ประเพณที เี่ ยยี่ มทสี่ ดุ ของสนำมกอลฟ์ องั กฤษ

Golf Digest (Thailand) - - THE GOLF LIFE THE DIGEST -

กฎ 2 ชวั่ โมงครงึ่ เวลาทถี่ กู จดั สรรเพอื่ การออกรอบทหี่ ลาย สนามรว่ มมอื กนั ตอน เชา้ คอื การเลน่ โฟรซ์ มั จากนนั้ กอ็ าหารเทยี่ ง และตอ่ ดว้ ยโฟรซ์ มั อกี รอบตอนบา่ ย

เดอะ เดอรต์ เพนท์

ถา้ คณุ มเี ศษเหรยี ญ เหลอื แลว้ เดนิ ไปหา บารเ์ ทนเดอร์ คณุ จะได้ เครอื่ งดมื่ ขนาด 16 ออนซ์ ทสี่ มนา�้ สมเนอื้ กบั เงนิ ทคี่ ณุ จา่ ยไป

สนกุ เกอร์

คนองั กฤษจะไมอ่ อก รอบถา้ อากาศไมด่

ดงั นนั้ โตะ๊ สกั หลาดกบั เตาผงิ และเครอื่ งดมื่ สกั แกว้ จงึ เปน็ ทางออกทดี่

ไมต่ อ้ งทปิ

แมค้ ณุ จะเสยี เดมิ พนั ให้ คแู่ ขง่ จนหมดตวั แต่ คณุ ยงั สามารถกลบั

บา้ นอยา่ งสงา่ ผา่ เผยได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.