‘Get Ready To Score’

การออกรอบที่ประสบความส�าเร็จ เริ่มต้นด้วยการเตรียมตัวที่ดี

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS - โดย จอร์แดน สปีธ เขียนร่วมกับ แม็กซ์ แอดเลอร์

การออกรอบที่ประสบ ความสา� เร็จ เริ่มต้นด้วย การเตรียมตัวที่ดี

ารเลน่ โปร-แอมในวนั พธุ ทำ� ให้ ผมได้เห็นกำรวอร์มอัพเพื่อเตรียมตัวของ นกั กอล์ฟสมคั รเล่นจ�ำนวนมำก ส�ำหรบั พวก เขำแน่นอนว่ำมันคือโอกำสพิเศษ ควำม มุ่งมั่นที่จะท�ำผลงำนให้ดีผมถือว่ำเป็น ทศั นคตทิ ผี่ มชนื่ ชม อยำ่ งไรกต็ ำม กำรไดเ้ ลน่ เคียงข้ำงโปรและต่อหน้ำผู้คน มันเป็น ประสบกำรณท์ แี่ มจ้ ะเปน็ ผเู้ ลน่ มอื ดกี ค็ งตอ้ ง ประหม่ำหรือลนลำนบ้ำง ผมไม่แน่ใจว่ำนี่ เป็นวิธีที่พวกเขำใช้เตรียมควำมพร้อมก่อน ออกรอบที่สนำมประจ�ำหรือไม่ แต่จำกที่ผม เห็น ผมว่ำคงเป็นประโยชน์ต่อพวกเขำไม่ น้อยหำกจะน�ำวิธีกำรวอร์มอพั ที่มีแบบแผน ไปใช้ มนั มวี ธิ ที ถี่ กู ตอ้ งเพอื่ ทำ� ใหร้ ำ่ งกำยและ จติ ใจมคี วำมพรอ้ มสงู สดุ กอ่ นออกไปเลน่ แต่ ก็มีวิธีที่ผิดโดยผู้เล่นเอำแต่ตีลูก กำรซ้อม หนักควรท�ำในสนำมฝึกซ้อม ไม่ใช่ก่อนจะ ออกรอบ โดยพื้นฐำนแล้วผมมีสองกิจวตั ร กิจวตั รแรกใช้เวลำครึ่งชั่วโมง กิจวตั รที่สอง ใช้เวลำหนึ่งช่ัวโมงกบั อีก 15 นำที ส�ำหรบั กจิ วตั รทใี่ ชเ้ วลำครง่ึ ชวั่ โมงผมไดถ้ ำ่ ยทำ� คลปิ กับทำงกอล์ฟ ไดเจสต์ โดยคำเมรอน แมคคอร์มิค คนที่เป็นโค้ชให้ผมตั้งแต่ผม อำยุ 12 ปี กบั ผมเรำทั้งคู่ติดไมโครโฟน ซึ่ง ท่ำนสำมำรถเข้ำไปชมได้ที่ Golf Digest All Access...ในหน้ำถดั ไปคำเมรอนและผมจะ อธิบำยถึงกิจวัตรเหล่ำนี้ กำรวอร์มอัพให้ ถกู ตอ้ งนนั้ ไมต่ อ้ งมที กั ษะเพมิ่ เตมิ ใดๆ เพยี ง ท่ำนมีวินัยและควำมมุ่งมั่น เมื่อท่ำนเริ่มต้น ออกรอบได้ดีบ่อยครั้งมำกขึ้น ท่ำนจะต้อง ขอบคุณกบั กิจวตั รเหล่ำนี้

