แบบฝึกที่ผมชื่นชอบเพื่อสร้างความรู้สึกในการปะทะลูกที่หนักแน่น

Golf Digest (Thailand) - - PLAY YOUR BEST -

(ภาพขวา)

หากคณุ ตดี ว้ ยเหลก็ แลว้ มกี ารขดุ ดนิ อยู่บ่อยๆ อาจเป็นเพราะว่าคุณไม่มี การส่งนc้าหนักไปยังเท้าหน้าในขณะที่ทcา ดาวน์สวิง ดังนั้นขอให้ทcาตามแบบฝึกของ ผมเพอื่ สรา้ งการปะทะลูกทหี่ นกั แนน่ ใหเ้ กดิ ขึ้น ด้วยการไปหยิบเหล็กสั้นมาแล้วทcาการ ยนื จรดลกู...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.