ศีรษะของโปรที่เล่นอยู่ในทัวร์ จะหมุนในขณะที่ทcาฟอลโลธรูว์

เหตผุ ลทวี่ า่ ทาd ไม ‘การกม้ ศรี ษะ’ ในขณะที่ สวงิ จงึ เปน็ ตวั ทาd ลายการเลน่ ของคณุ

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS - โดย นิค เคลียร์วอเตอร์

บางทีมนั ก็เป็นภาพที่คล้ายๆกนั ที่เรามกั จะได้เห็นในการเล่นแบบโฟร์ซัม กบั การที่มีผู้เล่นบางคนตีท็อปลูกก่อนที่จะทําการวิเคราะห์ด้วยเหตุผล เดมิ ๆในทนั ทที นั ใดวา่ ทาํ ไมมนั จงึ เปน็ แบบนนั้ “ผมยกศรี ษะขนึ้ ” เอาละ มนั อาจจะเปน็ ไปได้ แตน่ นั่ ไมใ่ ชเ่ หตผุ ลในการตลี กู สว่ นใหญเ่ กดิ การทอ็ ป เพราะใน ข้อเท็จจริงแล้วจะมีหลายครั้งทีเดียวที่เป็นปัญหาซึ่งตรงข้ามกนั เราทําการประเมิน จากการสวิงนบั พนั ๆครั้งที่ GOLFTEC ซึ่งมีอยู่ทั่วสหรฐั ฯ สิ่งที่เราได้พบก็คือ การ พยายามก้มศีรษะให้ตํ่าบางทีแล้วจะให้ผลเสียมากกว่าผลดี ดังนั้นถ้าหากคุณ ตอ้ งการทจี่ ะเรยี นรถู้ งึ ทกั ษะทจี่ ะทาํ ใหค้ ณุ ไมต่ ที อ็ ปลกู และทาํ ใหค้ ณุ มกี ารเลน่ ทใี่ กล้ เคียงกบั การเล่นช็อตดีๆได้อย่างคงเส้นคงวาเหมือนอย่างผู้เล่นอาชีพมากยิ่งขึ้น ก็ ขอให้คุณฝึกฝนและพฒั นาการทําฟอลโลธรูว์ให้เหมือนกบั เหล่าผู้เล่นที่เล่นอยู่ใน ทัวร์ และต่อไปนี้คือวิธีที่จะทําเช่นนั้น

ให้ยืนเหมือนกบั ที่คุณเห็นอยู่นี้ (ภาพซ้าย) ด้วยการให้ขาทั้งสองเหยียดตรง, ไหล่และ สะโพกหนั เข้าหาเป้าหมาย, ศีรษะหมุนไปใน ทิศทางนั้นเช่นกนั การจบั กริปก็ถูกยืดออกไป ให้ไกลจากลําตัวมากที่สุด เพราะนั่นคือหลกั ที่ สําคญั คุณจะเห็นว่ามีความแตกต่างที่ชดั เจน จากการทําฟอลโลธรูว์ที่เราเห็นจากนกั กอล์ฟ ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงถ้าหากคุณพยายาม ทจี่ ะกม้ ศรี ษะใหต้ าํ่ เมอื่ ผา่ นการปะทะลกู (ภาพ ขวา) เพราะการที่คุณกดตัวเองลงไปแบบนั้น จะทําให้คุณไม่มีที่ว่างพอที่จะเหยียดแขน

ขอให้ทําการฝึกซ้อมการทําฟอลโลธรูว์ เหมือนกับที่ผมกําลังสาธิตอยู่นี้ และลองตี อยา่ งนมุ่ นวล ชา้ ๆ มนั กจ็ ะงา่ ยตอ่ การปะทะลกู คณุ กจ็ ะไมต่ อ้ งไปกงั วลทจี่ ะหาขอ้ แกต้ วั สาํ หรบั การตที ผี่ ดิ พลาดกอ่ นทลี่ กู จะหยดุ กลงิ้ อกี ตอ่ ไป นิค เคลียร์วอเตอร์ รองผู้อcำนวยกำรด้ำนกำร สอนของ GOLFTEC ที่เมืองแองเกิลวูด รัฐโคโลรำโด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.