เมอร์เซเดส-เบนซ์ เอาใจผู้ติดตามอินสตาแกม

Golf Digest (Thailand) - - HIGHLIGHTS -

เมอร์เซเดส-เบนซ์ จัดกิจกรรม พิเศษเพื่อขอบคุณผู้ติดตำม อินสตำแกรม ทั่วโลกในฐำนะ แบรนด์รถยนต์ที่ประสบควำม สdำเร็จที่สุดในโลกออนไลน์ ภำยในงำน เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้นdำภำพจdำนวน หลำยร้อย ภำพที่ผู้ใช้อินสตำแกรมทั่วทุก มุมโลกโพสลงในแอคเคำท์ของ ตนเอง เพื่อแสดงควำมรักและ ควำมหลงใหลที่มีต่อแบรนด์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ มำตัดต่อ รวมกันเป็นคลิปวิดีโอแอนิเมชั่น พร้อมนdำไปฉำยบนจอและป้ำย โฆษณำในสนำมเมอร์เซเดสเบนซ์ อำรีน่ำ ณ กรุงเบอร์ลิน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.