Driver Reboot: Stop the Slice

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS -

เปลี่ยนสไลซ์ให้กลายเป็น ดรอว์ด้วยวิธีง่ายๆ

หลกั ฟสิ กิ สข์ องการสไลซน์ นั้ ไมใ่ ชเ่ รอื่ งซบั ซอ้ น มนั เกิดเพราะท่านเข้าตีลูกโดยที่หน้าไม้เปิด เมอื่ เทยี บกบั เสน้ ทางสวงิ สา� หรบั คนถนดั ขวา ก็คือหน้าไม้ชี้ไปทางขวาของเส้นทางสวิงที่จุดปะทะ แตท่ ไี่ มง่ า่ ยกค็ อื สาเหตใุ นแงจ่ ติ วทิ ยาทที่ า� ไมนกั กอลฟ์ สว่ นใหญถ่ งึ เผชญิ กบั ปญั หาลกู ทโี่ คง้ เปน็ กลว้ ยหอมไป ทางขวาของเป้าหมาย

ผมขอแนะนา� วธิ กี ารแกป้ ญั หานี้ แบบง่ายๆนั่นคือ หนามยอกเอา หนามบ่ง...ครั้งหน้าที่ท่านเข้าจรด ลูก ผมอยากให้ท่านยืนโดยให้แนว ล�าตัวชี้ออกทางซ้ายของเป้าหมาย เหมือนที่ผมก�าลงั สาธิต (คนถนดั ซ้ายก็เล็งไปทางขวา) นี่คือท่ายืน เปิด คนละอย่างกบั ค�าว่า “หน้าไม้ เปิด” ที่ผมอธิบายต�าแหน่งของ หนา้ ไมข้ องการตสี ไลซ์ คา� วา่ เปดิ ใน ที่นี้หมายถึงการเล็งไปทางซ้าย ไม่ใช่ขวา ท่านอย่าสบั สน ดงั นั้นขอ ให้ท่านเข้าจรดลูกเล็งไปทางซ้าย ของเป้าหมาย

แล้วมนั ช่วยแก้ปัญหาสไลซ์ได้ อย่างไร? ท่านคงนึกในใจว่านี่ยิ่ง เป็นการซ�้าเติมปัญหา เพราะมนั ยิ่ง ง่ายขึ้นที่จะตีลูกด้วยหน้าไม้ที่เปิด จากท่าจรดลูกแบบนี้ ถ้ามองด้าน กายภาพมนั นา่ จะเปน็ เชน่ นนั้ แตใ่ น ด้านจิตวิทยา ท่านจะต้องแปลกใจ เมื่อพบว่าเมื่อท่านขึ้นถึงจุดสูงสุด ของแบ็คสวิง สมองจะต่อต้านและ กระตุ้นสั่งการให้ท่านสวิงออกไป ทางขวาของเป้าหมาย กล่าวสั้นๆ คือ เล็งไปซ้าย-สวิงไปขวา มนั เป็น ความตรงกนั ข้าม เมื่อท่านสวิงไป ทางขวาได้ กม็ โี อกาสสงู ทหี่ นา้ ไมจ้ ะ หมนุ ปดิ เมอื่ เทยี บกบั เสน้ ทางสวงิ ที่ จดุ ปะทะ สง่ ผลใหล้ กู โคง้ ในทศิ ทาง ตรงขา้ มกบั สไลซ์ คอื ดรอว์ ถงึ แมว้ า่ ท่านจะไม่สวิงจากในออกนอกมาก นกั ดว้ ยหนา้ ไมป้ ดิ แตก่ ารทหี่ นา้ ไม้ เปิดน้อยลงก็ท�าให้ช็อตสไลซ์ของ ท่านมีพลังมากขึ้น และอาจกลาย เป็นเฟด ซึ่งเป็นไฟลท์บอลที่ นักกอล์ฟต้องการ...ท่านจะตีตรง ขึ้นและได้ระยะไกลขึ้น ทั้งหมดมา จากการเปลี่ยนท่ายืนจรดลูก

–เขียนร่วมกบั รอน แคสพริสกี

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.