ใช้เวลากับเวดจ์

สปีธ ก่อน จะ ตี ลูก แรก ผม จะ หำ ค ว ำ ม รู้สึก ของ ตำ� แหนง่ จดุ ตำ�่ สดุ ของวงทถี่ กู ตอ้ งใหไ้ ดก้ อ่ น เรมิ่ จำกเขำ้ ยนื เทำ้ ชดิ สวงิ ลอ็ บเวดจข์ นึ้ -ลงสนั้ ๆดว้ ย ค ว ำ ม แรง ใ ห้ ไ ด้ ระยะ รำ ว 20 ห ลำ ผมจะสวิงไป เรอื่ ยๆจนกระทงั้ เหน็ วำ่ ฐำนของเวดจค์ รดู พนื้ ได้ รอยดวิ อททสี่ มำ�่ เสมอ แมก้ ระนนั้ ผมกย็ งั ไมห่ มนุ ไหล่ หรือ พับ ข้อมือ เพิ่ม ข นำ ด สวิง จังหวะ กำ ร เคลื่อน ท ี่ แบบ ลูกตุ้ม นำ ฬิ กำ เช่น น ี้ จะ เป็นตัว ก� ำ หน ด รูปแบบ วง สวิง ท ี่ ผม จะ ใ ช้ ส� ำ ห รบั วนั นั้น เมื่อ ม ำ ถึง กำ ร ตี ลูก แรก ผม จะ เริ่มต้น เก มท ี่ เรียก ว่ ำ Walk the Dog โดย ผม จะ ตี พิ ท ช์ ช็อต ไม่ว่ำ ลูกจะไปตกตรงไหน เช่นที่ระยะ 20 หลำ จุดตก นั้น จะ เป็น เ ป้ำ ของ ช็อต ต่อไป โดยลูกต่อมำจะ ไกล ก ว่ ำ ลูก ก่อน รำ ว สอง ส ำ ม ห ลำ ท�ำเช่นนี้ไป เรื่อย ๆ จน ที่สุด ผม ต้อง ตี ล็ อบ เต็ม วง เกมนี้ไม่ เพียง ช่วย ท่ ำ น ยืด เหยียด กล้ำ ม เนื้อ ม นัย งั ท�ำให้ ท่ ำ น เข้ ำ ส ู่ โ หมด ตอบสนอง ต่อ เ ป ำ้ หมำยด้วย ไ ม่ ปล่อย ใ ห้ สมอง คิด แ ต่ เรื่อง กลไก สวิง หำกท่ำน เริ่มต้น วอร์ม อ พั ด้วย กำ ร ต้อง ยิง ธง ใน ระยะ 50 ห ลำ มีแนวโน้ม ท ี่ ท่ ำ น จะ มัว แ ต่ หำ เทคนิค เ พ ่ื อ เล่น ช็อต นั้น ใ ห้ สมบูรณ์แบบ ที่สุด กำรจบั กริ ปก็ จะแนน่ ขนึ้ แลว้ ทำ่ นจะเลน่ เปน็ อยชู่ อ็ ตเดยี ว คอื จำกระยะ 50 หลำ

แมคคอร์มิค หำกท่ำนสงั เกตกำรวอร์มอพั ของ จอร์แดน ท่ ำ น จะ เห็น เ ขำ ใ ช้ เ ว ด จ์ ด นั พื้นหญ้ำให้ สงู ขนึ้ เลก็ นอ้ ยเพอื่ ใหไ้ ดไ้ ลทดี่ ทำ่ นอำจคดิ วำ่ กำร ท� ำ เช่นนั้น จะ ท� ำ ใ ห้ เ ขำ ตง ี่ ำ ย เกินไป หรือ ไ ม ่? กำ ร ซ้อม จำ ก ไ ล ยำ ก ถือ ว่ ำ เป็น กำ ร ฝึกซ้อม ท ี่ ดี แ ต่ ส ำ� ห รบั กำรวอรม์ อ พั ควร ทำ� ในสภำพทดี่ ที ส ี่ ดุ จงึ ควร หำ ไ ลดี ๆ และ เล่น ง่ ำ ย เ รำ จะ หำ สิ่ง ยำ ก ๆ ม ำ ท� ำ ลำ ย อิสระ ของ กำ ร สวิง ใน วนั ออกรอบท�ำไม?

