players irons

การใช้เทคโนโลยีและวัสดุอย่างสร้างสรรค์ นdาความทันสมัยมาให้เหล็ก ประเภทนี้ โดยไม่ทdาให้ความคลาสสิคของรูปลักษณ์อันเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่น ฝีมือดีต้องลดลงแต่อย่างใด

Golf Digest (Thailand) - - PLAYERS IRONS -

callaway x forged set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ แคลลาเวย์ใส่แนวคิดใหม่ลงในเหล็กฟอร์จโครงสร้างชิ้น เดียวที่ผ่านการพิสูจน์มาห้าปี วิถีของมนั (สูงกว่าเดิมในเหล็กยาว เพิ่ม การควบคุมในเหล็กสั้น) ถูกจดั การด้วยแถบนํ้าหนกั ในช่องว่างด้านหลงั ออกแบบร่องหน้าไม้ใหม่เพื่อลดการปลิวและควบคุมสปินในช็อตที่ดี จากรฟั เหล็ก Apex Pro ของบริษทั ฯ เป็นเหล็กสําหรบั นกั กอล์ฟ (อยาก) ฝีมือดี เหล็กรุ่นนี้เป็นของนกั กอล์ฟที่จริงจงั

ผู้ทดสอบ (L) ได้ไฟลท์บอลที่คงเส้นคงวาในระดบั กลางถึงสูง (M) ตี แต่งช็อตได้ด้วยความรู้สึกที่สมดุล ตีลูกให้โค้งซ้ายหรือขวาได้ง่ายมากๆ

mizuno mp-18 mmc set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ เหล็กในตระกูล MP-18 มิซูโนทําการฟอร์จไททาเนียม เข้าไปในใบเหล็กคาร์บอน เพื่อวางนํ้าหนกั ในตําแหน่งที่ช่วยให้ชดเชย ความผิดพลาดได้มากขึ้น บรรจุทงั สเตนในช่องว่างด้านหลงั ใกล้ปลายใบ ดนั ให้มวลนํ้าหนกั ลงตํ่ากว่าสําหรบั ไม้ลอฟท์ตํ่า (ฐานจะกว้างขึ้น) เพื่อให้ได้ค่าชดเชยสูงสุด

ผู้ทดสอบ (L) ตีแต่งช็อตได้มากกว่าเหล็กหลายๆรุ่น แต่ไม่ต้องกงั วลว่า มนั จะโค้งมากเกินไป (M) มนั ให้ความรู้สึกว่าทุกองค์ประกอบของเหล็ก รุ่นนี้ทํางานร่วมกนั ความรู้สึกไม่ลดลง ลูกแทบละลายบนหน้าไม้

mizuno mp-18 sc set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ กระบวนการฟอร์จแบบใหม่ทําให้ได้เกรนของเหล็กหนา แน่นขึ้นในบริเวณที่เป็นหน้าไม้เพื่อเพิ่มความรู้สึก ผลลพั ธ์คือเหล็กคาวิตี หลงั ตนั ที่ด้านล่าง และมีช่องว่างอยู่ด้านบน ที่ให้ความรู้สึกเหมือนเหล็ก เบลดหลงั ตนั ฐานกว้างกว่าเหล็กเบลดทั่วไปเล็กน้อย แต่ทํารูปทรงของ ขอบหน้าและขอบหลงั แบบเบลดเพื่อการตีผ่านหญ้าได้ง่าย

ผู้ทดสอบ (L) รูปทรงของใบสมบูรณ์แบบ ด้านหลงั ดูสะอาดตา ให้การ ชดเชยความผิดพลาดที่เพียงพอ (M) มนั เป็นทางเลือกที่ดีซึ่งได้รวมเอา ความโดดเด่นของเหล็กรุ่นต่างๆมาผสมกนั อย่างกลมกลืน

ping iblade set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ หน้าไม้ที่บางเฉียบต้องสะดุดตาท่าน ขณะที่หน้าไม้บางลง ความรู้สึกและเสียงก็ถูกจํากดั ด้วย ปิงจึงพฒั นาหน้าไม้ขนาดใหญ่ใส่ อินเสิร์ทอิลาสโตเมอร์ตั้งแต่โคนถึงปลายใบ วัสดุนี้ทําให้หน้าไม้ดีดตัว ตอนปะทะ พร้อมทําหน้าที่ลดแรงสั่นสะเทือนเพื่อให้ได้ความนุ่มนวล เพิ่มความเสถียรด้วยทงั สเตนหนาแน่นสูงที่บริเวณปลายใบส่วนล่าง

