Raise of Young Blood

เปดิ สนามซอ้ มของ ‘กนั ยลกั ษณ์ ปรดี าสทุ ธจิ ติ ต’์ แชมป์ เลดสี ยโู รเปยี น ไทยแลนด์ แชมเปยี นชปิ 2018

Golf Digest (Thailand) - - Contents - -อรุณ แสดรัมย์

ชีวิตนกั กอล์ฟในแบบ

กนั ยลกั ษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์

ม้การแข่งขนั กอล์ฟรายการ เลดีส์ ยูโรเปียน ไทยแลนด์ แชมเปียนชิป ที่สนามฟีนิกซ์ โกลด์ กอลฟ์ แอนด์ คนั ทรคี ลบั จะจดั แขง่ ขนั ขึ้นมาเพียงแค่ 2 ครั้ง แต่ที่น่าประทบั ใจนั่น ก็คือ ชัยชนะทั้ง 2 ครั้งตกเป็นของนกั กอล์ฟสาวไทย ไม่ว่าจะเป็นความมหัศจรรย์ในปี 2017 ที่ ‘น้องจีน’ อาฒยา ฐิติกุล นกั กอล์ฟสมคั รเล่น ที่คว้าแชมป์ได้ใน วัย 14 ปี จนกระทั่งครั้งล่าสุดในปีนี้ ที่แชมป์ตกเปน็ ของโปรดาวรุ่งสาวไทยวัยเพียง 20 ปี ‘โปรบิว’ กนั ยลกั ษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์ ต้องบอกเลยว่าเบื้องหลงั กว่าที่เธอจะคว้าแชมป์รายการนี้ได้ เธอผ่านอะไรมา มากมาย...กองบรรณาธกิ ารกอลฟ์ ไดเจสต์ ไดม้ โี อกาส ตามไปสัมภาษณ์เรื่องราวในชีวิตนกั กอล์ฟของเธอใน หลากหลายแง่มุมกนั ถึงสนามซ้อมที่อยู่ภายในบริเวณ บ้านของเธอเองที่จังหวดั ชลบุรี ชีวิตของเธอจะเป็น เช่นไร อ่านต้องจากนี้ครบั

สนามฝึกซ้อม 14 ไร่ บริเวณหลังบ้าน

หลังจากทีมกองบรรณาธิการของ เราเดนิ ทางตามจพี เี อสอยนู่ าน จาก ตัวอําเภอพนัสนิคมมุ่งหน้าไปยัง อําเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี บ้านของ ‘โปรบิว’ กันยลักษณ์ ปรีดาสุทธิจิตต์ ในที่สุดเราก็พบกบั บ้านหลงั ใหญ่กบั พื้นที่ที่กว้างขวาง และที่สําคญั เราสะดุดตากบั สนาม ไดรฟกอล์ฟขนาดใหญ่ ที่อยู่ในบริเวณเดียวกับตัวบ้าน และเราก็ได้พบกบั กนั ยลกั ษณ์และ ครอบครัว “สนามไดรฟแห่งนี้คุณ พ่อสร้างขึ้นมาได้ 5 ปีแล้วค่ะ” นี่ คือคําตอบของกนั ยลกั ษณ์ เมื่อเรา เริ่มต้นถามถึงที่มาที่ไปของการ สรา้ งสนามไดรฟแหง่ นี้ “มนั เกดิ ขนึ้ จากการที่บิวไปชนะในการแข่งขนั กอล์ฟเยาวชน เวิลด์ มาสเตอร์ส ที่ สหรฐั อเมรกิ า เมอื่ หลายปกี อ่ น ครง้ั นั้นพ่อถามว่าชนะแล้วอยากได้ อะไร บิวบอกว่าอยากได้รถตู้ แต่ สดุ ทา้ ยกลบั ไดส้ นามซอ้ มไดรฟ มา ได้ยงั ไงไม่รู้ (อมยิ้ม)”

แม้จะไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ ของกนั ยลกั ษณ์ แตส่ นามไดรฟแหง่ นี้คุณพ่อของเธอก็ตั้งใจสร้างและ ทําให้เป็นสถานที่สร้างสุดยอด นักกอล์ฟหญิงคนหนึ่ง การเป็น สถานที่ฝึกซ้อมประจําของเธอ ที่มี ความเพยี บพรอ้ มไมต่ า่ งจากสนาม ซอ้ มไดรฟของเอกชน “สมยั นนั้ คณุ พ่อสร้างไว้ให้บิวมีเวลาซ้อมหลัง เลกิ เรยี น จะซอ้ มตอนไหนกไ็ ด้ เลกิ ตอนไหนก็ได้ คุณพ่อเองจะได้มี เวลาดูเราฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่” กนั ยลกั ษณ์กล่าว