ซ้อมเหล็ก

สปีธ แม้ต้องวอร์มอพั ในเวลำจ�ำกดั ผมก็ต้อง ซ้อมทุกไม้ในถุง โดย เริ่ม จำ ก เหล็ก สั้น ที่สุด ย้อน ไป หำ เหล็ก ยำ ว ที่สุด ใ ช้ เหล็ก เ บ อ ร์ ค ู่ วนั นี้แล้ว เปลยี่ นเปน็ เหลก็ เบอรค์ ใี่ นวนั ถดั ไป แมผ้ มจะทำ� อะไร รวดเร็ว แ ต่ หำ ก ท่ ำ นม อ งดี ๆ จะ เห็ นว่ ำ ผม ไม่เคย ตี ลูก โดยไม่ตั้งใจ เลย ทุก ช็อต ล้วน มี จุด มุ่งหมำย ก่อน จะ สวิง แต่ละครั้ง ผมจะบอกกบั คำเมรอนหรือแค็ดดี (หรือกบั ตัวเอง) ว่ำจะตี ไฟลทบ์ อลแบบไหน จะเฟดสงู หรอื ดรอวต์ ำ�่ หำก ท� ำ ไ ม่ ไ ด้ ดั่ง ท ี่ ต้อง กำ ร ผม จะ พกั แล้ว เปลี่ยนไป ตี ช็อตพิสดำร เช่นตีเหล็ก 6 ให้ลูกสไลซ์ไปทำง ขวำใหม้ ำกทสี่ ดุ ตอ่ มำกจ็ ะตพี นั ชใ์ หล้ กู ฮคุ ตำ�่ ไป ทำ ง ซ้ำ ย ใ ห้ ม ำ ก ที่สุด อำ จ จะ เป็น ช็อต ระยะ 100 หลำทดี่ นู ำ่ เกลยี ด แตม่ นั สนกุ เพรำะเมอื่ ผมเลน่ ช็อต แบ บน ี้ ท ี่ กำ ร แข่ง คน ดู คง คิด ว่ ำ วง สวิง ผม เพยี้ น แตส่ งิ่ ทผี่ มทำ� นนั้ แทจ้ รงิ คอื กำรตใี หส้ ดุ ขวั้ ทงั้ สองดำ้ นเพอื่ หำจดุ ตรงกลำงทจี่ ะใชส้ ำ� หรบั วนั นนั้ หำกทำ่ นยนื ในสนำมซอ้ มไดรฟแลว้ พยำยำม ตี ช็อต ใ ห้ สมบูรณ์แบบ ทุกครั้ง ตัวท่ำนจะล็อค ตำยอยู่กบั เรื่อ งวง สวิง ท ี่ ถูกต้อง ท่ ำ น ควร ท� ำ ตัว ใ ห้ ผ่อน คลำ ย สบ ำ ย ๆ โดย กำ ร ตี ช็อต ง่ ำ ย ๆ พื้น ๆ จะ เป็น กำ ร เตรียมตัว ส� ำ ห รบั เล่น กอล์ฟ ท ี่ ดี ก ว่ ำ

แมคคอร์มิค เป็นที่รบั รู้กนั ว่ำในกำรวอร์มอัพ เฉพำะผเู้ ลน่ ฝมี อื ดมี ำกเทำ่ นนั้ ทคี่ วรเปน็ กงั วลวำ่ จะ ตี ลูก ด้วย วิ ถี ลูก ท ี่ แ ตกต่ำ งก นั คือ ทั้ง โด่ง ต�่ำ ซำ้ ยและขวำ แตส่ ำ� หรบั สมคั รเลน่ เปำ้ หมำยควร เป็น กำ ร หำ ทรง บอล ส กั ทรง ท ี่ ไว้ ว ำ ง ใจ ไ ด้ ส� ำ ห รบั ออ กรอบ แ ต่ ท่ ำ นก็ ส ำ ม ำ รถ เรียน ร ู้ จำ กนกั กอล์ฟ ชั้น น� ำ อ ย่ำ ง จอร์แดน ไ ด้อย่ ำ กลัว ที่จะ ทดลอง ตี ช็อต ส ไ ล ซ์ หรือ ฮุ คอย่ ำ ง รุนแรง เพื่อ กำ ร เรียน ร ู้

