็นอีกฉบับสําหรับท่านที่ ชื่นชอบในเรื่องอุปกรณ์กอล์ฟใหม่ล่าสุด หากใครกําลงั มองหาอุปกรณ์ใหม่ๆทั้ง M3 และ M4 ไดรเวอร์ใหม่ล่าสดุ ของเทย์เลอร์เมด, เวดจ์ SM7 ของไทเทลิ ลสิ ต์ หรือแม้จะเป็นแบรนด์อื่นๆ ก็ได้ ถูกทดสอบรวบรวมอยู่ในฉบบั แล้ว ฉบบั นี้จึงเป็นคัมภีร์ที่จะช่วยให้ท่านได้ตดั สินใจในการเลือกหา อุปกรณ์ใหม่สาํ หรบั ตัวท่าน ที่ต้องการนําไปเปลี่ยนในถุงกอล์ฟครบั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.