จากเด็กไม่อยากเล่นกอล์ฟ สู่นักกอล์ฟเยาวชนผู้คว้าเกือบทุก ถ้วยรางวัล

กนั ยลกั ษณ์ไม่ได้เริ่มต้นเล่นกอล์ฟ มาตั้งแต่เล็กๆเหมือนนักกอล์ฟ คนอื่น เธอเริ่มหดั เล่นกอล์ฟเมื่อ ตอนอายุ 9 ขวบ จากการบังคบั เลก็ ๆของคณุ พอ่ “คณุ พอ่ อยากให้ เล่นกอล์ฟ เพราะคุณพ่อตีกอล์ฟ อยากใหเ้ ราไดอ้ อกกาํ ลงั กาย อยาก ให้เราได้เรียนรู้เรื่องมารยาทจาก การเลน่ กอลฟ์ และเขา้ สงั คมได้ คณุ พอ่ เปน็ คนเรมิ่ สอนกอลฟ์ ใหเ้ องใน ช่วงแรก ก่อนจะให้โปรคนอื่นๆติว เข้มต่อ” กนั ยลกั ษณ์เผยถึงจุดเริ่ม ต้นการเล่นกอล์ฟครั้งแรกของเธอ

“บอกตามตรงช่วงแรกๆบิว ไม่มีความชอบกอล์ฟเลย เพราะ ตอนนั้นเรายังเด็ก ยังไม่ได้คิดจะ จริงจัง อีกอย่างก็ไม่ได้อยากเล่น ตั้งแต่แรก ทําให้เวลาที่ต้องไป สนามไดรฟทุกครั้งมีความรู้สึกไม่ อยากไปตี ไม่อยากซ้อมเลย รู้สึก มนั เหนื่อย มนั ยาก คุณพ่อติวเข้ม ตั้งแต่เด็กๆ ตี 50 หลา ก็ต้องตีให้ แมน่ ยาํ ในการซอ้ มแตล่ ะครงั้ ไมง่ นั้ ก็ไม่เลิกซ้อม พ่อจะคอยเคี่ยวเข็ญ ตลอด จนกระทั่งได้แข่งในระดับ เยาวชน บางทีเพราะว่าเรายังเด็ก ช่วงนั้นไม่มีความอยากซ้อม อยาก จะไปเล่นหรือไปเที่ยวกับเพื่อนๆ บ้าง ตีคนเดียวไม่มีเพื่อน มนั ไม่ ค่อยสนุก ชอบไปออกรอบชอบไป แข่งมากกว่าการซ้อม รู้สึกว่ามนั น่า เบื่อและอึดอดั สมัยนั้นถ้าไปซ้อม กับเพื่อนๆ ถ้าพ่อไม่ไปก็สนุก (หัวเราะ)” กันยลักษณ์บอกถึง ความรู้สึกในตอนแรกๆที่เริ่มเล่น กอล์ฟ

