“เดอะ ทริลล์ ออฟ เดอะ กริลล์” ที่บาร์สุ

Golf Digest (Thailand) - - HIGHLIGHTS -

อิ่มอร่อยกับสเต็กที่ถูกย่ำงบน ตะแกรงร้อนฉ่ำ ที่บำร์สุ ตลอดเดือนมีนำคม เอำใจคนรักสเต็กด้วยเนื้อ เกรดพรีเมี่ยมจำกประเทศสเปน และออสเตรเลีย ที่จะมำ

ย่ำงโชว์ ที่โอเพน คิทเชน ของบำร์ร่วมสมัยสุดชิค ทำงทีมเชฟนdำเสนอ เนื้อเซอร์ลอย โชกิทสุ จำกแคว้นบำสค์ของประเทศ สเปน ที่ได้รับกำรขนำนนำม ให้เป็นเนื้อที่มีคุณภำพเกรดดี ที่สุดในโลก บำร์สุตั้งอยู่ที่

ชั้น G ของโรงแรมเชอรำตัน แกรนด์ สุขุมวิท

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.