เคทีซี ชวนสมาชิกอิ่มอร่อย กับสุดยอดร้านอาหารจีน รสเลิศ

Golf Digest (Thailand) - - HIGHLIGHTS -

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตร กรุงไทย จdำกัด (มหำชน) ชวน สมำชิกอิ่มอร่อยกับสุดยอด ร้ำนอำหำรจีนรสเลิศ เพียง สมำชิกใช้จ่ำยผ่ำนบัตรเครดิต เคทีซีทุกประเภท (ตำมเงื่อนไข ที่กdำหนด) ที่ 11 ภัตตำคำร อำหำรจีนชั้นนdำ อำทิ โฟร์ซีซั่น , โฮคิทเช่น ซีฟู้ด, ทิม โฮ วำน, สีฟ้ำ, ลีคำเฟ่, นีโอ สุกี้, เชฟป้อม, กิเลน, เดอะ ไชน่ำ, แกรนด์ พำเลซ และสมบูรณ์ ลำภ รับส่วนลดพิเศษ 2 ต่อ ตั้งแต่วันที่ 15 มกรำคม ถึง 31 มีนำคม 2561

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.