แม้ว่าจะเริ่มต้นจากการไม่ชอบ และไมอ่ ยากตกี อลฟ์ แตด่ ว้ ยความ เคี่ยวเข็ญของคุณพ่อ ทําให้เธอ พฒั นาฝมี อื ขนึ้ แมจ้ ะตอ้ งแขง่ ในรนุ่ เดียวกนั กบั นกั กอล์ฟสาวเก่งๆ ทั้ง เบญญาภา นิภทั รโสภณ, บุษบากร สขุ พนั ธ,์ สภุ มาส แสงจนั ทร์ แตเ่ ธอ ก็ยังมีโอกาสคว้าแชมป์มาได้อย่าง มากมายและต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วง อายุ 12-16 ปี เรียกว่าในระดบั เยาวชนเธอคว้าแชมป์มาได้เกือบ ทุกรายการในประเทศ “ได้แชมป์ ในระดับเยาวเยอะมาก มีโอกาส เป็นตัวแทนไปแข่งขนั ต่างประเทศ ก็บ่อย ในตอนเด็กก็จะมีนกั กอล์ฟ เก่งๆที่บิวสู้เขาไม่ได้สักที อย่าง เบญญาภา ตัวบิวก็เล็กกว่า แต่บิว คิดว่าสู้ได้และพยายามมาโดย ตลอด ซ้อมหนักและซ้อมเยอะ ทําให้ผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจน ชํานาญ หลงั จากเริ่มแข่งแล้วก็ทํา ผลงานได้ดีมา 2-3 ปี ได้แชมป์ได้ ไปแขง่ ตา่ งประเทศบอ่ ยๆ ทาํ ใหบ้ วิ รู้สึกสนุก และอยากจะไปแข่งเพื่อ ชนะคนอนื่ ๆ บวิ คดิ วา่ เราอยากไดท้ 1 เราอยากชนะ บิวคิดบวกในทาง ที่ดี คิดว่าเราทําได้” กนั ยลักษณ์ กล่าว แรงบันดาลใจจากไอดอลที่เหมือน แต่แตกต่าง เมื่อพูดถึงแรงบันดาลใจหรือ ไอดอลในการเล่นกอล์ฟ ไม่น่าเชื่อ ว่าชื่อที่เธอพูดออกมาจะทําให้ผม อุทานว่า ‘อ๋อ’ ขึ้นมาทนั ที “ตอน เด็กมีโอกาสไปกลับคุณพ่อเดินดู

ภาพบน: สนามไดรฟที่ผู้เป็นพ่อสร้างให้ กันยลักษณ์ ภายในบริเวณบ้าน; ภาพแถวล่าง: บรรยากาศการคว้าแชมป์ เลดีย์ ยูโรเปียน ไทยแลนด์ แชมเปียนชิป การแข่งขันฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ เกอื บทกุ ๆปี ในตอนนนั้ นักกอล์ฟที่เราประทับใจคือ ไอ มิยาซาโตะ ช่วงที่ไอมาแข่งฮอนด้า แอลพีจีเอแล้วได้แชมป์ ในช่วงนั้น ไอเก่งมาก นอกจากความเก่งของ เธอแล้ว ไอยังเป็นนักกอล์ฟที่ตัว เลก็ เหมอื นกบั บวิ วงสวงิ กใ็ กลเ้ คยี ง กนั เลยชื่นชอบการเล่นลกู สนั้ ที่เก่ง มาก แม้จะเป็นคนท่ตี ีได้ไม่ไกล วง สวิงก็มีคล้ายๆ กนั ซึ่งหลายๆคนก็ บอกว่าบิวมีความคล้ายไอในหลาย ส่วน”

ตัวเล็ก สมาธิสั้น ตีไม่ไกล แต่เป็นนักพัตต์มือฉกาจ

“เป็นคนชอบแข่งชอบออกรอบ เพราะมันสนุก มีเพื่อน ชอบ บรรยากาศของการแขง่ ขนั เดนิ ทาง ส่วนใหญ่ไปกบั คุณแม่ ตระเวนไป เรอื่ ย บวิ เปน็ คนสมาธสิ นั้ แตแ่ ปลก ที่ตีกอล์ฟได้ดี คงเป็นเพราะซ้อม เยอะ จนเราชาํ นาญมากกวา่ ” นคี่ อื ความขดั แยง้ ของกนั ยลกั ษณก์ บั นกั กอล์ฟที่เก่ง ที่ส่วนมากที่จะมีสมาธิ ดกี วา่ คนสมาธสิ นั้ เพราะกอลฟ์ เปน็ กีฬาที่ใช้สมาธิสูง

“เป็นคนสมาธิสั้น ถ้าให้นั่ง สมาธินานๆ บิวจะทําไม่ได้ ซึ่งวิธี การจัดการหรือรับมือกับความ ตนื่ เตน้ กค็ อื พยายามไมม่ องคนอนื่ ไมม่ องอะไรเลย หรอื ไมส่ นใจอะไร เลย ไม่วอกแวก คิดว่ามีแค่ตัวเรา เพราะถ้าบิวมองคนอื่น บิวอาจจะ ตนื่ เตน้ ได้ ตอนทไี่ ปเลน่ ทจี่ นี ใหมๆ่ ตดี คี นดตู ามเยอะ หลงั จากนนั้ เราก็ ตีไม่ได้เลย เวลาแข่งจะคิดอย่าง เดียว ถ้าเราทําได้แล้วมันเป็นวัน ของเรา ชยั ชนะกจ็ ะเปน็ ของเรา แต่ ถา้ วนั ไหนไมใ่ ชว่ นั ของเรา ตอ่ ใหเ้ รา ตีดีแค่ไหนก็ไม่ชนะ”

