ท่าจรดลูกที่น่าเลียนแบบ

Golf Digest (Thailand) - - PLAY YOUR BEST GOLF MADE EASY -

▶ ท�าไมหลายคนจึงพลาดพัตต์ สั้นๆ สาเหตุหลักๆมาจากล�าตัว เคลื่อนไหวมากเกินไประหว่าง สโตรก ส่งผลให้หน้าไม้เปลี่ยน ทิศทางตอนปะทะ ลูกจึงหลุดจาก ทิศทางที่ต้องการ การพัตต์ที่ดี ไหล่และแขนต้องเป็นตัวท�าให้ พัตเตอร์เคลื่อนที่ ส่วนอื่นของ ร่างกายควรอยู่นิ่งที่สุด ต่อไปนี้คือ วิธีปฏิบัติเพื่อให้ร่างกายนิ่งเวลา พัตต์

ประการแรก ให้จ้องไปที่พื้นใต้ ลูกเหมือนกับว่าท่านก�าลัง เอ็กซ์เรย์มัน เมื่อปะทะลูกวิ่งออกไป หาหลุมแล้วท่านก็ยังต้องจอ้ งอยู่ที่ พื้น ค�าแนะน�านี้ดีมากส�าหรับคนที่ มักรีบเงยหน้ามองตามลูกว่าจะลง หรือไม่

ค�าแนะน�าที่สองเกี่ยวกับช่วง ล่าง เมื่อเข้ายืนเหนือลูก ให้รู้สึก ราวกับว่ามีลูกบอลชายหาดมา หนีบระหว่างเข่าทั้งสอง ให้ท่าน รับรู้ถึงแรงกดที่ข้างเท้าด้านนอก แล้วล็อคเท้าให้อยู่ในต�าแหน่งนี้ไว้ เวลาสโตรกก็แค่หมุนช่วงไหล่ ขึ้น-ลง เท่านั้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.