หัวัวไม้แ้แฟร์เ์เวย์์

Golf Digest (Thailand) - - PLAY YOUR BEST WHAT’S IN MY BAG -

สเปค หัวัวไม้ 3 รุุ่นุ่น Callaway Rogue 13.5 องศา ยาว 42.5 นิ้วิ้ว หัวัวไม้้ 5 รุ่น่นุุ Callaway Rogue Sub Zero 18 องศา ยาว 41.625 นิ้วิ้ว ทั้งั้งคู่ใู่ใส่ก่ก้า้าน Mitsubishi Kuro Kage XT 80TX

นักักกอล์ฟ์ หลายคนใช้ห้หัวัวไม้้ 3 เป็น็นไดรเวอร์ต์ตวัวั ที่ี่ สอง แต่ผ่ มใช้ม้มนันั ส�า�าหรับับช็อ็ ตสองเท่า่านั้นั้น ผมกลับับใช้ห้หัวัวไม้้ 5 ตีทีทีอีออฟในบางครั้งั้ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.