แมจ้ ะเปน็ นกั กอลฟ์ ทรี่ ปู รา่ งเสยี เปรยี บนกั กอลฟ์ คนอน่ื อาจจะตไี ด้ ระยะไม่ไกลนกั แต่ว่ากนั ยลกั ษณ์ กลบั มอี าวธุ เดด็ ทไี่ วพ้ ชิ ติ ชยั ชนะให้ กบั เธอมาโดยตลอด นั่นก็คือการ พตั ต์ “คิดว่าการตีกอล์ฟมนั ไม่ใช่ ว่าตีไกลกว่าแล้วจะชนะเสมอ จุด เดน่ จรงิ ๆคอื เรอื่ งพตั ต์ บวิ คดิ วา่ บวิ พัตต์เก่งที่สุดในโลก บิวคิดว่า บิวอ่านไลเก่ง ซ้อมสโตรกบ่อยจน ชํานาญ และมีความรู้สึกสัมผัสใน การพตั ต์ดี เป็นคนพตั ต์ดีมาตั้งแต่ เล่นเยาวชนแล้ว เพราะซ้อมพตั ต์ คอ่ นขา้ งเยอะ ทาํ มนั จนเคยชนิ และ มีความมั่นใจ สโตรกเฉลี่ยในการ พตั ต์ประมาณ 30-32 ต่อ 1 รอบ 18 หลุม ทําให้เป็นคนตัวเล็กแต่สู้ คนอื่นได้อย่างสบาย” กนั ยลกั ษณ์ กล่าวถึงเคล็ดลบั ของเธอ

เล่นทีมชาติคือความฝัน ของครอบครัว

จากนกั กอล์ฟเยาวชนผู้คว้าชัยชนะ มาแล้วมากมายเกินกว่า 200 รายการ กนั ยลกั ษณ์และครอบครัว ของเธอมีความใฝ่ฝันกันเมื่อเล่น กอล์ฟใหม่ๆว่าอยากจะเป็นนัก กอล์ฟทีมชาติ แล้วเธอก็ทําได้ สําเร็จ “พอเล่นไปสกั พกั คุณพ่อมี ความหวงั อยากใหบ้ วิ ไดเ้ ลน่ ทมี ชาติ เราเองก็เริ่มนึกถึงทีมชาติเมื่อตอน อายุ 15-16 หลงั จากเริ่มแข่งแล้ว ทําผลงานได้ดีมา 2-3 ปี เหตุผลที่ อยากเป็นทีมชาติคือเวลาที่บิวเห็น รุ่นพี่ มันดูเท่ดี มีโอกาสได้เป็น ตัวแทนของประเทศไปแข่งขัน กอล์ฟต่างประเทศ จนกระทั่งอายุ 16 ผลงานเราดอี ยา่ งตอ่ เนอื่ ง กถ็ กู เรียกเข้าไปในโครงการทีมชาติ ได้ ไปแข่งต่างประเทศหลายรายการ ทงั้ ทฟี่ นิ แลนด์ ฮอลแลนด์ เมก็ ซโิ ก แต่ที่บิวประสบความสําเร็จในนาม ทีมชาติก็คือการคว้าแชมป์ 2 สมัย ในรายการ ‘สิงห์ ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพน’ ในปี 2014 และ ปี 2016”

“พอไดเ้ ลน่ ทมี ชาตหิ ลายอยา่ งก็ เปลี่ยนไป พอได้ไปแข่งในต่าง ประเทศบอ่ ยๆ บวิ ไดเ้ รยี นรทู้ งั้ เรอื่ ง การเล่นกอล์ฟในต่างแดน สภาพ อากาศและสภาพสนามที่แตกต่าง จากบ้านเรา บิวนําประสบการณ์ เหลา่ นนั้ มาใชจ้ นถงึ ทกุ วนั น”ี้ แมจ้ ะ ไม่ได้เล่นรายการสําคัญอย่าง ซเี กมสห์ รอื เอเชยี นเกมส์ ทเี่ จา้ ตวั ก็ บอกว่าเสียดายแต่ไม่เสียใจ เพราะ ประสบการณใ์ นการเลน่ ทมี ชาตกิ วา่ 3 ปี ทําให้กันยลักษณ์ได้พัฒนา ตัวเองขึ้น เส้นทางนักกอล์ฟอาชีพ

