Closeout

เมื่อทอมคว้า แชมป์ ดิ โอเพน

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS -

เมื่อครั้งที่ ทอม วตั สนั เป็นเจ้าแห่ง ดิ โอเพน

ณคาร์นููสตีี กอล์์ฟลิิงค์์ ในวัันที่ี่ 13 กรกฎาคม 1975 แมเ้้ ขาจะเปน็็ ผเู้้ ลน่่ หน้าใหม่ แต่ทอม วตั สนั ก็สามารถ ควา้ แชมปด์ โอเพน ครงั้ แรกใหก้ บั ตวั เอง (ทอม เป็นแชมป์ 5 ครั้ง) ด้วยการเอาชนะแจ็ค นิวตนั ไป 1 สโตรก ในการเพลย์ออฟ 18 หลุม สิ่งที่ เราไดเ้ หน็ ในวนั นนั้ คอื สหี นา้ ของเขาทเี่ ตม็ ไปดว้ ย ความภูมิใจ เขาได้รบั การกล่าวขวญั ถึงการพตั ต์ เบอร์ดีระยะ 20 ฟุต และการชิพทา� อีเกิลได้ใน หลมุ ที่ 14 ของการเพลย์ออฟ ท�าให้เขาขนึ้ นา� 1 สโตรกและคว้าแชมป์ไปในวัย 25 ปี ทอมได้ พิสูจน์แล้วว่าเขามีฝีมือที่ยอดเยี่ยม วิธีเล่นที่ ยดื หยนุ่ ของเขาไดถ้ กู แสดงออกมาในวนั อาทติ ย์ ของการแขง่ ครงั้ นนั้ นอกจากนที้ อมยงั มนี า�้ ใจถงึ ขนาดเชิญให้นิวตันขึ้นมารับถ้วยคลาเร็ต จั๊ก พรอ้ มกนั เราดใี จทกี่ อลฟ์ มนี กั กฬี าทเี่ ยยี่ มเชน่ นี้ และหวงั ว่าจะมีเพิ่มอีกในอนาคต -กาย โยคอม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.