Tour Technique

Golf Digest (Thailand) - - CONTENTS - โดย ชานชาน เฟิง

วิธีตีเหล็กให้หนกั แน่น จากไลลงเนิน

“สิ่งส�ำคัญที่สุดคือต้อง รักษำสมดุลของท่ำน”

เราทุกคนฝึกซ้อมโดยที่ เท้าและลูกอยู่บนพื้น ราบ แต่ในสนามจริงใช่ ว่าอะไรๆจะเป็นใจต่อเราเสมอ หลายครงั้ พบวา่ ลกู ไปอยใู่ นจดุ ทไี่ ม่ สามารถยืนและสวิงได้เหมือนตอน ซอ้ ม ไลหนงึ่ ทฉี่ นั พบวา่ นกั กอลฟ์ จะ มีปัญหาเสมอคือ เมื่อลูกอยู่ตา�่ กว่า เท้าเหมือนในภาพ ช็อตนี้ทา� ให้มือ สมคั รเล่นกลัว เพราะว่าพวกเขาจะ เล่นแบบเดียวกบั ไลพื้นเรียบปกติ แต่ผลลัพธ์ที่ได้มักจะตีโดนหนา หรือบาง การปฏิบัติที่ถูกต้องนั้น นกั กอล์ฟต้องหมั่นฝึกซ้อมลูกจาก ไลทแี่ ตกตา่ งกนั ทกุ ชนดิ แตส่ า� หรบั สถานการณ์นี้ ฉนั มีค�าแนะน�าเพื่อ การตีปะทะลูกหนกั แน่น

เมอื่ ฉนั อยใู่ นไลทพ่ี นื้ ไมเ่ สมอกนั ฉนั จะทดเหลก็ ยาวขนึ้ จากปกตหิ นงึ่ เบอร์ เพราะมีโอกาสสูงที่ท่านจะ เสียสมดุลเมื่อพื้นที่เท้ายืนไม่ราบ เรยี บ การทดเหลก็ จงึ ชว่ ยใหฉ้ นั สวงิ สบายๆและควบคุมได้ง่ายขึ้น เพิ่ม โอกาสที่จะตีโดนหนักแน่นและส่ง ลูกไปถึงกรีน ขั้นตอนต่อไปคือ ฉนั ปรบั มมุ แกนสนั หลงั ตามสโลปทยี่ นื นั่นคือปรับแนวไหล่ให้ขนานกับ ระนาบเอียงของไล เสร็จแล้วฉนั จะ ซ้อมสวิงโดยให้ไม้เคลื่อนที่ตาม แนวสโลป (ไม่ใช่ต้านสโลป) ฉนั แนะน�าให้คุณซ้อมสวิงก่อนตีทุก ครั้ง ส�าหรบั ช็อตนี้ตอนยืนจรดลูก ไหล่ซ้ายของฉันจะอยู่ต�่ากว่าไหล่ ขวาเล็กน้อย เพื่อให้เข้ากับความ เอยี งของพนื้ หากไหลซ่ า้ ยและไหล่ ขวาสูงเท่ากัน มีโอกาสสูงที่ฉันจะ ตีฉึกโดนพื้นหลังลูก ถึงแม้ว่าจะ เอียงแนวไหล่และแกนล�าตัวให้ เหมาะกบั สโลปแล้วก็ตาม แต่ฉนั รู้ ว่าจุดต�่าสุดของวงสวิงจะต้องเกิด เร็วขึ้นเล็กน้อยกว่าการสวิงในไล ปกติ ดงั นนั้ ตอนยนื จรดลกู ฉนั จะให้ ลูกค่อนมาทางด้านหลังเล็กน้อย และเพื่อให้ปะทะลูกหนักแน่นฉนั จะวางน�้าหนกั ตัวมาที่เท้าหน้ามาก ขึ้นอีกเล็กน้อย การปรบั อย่างหลงั นี้จะท�าให้มุมเข้าหาลูกชนั ขึ้น ซึ่งจะ ประกนั ว่าคุณจะตีโดนลูกก่อนโดน พื้น

อยา่ ลมื การซอ้ มสวงิ กอ่ นตจี รงิ ที่ ฉนั แนะนา� ไว้ โดยใหร้ สู้ กึ วา่ คณุ สวงิ ตามแนวเอยี งของสโลป ทนี ถี้ งึ เวลา ทตี่ อ้ งนา� ความรสู้ กึ นนั้ มาปฏบิ ตั จิ รงิ เมื่อคุณสวิง ต้องแน่ใจว่าหัวไม้จะ กวาดไปตามพื้นราวกบั ว่าหัวไม้วิ่ง ไลต่ ามลกู ลงเนนิ ดงั ทคี่ ณุ เหน็ ฉนั ทา� เพราะว่าในตอนที่สวิงผ่านลูกจะ เห็นว่าไหล่ขวาของฉันอยู่ต�่ากว่า ไหล่ซ้ายมาก

วธิ หี นงึ่ ทจี่ ะทา� ใหค้ ณุ ไดผ้ ลลพั ธ์ ท่ดี ีขึ้นจากการเล่นไลนี้คือ ท�าแบบ ฝึกที่ช่วยให้การปะทะลูกดีขึ้น ครั้ง หน้าเวลาเข้าสนามไดรฟ ให้ตีลูก แล้วก้าวเท้าหลังไปทางเป้าหมาย (เท้าขวาของคนถนัดขวา) มันจะ ช่วยในการถ่ายน�้าหนักไปยังเท้า หนา้ ในตอนดาวนส์ วงิ ซงึ่ เปน็ ปจั จยั หลกั ของการตลี กู ทหี่ นกั แนน่ มนั ยงั ช่วยให้คุณตีอย่างมั่นใจในขณะที่ ล�าตัวเสียสมดุล ซึ่งเป็นส่วนส�าคญั ของการประสบความส�าเร็จในการ เล่นช็อตนี้ในสนามจริง

–เขียนร่วมกบั คีลี เลวินส์

ชานชาน เฟิง ปัจจุบันเป็นนักกอล์ฟ อันดับ 2 ของโลก (ณ วันที่ 26/5/18)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.