สาํ หรบั เสน้ ทางนกั กอลฟ์ อาชพี ของ กนั ยลักษณ์เพิ่งจะเริ่มต้นได้ไม่ถึง สองปี หลงั จากเทิร์นโปรเมื่อต้นปี 2017 ด้วยการไปคิวสคูลเพื่อไป แข่งขนั ยงั ไชน่า แอลพีจีเอ ทัวร์ ที่ ประเทศจีน แล้วเธอก็ทําได้สําเร็จ

‘ตีกอล์ฟมันไม่ใช่ว่าตีไกลกว่าแล้วจะชนะเสมอ

จุดเด่นจริงๆของบิวคือเรื่องพัตต์’

“ช่วงแรกอยากไปเรียนกอล์ฟต่อที่ สหรฐั อเมริกา แต่คุณพ่อไม่ให้ไป กลัวไปแล้วเล่นกอล์ฟไม่เก่ง และ พ่อมองว่าบิวถนัดการเล่นกอล์ฟ มากกว่าเรียน ถ้าต้องทําทั้งสอง อย่างอาจจะไม่ดี จึงเลือกสิ่งที่บิว ถนัดที่สุด นั่นก็คือเป็นนักกอล์ฟ หลงั จากตดิ ทมี ชาติ กไ็ มไ่ ดค้ ดิ วา่ จะ เทิร์นโปรเลย พออายุบิว 19 ปี มนั เลยระดบั เยาวชนแล้ว ก็แทบไม่มี แมทช์ให้บิวแข่ง ก็เลยคิดว่าจะเล่น อาชีพไปเลยดีกว่า เพราะถ้าเทิร์น โปรชา้ ประสบการณเ์ ราอาจจะนอ้ ย หากไปเล่นในทัวร์ใหญ่ๆตอนอายุ เยอะ มนั อาจจะช้าเกินไป”

กันยลักษณ์คิวสคูลเข้าไปแข่ง ไชน่า แอลพีจีเอ ทัวร์ ด้วยการจบ อนั ดบั 2 ทําให้เธอสลดั สถานภาพ จากสมคั รเลน่ เปน็ อาชพี ทนั ที ซงึ่ ผล งานในสถานะนกั กอล์ฟอาชีพในปี แรก กถ็ อื วา่ ไมเ่ ลวทเี ดยี ว “ปที แี่ ลว้ บิวเล่นที่จีนเป็นหลัก กว่า 20 รายการ เทิร์นโปรปีแรกก็ไม่รู้สึก กดดนั อะไร เป็นคนไม่กงั วลอะไร ไมค่ ดิ อะไรเยอะ ไมค่ ดิ วา่ จะประสบ ความสาํ เรจ็ หรอื ไม่ เพราะคดิ วา่ มนั คือการเริ่มต้น บิวได้แชมป์ 1 รายการ และเฉยี ดแชมปไ์ ชนา่ ทวั ร์ อีกหลายรายการ อีกทั้งยังคว้า แชมป์ในไทยแอลพีจีเอ ทัวร์ มาได้ 1 รายการ”

“มีความแตกต่างระหว่างการ เป็นสมัครเล่นกับอาชีพเยอะมาก เพราะความกดดนั และบรรยากาศ มนั ไม่เหมือนกนั บิวต้องคิด ต้อง จรงิ จงั วางแผนมากขึ้น ทั้งเรื่องค่า ใช้จ่าย ค่าการเดินทาง การใช้ชีวิต ทุกอย่างในแบบอาชีพมันต่างกับ สมคั รเลน่ เยอะ คดิ วา่ ตวั เองพฒั นา ขึ้น การวางแผนดีขึ้นเยอะ ทั้งมีคน คอยแนะนาํ และบวิ กเ็ รยี นรดู้ ว้ ยตวั เองด้วย จากการที่บิวไม่คิดอะไร เลย พอมาเล่นอาชีพเราต้องมีการ คิดบ้าง ความกดดนั มนั เยอะ ตอน เป็นเยาวชนคนเก่งอาจจะไม่กี่คน แต่พอเป็นระดบั อาชีพ ทุกคนเก่ง กนั หมดเลย อยู่ที่จงั หวะช่วงนั้นว่า จะตีได้ไหม”

