My View

คำd ถำมทที่ ำ้ ทำย สำd หรบั SM 7 เวดจช์ นิ้ ใหม่ จำกไทเทลิ ลสิ ต์

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS - โดย เบญ วัฒนศัพท์

คําถามที่ท้าทาย ของเวดจ์ชิ้นใหม่ จากไทเทิลลิสต์

หากคุณเคยจําความรู้สึกที่จับ SM6 ครั้งแรกได้ วันนี้คุณจะได้รับความ รสู้ กึ เดยี วกนั ทเ่ี พมิ่ เตมิ คอื สมรรถนะ ของมนั นั้นเยี่ยมยอดกว่า มร. จีน ซอนเดอร์ส Titleist Golf Club Product & Fitting Manager, SEA บอกกบั เราอยา่ งตนื่ เตน้ เมอื่ ถกู ถามถงึ SM7 เวดจร์ นุ่ ใหมจ่ ากไทเทลิ ลสิ ต์

“จากประสบการณ์ในการทํางานหลายปี ทําให้ผมรู้ว่านกั กอล์ฟในทัวร์จะไม่มีทางเปลี่ยน เวดจ์ชิ้นใหม่ เว้นแต่ว่าเวดจ์รุ่นใหม่นั้นจะดีกว่า เดมิ โดยในทกุ ๆครง้ั ทเี่ ราเปดิ ตวั อปุ กรณช์ นิ้ ใหม่ เรามักจะถูกถามโดยนักกอล์ฟในทัวร์ว่า ด้วย คําถามที่ว่า เมื่อไรไทเทิลลิสต์ถึงจะสร้างเวดจ์ที่ ดีกว่า SM6? และนั่นเป็นคําถามที่ท้าทาย ที่ กลายมาเป็นจุดเริ่มต้นของการพฒั นา SM7 ให้ เหนือกว่ารุ่นเก่าในทุกๆด้าน”

“SM6 เป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ของเวดจ์ที่มี นวัตกรรมล่าสุด และประสิทธิภาพโดดเด่น อนั เปน็ ผลมาจากการออกแบบจดุ ศนู ยถ์ ว่ งแบบ ไล่ระดับ ที่เหมาะสมในแต่ละองศาหน้าไม้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้ถูกนํามาปรบั แต่งให้ดียิ่งขึ้นใน SM7 ซึ่งขณะนี้เป็นเวดจ์ที่ถูกใช้มากที่สุดใน พีจีเอ ทัวร์ จอร์แดน สปีธ มี SM7 สี่ชิ้นอยู่ใน ถุงกอล์ฟเขา และยงั ใช้มนั ในการแข่งขนั ”

“มันสร้างความแตกต่างเป็นอย่างมาก หากเทียบกับเวดจ์รุ่นอื่นในตลาด SM7 มี ประสิทธิภาพที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 3 ด้านคือ การเล่นช็อตได้หลากหลายยิ่งขึ้นจาก ตวั เลอื กทมี่ มี ากขนึ้ ใหก้ ารควบคมุ ระยะทางและ วถิ ลี กู ทดี่ ยี งิ่ ขน้ึ และใหส้ ปนิ สงู ขนึ้ โดย บอ็ บ โวกี สุดยอดนกั ออกแบบเวดจ์ของเราทราบดีว่า วิธี การที่ดีและรวดเร็วที่สุดในการทําผลงานลูกสั้น ให้ดีขึ้นคือการทําฟิตติงเวดจ์ ซึ่งใน SM7 นั้นมี การเจียรฐานที่ถูกยอมรบั ในทัวร์มาแล้วถึง 6 แบบ นั่นคือ F, S, M, K, L และ D grind ซึ่ง เปน็ การเจยี รแบบลา่ สดุ ซงึ่ จะทาํ ใหน้ กั กอลฟ์ ทกุ ระดบั ฝีมือสามารถฟิตติงเวดจ์ให้เหมาะสมกบั การสวิง รูปแบบการเล่นแต่งช็อต และการเล่น ลูกสั้น รวมถึงสภาพสนามได้อย่างเหมาะสม”

“มีนกั กอล์ฟในทัวร์กว่า 100 คนที่เปลี่ยนมา ใช้ SM7 แล้วในขณะนี้ ซึ่งรวมถึงนกั กอล์ฟชื่อ ดงั อย่าง จอร์แดน สปีธ, จิมมี วอล์คเกอร์, บิล ฮาส, เว็บบ์ ซิมป์สนั , ไบรอนั ฮาร์แมน และ แอนดรูว์ จอห์นสตนั ซึ่งถ้าย้อนกลบั ไปคาํ ถาม ข้างต้น ที่ถามว่าในตอนนี้เราทําสําเร็จแล้วหรือ ไม่ ผมขอตอบว่า ก็ให้ดูว่าผู้เล่นในทัวร์เปลี่ยน มาใช้ SM7 กนั ไวแค่ไหน”

สื่อมวลชนร่วมชมกำรสำธิต และร่วมทดสอบประสิทธิภำพของ SM7 เวดจ์รุ่นใหม่จำกไทเทิลลิสต์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.