อีซูซุส่ง “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ THE ICONIC”

Golf Digest (Thailand) - - HIGHLIGHTS -

หลังแนะนdำ อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ส์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพำเวอร์ ไลฟ์ สไตล์ปิกอัพเพื่อคนสำยพันธุ์ ใหม่ เมื่อปลำยเดือนมกรำคม อีซูซุได้เขย่ำตลำดรถเมืองไทย อย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรแนะนdำ รุ่นพิเศษ! “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ THE ICONIC” รถยนต์นั่ง อเนกประสงค์สุดหรู ที่มำ พร้อมชุดแต่งพิเศษสปอร์ตเท่ รอบคัน จับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ ชื่นชอบรถที่ตอบสนองไลฟ์ สไตล์และมีเอกลักษณ์เฉพำะตัว เชิญสัมผัสรถรุ่นล่ำสุด รุ่น พิเศษ! “อีซูซุมิว-เอ็กซ์ THE ICONIC” ได้แล้ววันนี้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.