กันยลักษณ์บอกว่าแม้เธอจะ เป็นนกั กอล์ฟที่ดูบุคลิกนิ่งๆ แต่ที่ ผ่านมาเธอเองก็เคยผิดหวังและ ท้อแท้ในการเล่นกอล์ฟเหมือนกนั “ทุกครั้งที่บิวแข่ง บิวค่อนข้างตั้ง เป้าหมายใหต้ ัวเองสูง คิดว่าตัวเอง จะต้องได้ที่หนึ่งอย่างเดียว และมี ช่วงหนึ่งที่ตกรอบบ่อยๆ มนั ก็ส่ง ผลตอ่ สภาพจติ ใจเหมอื นกนั ซง่ึ เรา มานั่งคิดว่าทําไมเราต้องคิดว่าเรา ต้องได้ที่หนึ่ง หลายรายการที่ผ่าน มาบวิ ตงั้ เปา้ แคเ่ ขา้ รอบ บวิ ตไี ดไ้ มม่ ปัญหาอะไร ซึ่งพอบิวเปลี่ยนความ คิด มันก็ทําให้บิวเล่นได้เหมือน เดิม” กันยลักษณ์ยังกล่าวต่อว่า มีคําสอนประโยคหนึ่งของคุณ ณัธวัช อักษรชาติ ผู้จดั การสนาม กอล์ฟฟีนิกซ์ บอกกบั เธอหลงั จาก คว้าแชมป์ เลดีย์ ยูโรเปียน ไทยแลนด์ แชมเปียนชิป “คุณ ณธั วชั บอกกบั บวิ วา่ ‘แชมปร์ ายการ นี้ให้ทิ้งไว้ที่บ้าน ถ้าเราไปแข่ง รายการต่อไป ให้เป็นบิวตัวเล็กๆ เหมือนเดิม ที่ไม่ได้รู้สึกหรือรู้เรื่อง ที่เราเคยเป็นแชมป์มา ไปแข่งหา ประสบการณ์ ไม่ต้องนึกถึงแชมป์ ให้เกิดความกดดนั กบั ตัวเอง’ ” แชมป์ที่ยิ่งใหญ่จากบทเรียน แห่งความผิดหวัง ภายใต้ความสําเร็จของการเป็น แชมป์ เลดีส์ ยูโรเปียน ไทยแลนด์ แชมเปียนชิปของกนั ยลักษณ์ แต่ ใครจะรู้ว่ากว่าเธอจะได้แชมป์นั้น เธอตอ้ งพบกบั ความผดิ หวงั มากอ่ น เมอ่ื ปที แี่ ลว้ “ปแี ลว้ ไดม้ าแขง่ สนาม แห่งนี้เป็นครั้งแรก แต่ว่าตีไม่ดีตก รอบ เพราะไม่เคยมีโอกาสได้มา เลน่ ทนี่ มี้ ากอ่ น ซงึ่ ตอนนนั้ บวิ เสยี ใจ มาก แต่ว่าบิวได้รบั การสนบั สนุน จากคุณณธั วชั อกั ษรชาติ ผู้จดั การ สนามกอลฟ์ ฟนี กิ ซ์ ทเี่ ขา้ มาคยุ หลงั จากบิวตกรอบ คุณณัธวัชเห็นบิว เสียใจเลยเข้ามาพูดให้บิวได้คิด ใหม่ มนั ช่วยให้เราลุกขึ้นมาสู้ใหม่ บิวสบายใจขึ้น คุณณัธวัชบอกว่า ‘มนั ไม่ใช่รายการสุดท้าย เพราะตัว เราเองไปกดดนั ตวั เอง’ แตห่ ลงั จาก นั้นบิวก็ดีขึ้น และได้การสนบั สนุน จากสนามกอล์ฟฟีนีกซ์ โดยเฉพาะ คุณจรรยา สว่างจิตร ท่านประธาน ของสนาม ทําให้บิวได้ซ้อมสนาม แห่งนี้อย่างเต็มที่ จึงค่อนข้างคุ้น เคยสนามเป็นพิเศษ” กนั ยลกั ษณ์ เล่าเหตุการณ์ที่ทําให้เธอตั้งใจมาก สําหรบั การแข่งขนั ครั้งนี้

