The Epic Bogey That Won at Birkdale

การขับเคี่ยวที่แสนจะดุเดือดระหว่าง จอร์แดน สปีธ กับ แมตต์ คูชาร์ ที่สนามเบิร์กเดล

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS -

การขบั เคี่ยวที่แสนจะ ดุเดือดระหว่าง จอร์แดน สปีธ

กบั แมตต์ คูชาร์ ที่สนามเบิร์กเดล

หาก เดอะ มาสเตอร์ส จะเป็นไปในรูปแบบที่เราต่าง ไดร้ บั รมู้ า คอื ความเขม้ ขน้ ของการแขง่ ขนั ทจี่ ะไปเรมิ่ ดเุ ดอื ดกนั ใน 9 หลมุ หลงั ของวนั อาทติ ย์ คณุ กอ็ าจจะ พูดได้ว่าความเข้มข้นของดิ โอเพน ปี 2017 ได้เริ่ม ตน้ ขนึ้ ทหี่ ลมุ 13 ของวนั สดุ ทา้ ยไดเ้ ชน่ กนั เพราะเมอื่ จอรแ์ ดน สปธี ขนึ้ มาเปน็ ผนู้ า� รว่ มกนั กบั แมตต์ คชู าร์ เขาได้ไดรฟลูกในหลุมนี้ออกไป ซึ่งเดวิด เฟเฮอร์ตี ผู้บรรยายของเอ็นบีซีถึงกบั กล่าว วา่ “มนั ออกไปทางขวาไกลมาก ทงั้ ๆทมี่ นั เกอื บจะตอ้ งตไี ปทางซา้ ย” ในขณะทโี่ รเจอร์ มอลทบ์ ผบู้ รรยายรว่ มของเขากไ็ ดก้ ลา่ ววา่ “มนั ขา้ มเนนิ ลกู นอี้ อกไป” ทา� ใหก้ ารคน้ หา ลูกได้กลายเป็นความวุ่นวายเหมือนที่หนึ่งในผู้ชมนบั ร้อยๆคนกล่าวไว้ในขณะที่ช่วย กนั แหวกหญ้าที่สูงและหนาเพื่อที่จะค้นหาลูก จนท�าให้สปีธและแคดดีของเขาคือ ไมเคลิ เกรลเลอร์ อดทจี่ ะคดิ ถงึ ไมไ่ ดถ้ งึ การทา� ควอดรเู พลิ โบกี (มากกวา่ พารส์ สี่ โตรก ในหลุมเดียว) จนท�าให้การเป็นแชมป์เดอะ มาสเตอร์ส ปี 2016 ต้องหลุดลอยไป “มนั คือความโกลาหล” แฟนกอล์ฟคนนั้นกล่าว และมนั ได้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามมาทเี่ กรลเลอรไ์ ดพ้ ดู จาหลอกสปธี อยา่ งมศี ลิ ปะเปน็ ครงั้ ทสี่ องของวนั ซงึ่ คณุ จะได้ เหน็ ในเวลาตอ่ มา ▶ ถา้ หากคณุ มคี วามสงสยั วา่ ตวั ผเู้ ลน่ และแคดดไี ดพ้ ดู และทา� อะไร กนั เพอื่ รบั มอื กบั ความวนุ่ วายและความสบั สนทเ่ี กดิ ขนึ้ คณุ กจ็ ะหมดขอ้ ขอ้ งใจในทนั ที เพราะการออกมาพดู จาอยา่ งตรงไปตรงมาแบบนี้ จะทา� ใหค้ ณุ มคี วามรสู้ กึ เหมอื นกบั ว่าได้อยู่ใน ดิ โอเพน วนั นั้นจริงๆ ซึ่งจะต้องจดจ�าต่อไปอีกนานแสนนาน

