ครอบครัวส�ำคัญที่สุด

Golf Digest (Thailand) - - PLAY YOUR BEST WHAT’S IN MY BAG -

ลูกสำวผมชื่อ อซำเลีย ชื่อเดียวกับชื่อรุ่น พัตเตอร์ผม จึงท�ำให้ที่ ครอบพัตเตอร์มีควำม หมำยมำกส�ำหรับผม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.