โปรโมชันที่ ลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต

Golf Digest (Thailand) - - HIGHLIGHTS -

สนำมกอล์ฟ ลำกูน่ำ กอล์ฟ ภูเก็ต สนำมกอล์ฟระดับ 5

ดำว มำตรฐำนแชมเปียนชิป คอร์สของเมืองภูเก็ต จัด โปรโมชันกอล์ฟเอำใจนักกอล์ฟ โดยเฉพำะคนไทยหรือชำว ต่ำงชำติที่อำศัยอยู่ในไทย ให้ออกรอบกันแบบสบำยๆ รำคำประหยัดในช่วงไฮซีซันกับ โปรโมชันออกรอบ กรีนฟี 18 หลุม รำคำ 2,600 บำท (รวม ค่ำแคดดี) และกรีนฟียกก๊วน วันอำทิตย์ 8,600 บำท (รวม ค่ำแคดดี) ถึง 31 มีนำคม

2561 สอบถำมรำยละเอียด เพิ่มเติมโทร 076-324-350

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.