เมื่อกระแสกอล์ฟเยาวชนกdาลังเติบโต

Golf Digest (Thailand) - - HIGHLIGHTS -

ากจะบอกวา่ ไมม่ ยี คุ ไหนทวี่ งการกอลฟ์ เยาวชนคกึ คกั เทา่ ยคุ นกี้ ค็ งจะไมผ่ ดิ เพราะจากการสมั ผสั และได้เข้าไปร่วมงานกอล์ฟต่างๆมาในช่วงเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา มีโครงการและกิจกรรมหรือ ทัวร์นาเมนท์ของกอล์ฟเยาวชนให้เด็กๆได้มีโอกาสพฒั นาฝึกฝนทกั ษะ และเสริมประสบการณ์ กนั อยา่ งมากมาย โดยเฉพาะทวั รน์ าเมนทก์ ารแขง่ ขนั ทผี่ มเคยไดย้ นิ จากปากของผคู้ ราํ่ หวอดในวงการกอลฟ์ เยาวชนว่าบางสปั ดาห์มีแข่งพร้อมกนั ถึง 8 รายการ

นอกจากสมาคมกฬี ากอลฟ์ แหง่ ประเทศไทยทมี่ หี นา้ ทหี่ ลกั ในการสง่ เสรมิ และพฒั นากอลฟ์ เยาวชน ดว้ ย การแข่งขนั ทีจีเอ สิงห์กอล์ฟ จูเนียร์แล้ว ในเอกชนรายอื่นๆ อย่างทางไทยเบฟฯ ก็มี ช้าง จูนียร์ กอล์ฟ เซอร์กิต หรือแม้แต่ ทรูวิชนั จูเนียร์ กอล์ฟ ทัวร์ ซึ่งจดั การแข่งขนั เก็บคะแนนสะสมตลอดทั้งปี และยงั มีอีก หลายรายที่ผมไม่ได้กล้าวถึง ต่างก็ให้การส่งเสริมการแขง่ ขนั และพฒั นาทกั ษะนกั กอล์ฟเยาวชน

ลา่ สดุ มอี กี หนง่ึ โครงการทเี่ ปดิ โอกาสและสง่ เสรมิ ใหน้ กั กอลฟ์ เยาวชนกบั รายการทชอื่ วา่ AMG Thailand Junior Golf 2018 ซึ่งจดั โดย “ออล แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป (AMG)” ร่วมกบั “บางจาก” และ “ธนาคาร ออมสิน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อพฒั นาและสร้างประสบการณ์ให้นักกอล์ฟเยาวชนไทยได้แข่งขนั ทวั รน์ าเมนทร์ ะดบั มาตรฐาน พรอ้ มเพมิ่ พนู ทกั ษะในเกมกอลฟ์ ใหก้ บั นกั กอลฟ์ เยาวชนไทยพรอ้ มกา้ วสกู่ าร แข่งขนั ในระดบั นานาชาติต่อไป

คุณพรพงษ์ เพชรลํ้า กรรมการผู้จดั การ บริษทั ออล แมนเนจเม้นท์ กรุ๊ป จํากดั ประธานดําเนินการจดั โครงการ AMG Thailand Junior Golf Tour กล่าวว่า “ในปี 2018 นี้เราได้วางแนวทางพฒั นาทัวร์ของเรา ให้ได้มาตรฐาน โดยวางมาตรฐานการแข่งขนั เทียบเท่ากบั แมทช์อาชีพ ทั้งมาตรฐานการแข่งขนั ที่เข้มข้น สนามแข่งขนั ที่ท้าทาย ซึ่งสนามที่เราใช้เป็นสงั เวียนแข่งขนั ล้วนเป็นสนามที่ผ่านการจดั การแข่งขนั ในระดบั อาชพี มาแลว้ ทงั้ สนิ้ นอกจากนแี้ ลว้ เรายงั ตอ้ งการใหท้ วั รน์ เปน็ ทวั รเ์ ยาวชนทดี่ ที สี่ ดุ ทวั รห์ นง่ึ ในประเทศไทย เราจึงได้เพิ่มจํานวนรายการ จาก 6 เป็น 8 รายการ โดยนกั กอล์ฟกอล์ฟในคลาสเอ (ชายและหญิง) ที่มี อนั ดบั คะแนนรวมสะสมของสนามที่ 1-5 อยู่ในอนั ดบั ที่ 1 และ 2 จะได้รบั สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขนั รายการ 11th Yonex Junior Golf Championship 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนสิงหาคมของปีนี้”

ทางผู้จดั หวงั จะให้การแข่งขนั รายการนี้เป็นเวทีจําลองรูปแบบให้ใกล้เคียงกบั ระดบั อาชีพให้มากที่สุด ซึ่งได้กระแสตอบรบั ที่ดีจากน้องๆและผู้ปกครอง ใครสนใจลองเข้าไปดูรายละเอียดกนั ที่ www.amg-golf .com เพจ https://www.facebook.com/amggolfth ผู้ใหญ่ใจดีทุ่มงบสนบั สนุนกนั เต็มที่ขนาดนี้ จะไม่ใช่ ยุคทองของกอล์ฟเยาวชนได้อย่างไร จริงไหมครบั

-เรื่อง ดิ อังเคิล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.