‘มัน สนุก เพราะ ผม ตั้งใจ ที่จะ เล่น ช็อต ฮุ ค หรือ ส ไ ล ซ์ ใน ระหว่าง การซ้อม คน ดู คง คิดในใจ ว่าว ง สวิง ผม เพี้ยน แ ต่ สิ่ง ท ี่ ผ มท� า นั้น แท้จริง คือ การ ตี ใ ห้ สุดขั้ว ทั้งสอง ด้าน เพื่อ หา จุด ตรงกลาง ’– ส ปี ธ

ไดรเวอร์

สปธี ในสนำมซอ้ มไดรฟ มอื สมคั รเลน่ สว่ นใหญ่ ใชเ้ วลำกบั ไดรเวอรม์ ำกเกนิ ไป ผมรวู้ ำ่ มนั ตสี นกุ แตก่ ำรตอ้ งออกแรงมำกและกม้ ปกั ทถี งึ 50 ครงั้ ไมใ่ ชก่ ำรเตรยี มตวั กอ่ นออกรอบทดี่ แี น่ ไมเ่ พยี ง แตจ่ ะเปลอื งรำ่ งกำย มนั ยงั ทำ� ลำยควำมรสู้ กึ และ จังหวะ ดี ๆ ท ี่ ท่ ำ น เพิ่ง ส ร้ ำ งม ำ ไ ด้ จำ ก กำ ร ตี เ ว ด จ์ และเหลก็ กอ่ นหนำ้ นี้ ผมเองจะตไี ดรเวอรไ์ มเ่ กนิ ส ี่ หรือ ห้ำ ช็อต ก็ เ ป็ นอนั สิ้นสุด กำ ร วอร์ม อ พั แ ต่ ท่ำนจะสงั เก ต ไ ด้ ว่ ำ ผม เริ่ม สุขุม รอบคอบ ม ำ ก ขึ้น ผม จะ เดิน เข้ ำ ตี ลูก เหมือน ตอน ออ กรอบ จริ งมี กำ ร จ� ำ ลอง ส ถ ำ นก ำ รณ์ จริง บน แท่น ที หลุม แรก จิ น ต นำ กำ ร ว่ ำ มี ขอบเขต ของ แ ฟ ร์ เ ว ย์ เหมือน ใน สนำมจรงิ พรอ้ มกบั เพมิ่ เวลำระหวำ่ งชอ็ ตเสมอื น วำ่ กำ� ลงั เดนิ ในสนำมจรงิ กำรตไี ดรเวอรเ์ พยี งไม่ กี่ช็อต แ ต่ ใ ห้ ค ว ำ ม ส� ำ คั ญ ม นั มำก ท�ำให้ผมมี ค ว ำ ม มั่นใจ ที่จะ น� ำ ไป ใช้บน แท่น ที ออฟ

แมคคอร์มิค ผม ชอบ ภ ำ พ ท ี่ จุดสูงสุด วง สวิง ของ จอร์แดน( ห น้ำ ที่แล้ว) สะโพก เ ขำ หมุน เต็ม ท ี่ เปิด พื้น ท ี่ ใ ห้ เ ขำ หมุน ไหล่ ไ ด้ อิสระ ขึ้น กำ ร เคลื่อน ท ี่ ของ จอร์แดน ต้อง ระวัง ผมเห็นจำก นกั กอล์ฟสมคั ร เล่น ส่วน ใ ห ญ่ คือ สะโพก ห น้ำ งอ จน ท� ำ ใ ห้ ล� ำ ตัว โถม ไป ข้ ำ ง หน้ ำ ในระหว่ำงกำร วอร์ม อัพ จะ มี สัก สอง ส ำ ม ครั้ง ท ี่ ผม ต้อง บอก ใ ห้ จอร์แดน“เช็ค สะโพก” ด้วย กำ ร ขึ้น แบ็ ค สวิง ไป ครงึ่ ทำงแลว้ หยดุ เพอื่ ตรวจเชค็ วำ่ สะโพกหนำ้ ยงั คง มั่นคง อ ย ู่ หรือ ไ ม่ โดย เฉ พำ ะ ตอน ตี ไ ด ร เ วอ ร์ เ พรำ ะ ว่ ำ ปั ญ หำ น ี้ มัก เผย ใ ห้ เห็น เมื่อ เ รำ สวิง ไมย้ ำว ในระหวำ่ งวอรม์ อพั เรำสำมำรถตรวจเชค็ องค์ประกอบ ของ กลไก ไ ด้ หนึ่ง หรือ สอง ครั้ง แ ต่ ไม่ควรมำกกว่ำนี้

