Tour Technique

การเลน่ กอลฟ์ ทดี่ จี ะเรมิ่ ตน้ มาจากการอบอนุ่ รา่ งกายทดี่ ดี ว้ ยเชน่ กนั

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS - โดย แกบี โลเปซ

การเล่นกอล์ฟที่ดีจะ เริ่มต้นมาจากการอบอุ่น ร่างกายที่ดีด้วยเช่นกนั

หากการเรมิ่ ตน้ การออกรอบของคณุ มกั จะเปน็ ไปในลกั ษณะทเี่ นอื ยๆ ดว้ ยการตลี กู ทไี่ มแ่ มแ้ ตจ่ ะใกลเ้ คยี งกบั การเลน่ ทดี่ ที สี่ ดุ ของคณุ นนั่ กอ็ าจจะเปน็ เพราะว่าร่างกายของคุณไม่ได้รบั การวอร์มอพั อย่างถูกวิธี ฉนั เองเคยเห็นนกั กอล์ฟสมคั รเล่นหลายคนไปที่ไดรวิงเรนจ์ล่วงหน้าก่อนที่จะทีออฟ เพื่อที่ จะตีลูกเพียงไม่กี่ช็อต ซึ่งก็มีเพียงแค่นั้นจริงๆที่พวกเขาทํากนั แต่สําหรบั ฉนั แล้ว ฉนั จะมีกิจวตั รก่อนการแข่งขนั ในการยืดตัวและกายบริหารเพื่อที่จะ ทําให้ร่างกายมีความพร้อมเสียก่อน ซึ่งคุณเองก็ควรจะมีการวอร์มอพั เช่นนั้นด้วยเหมือนกนั จากการเริ่มต้นด้วยการทํากายบริหารก่อนการออกรอบที่ ฉนั ใช้อยู่เป็นประจํา (ภาพล่าง) กล่าวคือ ฉนั จะเหยียดแขนทั้งสองออกไปทางด้านข้างของลําตัว ก้มตัวตั้งแต่ระดบั เอวขึ้นไปลงมา แล้วหมุนลาํ ตัว ช่วงบนเพื่อให้มือขวาเกือบแตะเท้าซ้าย จากนั้นก็หมุนไปอีกด้านเพื่อให้มือซ้ายเกือบไปแตะเท้าขวา โดยฉนั จะหมุนด้านละ 10 ครั้ง ซึ่งการทําเช่นนี้จะ ทําให้กล้ามเนื้อหลายส่วนที่อยู่ในแผ่นหลงั ลําตัว และขามีการวอร์มอพั ขึ้นมา ดงั นั้นขอให้คุณลองทําดู รวมถึงการวอร์มอพั แบบอื่นๆที่ฉนั จะได้สาธิต ให้ดูในหน้าต่อไป -เขียนรว่ มกบั คีลลีย์ เลวินส์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.