ลางบอกเหตุในช่วงแรกๆ

เฮนริค สเตนสัน: ผมยงั จ�ำได้ถึงตอนที่คิดถึงใน ช่วงต้นๆของวนั แรก ตอนนั้นผมในฐำนะแชมป์ เก่ำได้เล่นกบั จอร์แดน สปีธ โดยก่อนหน้ำนั้น หนึ่งปีที่สนำมทรูน ผมได้เล่นสองรอบแรกกบั แซค จอหน์ สนั ผไู้ ดแ้ ชมปท์ สี่ นำมเซนตแ์ อนดรวู ในปี 2015 ดังนั้นมันจึงแวบเข้ำมำในหัวว่ำ นั่นอำจจะเป็นลำงที่ดีส�ำหรับจอร์แดนก็ได้ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเวลำที่เขำออกสตำร์ทได้ดี มำก (5 อนั เดอร์พำร์ 65 เพื่อขึ้นไปเป็นผู้น�ำ ร่วมกบั คูชำร์ และ บรูคส์ โคปกำ แชมป์ยูเอส โอเพน) แน่นอนว่ำในเวลำนี้ผมก็หวังว่ำจะได้ เล่นกับจอร์แดนอีกครั้งที่สนำมคำร์นูสตี (หัวเราะ)

ผมได้เล่นสองรอบแรกกับจอร์แดนใน รำยกำร เดอะ มำสเตอร์ส เมื่อปี 2015 ที่เขำไป ได้แชมป์ และผมก็ได้มีควำมรู้สึกเช่นนั้นอีกที่ สนำมเบิร์กเดล ซึ่งในเดอะ มำสเตอร์สครั้งนั้น เขำพัตต์ได้ยอดเยี่ยมมำก โดยสำมำรถพัตต์

ทุกช็อตไปลงกลำงหลุมด้วยควำมเร็วที่สมบูรณ์ แบบ ยงิ่ กรนี แบบนนั้ ดว้ ย ยงิ่ ไมน่ ำ่ เชอื่ ทำ� ใหผ้ ม มีควำมรู้สึกเช่นนั้นอีกเมื่ออยู่ท่สี นำมเบิร์กเดล จอร์แดน สปีธ (ในครั้งที่ไปได้แชมป์รายการ ทราเวลเลอร์สก่อนท่ีจะถึงดิ โอเพน): นั่นคือ ทัวร์นำเมนท์แรกที่ผมมีควำมรู้สึกว่ำ ว๊ำว ผม สำมำรถเป็นแชมป์ในรำยกำรของพีจีเอ ทัวร์ได้ ทั้งๆที่กำรพัตต์ไม่ดีเอำเสียเลย โดยในหลุมที่ สอง (ของสนำมเบิร์กเดล) ผมพตั ต์ลงเนินเพื่อ กำรท�ำเบอร์ดี ซึ่งผมก็ท�ำได้ ดงั นั้นเมื่อลูกวิ่งไป ลงหลมุ จงึ ทำ� ใหม้ คี วำมรสู้ กึ วำ่ กำรพตั ตข์ องเรำ กลบั มำแล้ว โดยมีควำมคิดว่ำ เอำละ นั่นคือ ควำมรู้สึกที่เรำต้องกำร; ลูกไปลงหลุมในแบบที่ เรำอยำกจะให้เป็น; ผมมีควำมรู้สึกว่ำผมจะ สำมำรถท�ำเช่นนั้นได้อีกในวนั นี้ ริช บีม (ผู้บรรยำยภำคสนำมของสกำย สปอร์ต และแชมป์รำยกำรพีจีเอ แชมเปียนชิป เมื่อปี 2002): ในวนั พฤหัสบด,ี วนั ศุกร์ และวนั เสำร์ ผมได้เดินไปกับจอร์แดน (เขำท�ำสกอร์ 65-69-65) ซงึ่ เหน็ แลว้ เหนอื่ ยกบั กำรเลน่ ของ เขำ เพรำะกำรได้เห็นคนที่เล่นแบบนั้น จะท�ำให้ เกิดควำมสงสัยวำ่ พวกเขำท�ำเช่นนั้นได้อย่ำงไร แต่นี่เหมือนกบั เขำมีควำมสำมำรถพิเศษในกำร ที่จะท�ำให้ลูกลงหลุมได้อย่ำงรวดเร็ว