ผู้ทดสอบ (L) เหล็กที่งดงาม สีของมนั ทําให้สนั บนดูมีสไตล์มากกว่า น่ากลัว (M) ให้ความรู้สึกถึงพลงั และตีตรงได้ง่าย ให้วิถีลูกที่ตกเอื่อยๆ มีความช่วยเหลือเล็กน้อย ซึ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจ

pxg 0311t set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ สกรูนํ้าหนกั ที่ด้านหลงั ดูเท่และมีหน้าที่ แต่เทคโนโลยีของ เหล็กรุ่นนี้ทํางานจากด้านในมาด้านนอก ด้วยโครงสร้างกลวงแต่เติมเต็ม ด้วยอิลาสโตเมอร์ ทําให้นกั ออกแบบของพีเอ็กซ์จีสร้างหน้าไม้ที่บางจาก เหล็กแข็งทําให้มนั ดีดตัวสูง ด้านหลงั ของใบฟอร์จมีสกรูทงั สเตนเพื่อทํา ให้ช็อตที่พลาดกลางหน้าไม้มีความเสถียรสูง

ผู้ทดสอบ (L) ผมไม่มีปัญหาในการตีให้ลูกลอย สวิงเวทกําลงั เหมาะ ผมชอบรูปลกั ษณ์ของมนั ตั้งแต่หัวจรดเท้า มนั ได้ผลมาก

(M) ผมประทบั ใจความโด่งที่ได้จากเหล็กยาวและการตีผ่านหญ้า

taylormade p770 set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ ใบทําจากเหล็กคาร์บอนฟอร์จพร้อมกบั นํ้าหนกั ทงั สเตน 70 กรัมในช่องคาวิตีด้านหลงั และที่ฐาน เหล็ก 3-7 เป็นโครงสร้างสองชิ้น เพื่อช่วยให้ลูกเหินสูงและเพิ่มค่าชดเชยความผิดพลาด เหล็ก 8 ถึง พิทชิงเวดจ์ เป็นฟอร์จคาวิตี ความหนาของหน้าไม้จะเรียวลง โดยด้าน บนจะบางลงเพื่อให้จุดศูนย์ถ่วงตํ่า และหนาขึ้นที่ด้านล่าง เพื่อให้ได้ ความรู้สึกและเสียงที่หนกั แน่นตอนปะทะลูก

ผู้ทดสอบ (L) ทาํ ปฏิกิริยากบั พื้นหญ้าได้อย่างน่าทึ่ง (M) บงบอกตัวตน ความเป็นผู้เล่นในระดบั นี้ ให้เสียงที่สะอาดชวนฟังเวลาปะทะลูก

titleist 718 ap2 set of eight

ผู้เชี่ยวชาญ ใบเหล็กถูกฟอร์จเข้ากบั อินเสิร์ทหน้าไม้ที่ทําจากเหล็ก ประเภทเดียวกนั ทําให้ได้หน้าไม้ที่บางมากเพื่อเพิ่มระยะในเหล็กยาว และกลาง สาํ หรบั เหล็ก 7 ทั้งตัวใบและอินเสิร์ทเปลี่ยนมาเป็นเหล็ก คาร์บอน 1025 ส่วนเหล็ก 8 ถึงพิทชิงเวดจ์ ใช้เหล็กคาร์บอน 1025 ฟอร์จทั้งใบและอินเสิร์ทหน้าไม้ เพิ่มความเสถียรในเหล็ก 3-7 ด้วย ทงั สเตนความหนาแน่นสองระดบั สําหรบั วางที่โคนและปลายใบ

ผู้ทดสอบ (L) ให้การชดเชยความผิดพลาดและความหนกั แน่นเมื่อตี โดนเต็มใบ (M) ลูกออกจากหน้าไม้ดุดนั เหมือนเสียงแมวขู่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.