รัศมีที่ยอดเยี่ยม

Golf Digest (Thailand) - - PLAY YOUR BEST SWING SEQUENCE -

เจมี มุลลิแกน โค้ชของ ลิสต์บอกว่ำ ลิสต์จะยืน จรดลูก ด้วยกำรยืนเท้ำที่ กว้ำงและจะเอียงไหล่ที่เห็นได้ ชัด จะไม่ใช่สิ่งที่น่ำสนใจ เท่ำกับระยะของรัศมีระหว่ำง ล�ำตัวกับหัวไม้กอล์ฟที่เขำ พยำยำมที่จะรักษำเอำไว้ “เขำจะใช้แกนของล�ำตัวใน กำรขับเคลื่อนไม้ออกไปใน ทำงกว้ำง ซึ่งควำมกว้ำงจะ เท่ำกับพละก�ำลังที่ได้นั่นเอง”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.