สว่ นแมตต์ คชู ำร์ กจ็ ะเลน่ ไปตำมเกมของเขำ ในวนั เสำร์ (ท�ำสกอร์ 65 หลงั จำกที่วนั ศุกร์ท�ำ 71) แต่ก็คงจะไม่ถูกต้องนกั หำกจะบอกว่ำเขำ พลำดโอกำสในวนั นั้นไป คือคุณจะท�ำยังไงใน ขณะที่อีกคนท�ำสกอร์ 65? เพรำะคุณคงจะท�ำ อะไรไม่ได้เมื่อเจอกับสกอร์แบบนั้น โดยเขำ ท�ำได้ 66 ก่อนที่จะหมดโอกำสไป

แมตต์ คูชาร์: กำรเล่นของผมไม่ได้อยู่ในฟอร์ม ที่ดีที่สุด ซึ่งสิ่งที่ผมสำมำรถท�ำได้ในรำยกำร สก็อตติช โอเพน และบริติช โอเพนก็คือกำร ตีเฟด โดยไม่สำมำรถตีดรอว์ได้ อย่ำงเก่งที่สุด ก็คือกำรตีลูกตรงๆ แต่ควำมสำมำรถที่จะตีลูก ไดเ้ พยี งอยำ่ งเดยี ว ทำ� ใหผ้ มรวู้ ำ่ ลกู จะไปทำงไหน แล้วก็รู้ด้วยว่ำมนั จะไม่มีทำงออกซ้ำย ท�ำให้ผม ต้องเล่นไปแบบแกนๆ

จอห์น วูด (ผู้ที่อยู่กบั คูชาร์ในการเล่นกบั สปีธที่ มีเกรลเลอร์เป็นแคดดีในสองวนั สุดท้าย): ผม

ชอบกำรไดเ้ ลน่ กบั สปธี และไมเคลิ กเ็ ปน็ หนงึ่ ใน เพอื่ นสนทิ ของผม มนั จงึ เปน็ เรอื่ งทดี่ ที ไี่ ดม้ ำเลน่ กนั เช่นนั้น

แมตต์ คูชาร์: ทุกคนต่ำงก็รักจอร์แดน สปีธ คือถ้ำคุณมีอำยุมำกกว่ำ คุณก็จะคิดว่ำเขำเป็น น้อง แต่ถ้ำคุณมีอำยุน้อยกวำ่ คุณกจ็ ะคิดว่ำเขำ เป็นพี่ คือเขำเป็นคนประเภทที่คุณอยำกจะ ใกล้ชิดด้วย

การเรมิ่ ตน้ ทเี่ รมิ่ มปี ญั หาไปจนจบรอบสดุ ทา้ ย

จอร์แดน สปีธ ลงเล่นในวนั สุดท้ายด้วยสกอร์ 11 อนั เดอร์พาร์ เหนือกว่า แมตต์ คูชาร์ อยู่ 3 สโตรก

จอร์แดน สปีธ: ผมรอมำตั้งแต่ตอนเช้ำ 7 โมงครึ่งจนกระทั่ง 4 โมงเย็น จึงได้เจอกบั กำร ไดรฟหลุมแรกที่มีลมหอบลูกออกไปทำงซ้ำย และมีโอบีทำงขวำ ซึ่งช็อตนั้นช็อตเดียวที่ท�ำให้ ผมเซง็ ไปทงั้ วนั จำ� ไดว้ ำ่ ผมไดบ้ อกกบั ไมเคลิ และ คำเมรอน แมคคอรม์ คิ (โคช้ ของจอรแ์ ดน สปธี ) ลูกไดรฟของสปีธในหลุม 13 ออกไปทางขวา โดยข้ามเนินขนาดใหญ่ไป ซึ่งหลังจากที่ประกาศ ว่าเป็นลูกที่ไม่สามารถเล่นได้ เขาได้ไปดรอปลูก ในสนามไดรฟ พร้อมกับถูกรายล้อมโดยผู้ชม (ภาพซ้าย, ใกล้) ในการเล่นช็อตที่ 3 ก่อนที่ การพิทช์และการพัตต์ลูกในระยะ 8 ฟุต อย่างเฉียบคมจะท�าให้เขาเสียเพียงแค่โบกี

