อาหารจีนสุดคุ้ม ที่ห้องอาหารไดนาสตี้

Golf Digest (Thailand) - - HIGHLIGHTS -

ห้องอำหำรจีนไดนำสตี้ โรงแรม เซ็นทำรำแกรนด์ฯ เซ็นทรัล เวิลด์ ขอเชิญทุกท่ำนมำเปลี่ยน บรรยำกำศมื้ออำหำรที่แสน ธรรมดำให้กลำยเป็นมื้ออำหำร กลำงวันและมื้อเย็น สุดแสน พิเศษกับหลำกหลำยเซ็ตเมนู อำหำรจีนกวำงตุ้งสูตรดั้งเดิม ยุคจักรพรรดิ ที่นdำเสนอจำก สุดยอดวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยม พร้อมให้คุณและครอบครัวได้ สัมผัสควำมอร่อยเหนือระดับ กำรันตีโดยเชฟผู้เชี่ยวชำญ ด้ำนกำรทdำอำหำรจีนกวำงตุ้ง สูตรดั้งเดิมโดย เชฟก้องซุ่น แซ่เลี่ยง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.