คุณต้องสู้...ในนาม...ของปาร์ตี้

สนำมของคณุ ฉลองวนั ชำตสิ หรฐั ฯไหม? นคี่ อื สนำมทมี่ กี ำรฉลองแบบ แปลกๆทเี่ รำขอแนะนำ� จำกลสิ ตอ์ นั ดบั สนำมของเรำ

Golf Digest (Thailand) - - THE GOLF LIFE THE DIGEST -

อีสวอร์ด โฮ! กอล์ฟคลับ ชาแทม, แมสซาชูเซตส์

นักกอล์ฟทุกคนจะ ได้ธงสหรัฐฯเล็กๆ ในแท่นทีแรก และเมื่อไร ก็ตามที่พวกเขามี สกอร์เท่ากับพาร์หลัง จากคิดแฮนดิแคป พวกเขาจะปักธงไว้ที่ ข้างๆลูกกอล์ฟ

ฟอเรสต์ ไฮแลนด์ แฟลกสตาฟ, แอริโซนา

นอกจากพาเรดทม่ี รถกอล์ฟ, มอ’ไซค์ และ ทุกๆอย่างที่เคลื่อนไหว ได้ สนามแห่งนี้ยังมี อาหารบรกิ าร พรอ้ ม เต้นร�าและดนตรีสด

ไฮแลนด์กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ อินเดียนาโพลิส

สมาชิกจะแต่งตัวใน ชดุ ลายธงชาติ พร้อม การแข่งเบลลี ฟลอป

โอลด์ เอลม์ คลับ ไฮแลนด์ พาร์ค อิลลินอย

ผูท้ ท่ี า� สกอร์ไดต้ า่� ที่สุดในวนั ท่ี 4 กรกฎาคม จะได้เป็น ราชาประจ�าคลับ และ พัตเตอร์ที่ใช้แข่งในวัน น้ันก็จะถูกนา� ไปโชว์ ถาวรในห้องล็อคเกอร์

โอลด์ วำร์สัน คันทรีคลับ เซนต์ลูอิส

เด็กๆจะสร้างเรือและ พายจากลังกระดาษ และสกอ็ ตเทป เพือ่ แข่ง ในการแข่งที่เรียกว่า คาร์ดบอร์ด เรกัตตา และดูว่าใครจะพายไป ได้ไกลสดุ ในสระของ สนาม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.