ลุค ลิสต์ ท�ำอย่ำงไร ให้กำรไดรฟระยะ 320 หลำ ดูเหมือนไม่ต้องใช้แรงมำก

Golf Digest (Thailand) - - PLAY YOUR BEST SWING SEQUENCE - -รอน แคสพริสกี

ลุค ลิสต์ โปรผู้มีสวิงที่ นุ่มนวล ตามค�าบอกเล่า ของ เจมี มุลลิแกน โค้ช ของเขานั่นเอง “มนั เป็นการผสม ผสานที่ลงตวั มากสา� หรบั พละกา� ลงั และความนมุ่ นวล” มลุ ลแิ กนกลา่ ว โดยทั้งสองคนได้ร่วมงานกันมา ตั้งแต่เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว

วงสวงิ ของลสิ ตไ์ ดร้ บั ความสนใจ เป็นอย่างมากเมื่อเขาสามารถได้ ต�าแหน่งรองแชมป์ โดยมีจัสติน โธมสั เปน็ แชมปใ์ นรายการฮอนดา้ คลาสสิค

ลิสต์รั้งอนั ดบั ที่ 4 ของทัวร์ใน เรอื่ งระยะของการไดรฟ โดยตลอด ทั้งฤดูกาล ระยะเฉลี่ยในการไดรฟ ของเขาจะอยู่ที่ 317.1 หลา

“ตอนนี้เราไม่ได้เน้นในเรื่อง อะไรเป็นพิเศษ เพราะว่าเราต่างก็ ชอบการสวงิ อยา่ งทผี่ มมอี ยใู่ นขณะ นี้” ลิสต์กล่าว

และนี่ไม่ได้เป็นการพูดเล่นๆ หรอกนะ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.