บทเรียน ท ี่ ไม่มีวัน ตาย

สปีธ สิ่ง แรก เลย ท ี่ ผม เรียน ร ู้ จำ ก คำ เ ม รอ น คือ ควำมอดทน ส�ำหรบั ผม เพื่อ ใ ห้ ตี ลูก ไ ด้ คง เส้น คง ว ำ ยิ่งขึ้น เ ขำ เชื่อ ว่ ำ ผม จ� ำ เป็น ต้อง ปรบั เปลี่ยน สองสำมอย่ำง ผมจ�ำได้ กำ ร ฝึก ตี ลูก จ� ำ นว นม ำ ก ซึ่ง ผม ตี ลู กลอย ไ ด้ ไ ม่ ถึง หนึ่ง ใน ส ำ ม ผมรู้สึกแย่ ม ำ ก เ พรำ ะ เพื่อน ๆ ต่ำ ง ไ ด้ ไป ออ กรอบ กัน แ ต่ หลำยๆสปั ดำหท์ คี่ ำเมรอนไมอ่ ยำกใหผ้ มไปออก รอบ เมื่อ กำ ร ฝึกซ้อม ขำ ด ค ว ำ ม สนุก เขำจะหำ เกมมำให้เล่น กำรปรบั เปลี่ยน วงใน ส นำ ม ไ ด ร ฟ ท ี่ ตอน น ี้ เ รำ สนุก ส นำ นก นั ใน เ ว ลำ น ี้ เป็น ผลพวง จำกกำรท�ำงำนหนกั หลำยอย่ำง ค�ำแนะน�ำของ ผมสำ� หรบั คนทไี่ มท่ มุ่ เทใหก้ บั กำรปรบั เปลยี่ นวง คอื ทำ่ นตอ้ งฝกึ ซอ้ มลกู สนั้ ใหม้ ำกทสี่ ดุ เทำ่ ทที่ ำ� ได้

แมคคอร์มิค กำ ร ว ำ ง โปรแกรม เพื่อ ส ร้ ำ ง นัก กอล์ฟ ใ ห้ เก่ง ขึ้น เป็น ค ว ำ ม รับผิดชอบ ท ี่ ไม่เคย เป็นเรื่อง เล็กน้อย ส� ำ ห รับ ผม ควำมแตกต่ำง ระหวำ่ งควำมสำ� เรจ็ และลม้ เหลวนนั้ หำ่ งกนั เพยี ง ไ ม่ ก ี่ มิลลิเมตร ห น้ำ ท ี่ ของ ผม คื อก� ำ จดั ระยะไม่กี่ มลิ ลเิ มตรนนั้ เสยี สง่ิ ทที่ ำ� ใหผ้ มทงึ่ ในตวั จอรแ์ ดน และนกั กอล์ฟแข่งขนั โดยทั่วไปคือ ควำมกลำ้ ที่ พวก เ ขำ ไ ด้ แสดงให้เห็น ใน ค ว ำ ม พ ยำ ยำ มท� ำ สิ่ง ตำ่ งๆ ทไี่ ดเ้ ปดิ เผยควำมเปน็ มนษุ ยค์ นหนงึ่ ของ เ ขำ เมื่อใด ก็ ตำ มท ี่ ผม มี นกั เรียนใหม่ สิ่งแรกที่ ผม จะ ท� ำ คือ กำ ร พูดคุย ก นั ยำวๆในออฟฟิศผม ผมต้องกำรรู้จกั ตัวตน ของ เ ขำ ก่อน จะ ดู วง สวิง

‘สิ่งที่ผมทึ่งในตัวจอร์แดนและนักกอล์ฟแข่งขันโดยทั่วไปคือ ความกล้าที่พวกเขาได้ แสดงให้เห็นในความพยายามท�าสิ่งต่างๆที่ได้เปิดเผยความเป็นมนุษย์ของเขา’ –แมคคอร์มิค

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.