ว่ำ “ให้ตำยเถอะ ผมรู้สึกไม่ค่อยดีนักกบั ช็อต แรกนี้” คือผมก้ำวเข้ำไปยืนบนแท่นทีแล้วก็ เพียงแค่ตีดรอว์ออกไปก่อนที่จะรู้สึกอยู่ไม่ เป็นสุขนัก เพรำะนั่นคือสิ่งที่น่ำผิดหวังซึ่งเกิด ขึ้นมำ

เวย์น ไรลีย์ (ผ้บู รรยายของสกาย สปอรต์ ): เขำ ตีได้ยอดเยี่ยมมำก แต่ลูกไม่ไปเจอกบั ที่ลำดชนั อยำ่ งทเี่ ขำคดิ เอำไว้ แตไ่ ปเจอเขำ้ กบั ทำ� เลทไี่ มด่ และถึงแม้ว่ำจะเพียงอีกแค่ฟุตเดียวก็จะได้เล่น ในช็อตที่ดีได้แล้ว แต่เนื่องจำกหญ้ำมีควำมชื้น สูง ท�ำให้ลูกไปจมแทนที่จะกระดอนออกมำ

แมตต์ คูชาร์: แม้ว่ำจะโชคไม่ดีนกั แตม่ นั ก็เป็น ส่วนหนึ่งของควำมเสี่ยงในกำรตีด้วยหัวไม้ 3

โรเจอร์ มอลท์บี: จอร์แดนรู้สึกเซ็งมำก ซึ่งถ้ำ หำกคณุ ไดฟ้ งั กำรถำ่ ยทอดกจ็ ะไดย้ นิ ทเี่ ขำพดู วำ่ “ไม่ใช่อยำ่ งนั้น นั่นมนั ห่วยต่ำงหำก” หรืออะไร ก็ตำมที่เขำพูดออกมำ

ไมเคิล เกรลเลอร์: ใช่แล้ว เรำโดนลมหอบออก ไปไกลมำกในหลมุ ทไี่ ดรฟไดย้ ำกทสี่ ดุ ของสนำม เบิร์กเดล ดังนั้นเขำจึงได้แสดงอำรมณ์ออกมำ เมื่อเขำเห็นท�ำเลที่ลูกจะไปอยู่ ซึ่งผมก็ได้บอก เขำให้มองข้ำมมนั ไปให้ได้ ทั้งนี้เพรำะคุณคงจะ ไม่อยำกเห็นผู้เล่นของตัวเองต้องหัวเสียจน สูญเสียกำรควบคุมอำรมณ์ไป

เดวดิ บอนซอลล์ (กรรมการของสปธี และคชู าร์ ในการเล่นรอบสุดท้าย): เขำท�ำได้เพียงแค่ตีลูก ไปข้ำงหน้ำ ซึ่งเขำก็ตีออกไปแบบงั้นๆในระยะ สกั 20 กว่ำฟุต และกำรพตั ต์ของเขำก็ไม่ดีด้วย (กำรได้โบกีท�ำให้กำรน�ำของสปีธเหลือเพียง 2 สโตรก) นิค ฟัลโด (ผู้บรรยายของเอ็นบีซี/กอล์ฟ ชาแนล): ดเู หมอื นจอรแ์ ดนทำ� ทำ่ จะแพห้ ลงั จำก

“การไดรฟ (ของสปีธ ที่หลุม 13) เป็นความ ผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ เหมือนกับพวกโปร ทั้งหลาย แต่คุณไม่ สามารถที่จะตีให้ลูกไป อยู่ตรงนั้นได้แม้ว่า คุณจะพยายามก็ตาม”

-จอห์นนี มิลเลอร์

13 green

spieth drop on range

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.