“หลงั จากตกรอบปีก่อน ความ จรงิ กเ็ ตรยี มตวั มาไมเ่ ตม็ ที่ เพราะมี ติดแข่งต่อเนื่องจากที่จีน และไป

แข่งไทยแอลพีจีเออีกรายการต่อ เน่ือง มีเวลาซ้อมแค่หนึ่งอาทิตย์ บิวไม่ได้มาซ้อมที่ฟีนิกซ์ถึงหนึ่ง อาทิตย์ พอบิวเริ่มไปซ้อมแล้วรู้สึก ว่ามนั ง่ายขึ้น ก่อนจะเริ่มแข่งได้พูด เล่นๆกับตัวเองและแคดดีว่า ‘อยากได้ที่หนึ่ง แต่ไม่ได้ซีเรียส’ ”

แม้ฟอร์มวนั แรกไม่ค่อยเป็นไป ตามแผน แต่กนั ยลกั ษณ์บอกว่าวนั นั้นเธอโชคดี พตั ต์ดีมาก พตั ต์เซฟ พาร์ระยะไกลไว้ได้เยอะ แม้จะทํา แต้มไม่ค่อยได้แต่ยังอยู่ในเกม “ผา่ นวนั แรกแมจ้ ะไมค่ อยดี แตค่ ดิ วา่ ยงั มโี อกาส จดุ เปลยี่ นวนั ที่ 2 เลน่ ได้ดีขึ้น บิวทํา 4 อนั เดอร์พาร์ ขึ้น มาเป็นอนั ดบั 2 มีโอกาสลุ้นแชมป์ แตบ่ วิ กย็ งั พดู กบั ตวั เองวา่ ใจเยน็ ๆ ตีไปเรื่อยๆ เวลาเราได้พูดกบั ตัว เองแบบนี้แล้วจะรู้สึกดี วันที่ 3 ไดรฟไดด้ ขี นึ้ ไดเ้ ลน่ ลกู จากแฟรเวย์ มากขนึ้ และยงั พตั ตไ์ ดด้ เี หมอื นเดมิ ทํา 6 อนั เดอร์พาร์ โชคดีบิวพตั ต์ ได้ดีทุกวัน และกรีนที่นี้ค่อนข้าง ยาก ใครพตั ตไ์ ดด้ กี วา่ กม็ โี อกาสทาํ คะแนนได้มากกว่า” กนั ยลักษณ์ กล่าว

“วนั สุดท้ายพอบิวนําแล้วก็เริ่ม มั่นใจ คิดว่าถ้ามนั เป็นของบิวมนั ตอ้ งได้ ถา้ เราตดี แี ลว้ คนอนื่ ทาํ ไดด้ กว่าก็ไม่เป็นไร เพราะมนั ไม่ใช่ของ เรา แตก่ ม็ กี งั วลเลก็ นอ้ ยตอนทา้ ยๆ ที่มีนักกอล์ฟสมัครเล่นเกาหลีใต้ ตามหลงั มาใกล้ๆ ห่าง 1 สโตรก จนเหลอื 2 หลมุ กเ็ รมิ่ พยายามเลน่ ให้ปลอดภัยที่สุด ให้อยู่แฟรเวย์ มากที่สุด เพื่อไม่ให้เสียแต้มจนใน ที่สุดบิวก็สามารถชนะได้”

เมื่อถามถึงความรู้สึกภายหลัง จากได้แชมป์รายการใหญ่ที่สุดใน ชีวิตครั้งนี้ กนั ยลกั ษณ์บอกว่าเธอ รู้สึกดีใจมากที่สุด มนั ช่างแตกต่าง จากเมื่อครั้งที่แล้วอย่างสิ้นเชิง “บิวรู้สึกดีใจ ดีใจมากที่สุด เพราะ ปนี เี้ ลน่ ทจี่ นี บวิ เฉยี ดจะไดแ้ ชมปม์ า หลายครั้ง ที่เรานําๆอยู่แล้วเราก็ โดนแซงพลาดแชมป์ แชมป์ครั้งนี้ มนั กเ็ หมอื นเปน็ การตอบแทนคนที่ คอยสนับสนุนเรา ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารฟีนิกซ์ ทั้งคุณจรรยา และ คุณณธั วชั รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่ บิวสามารถนําความสําเร็จในการ เล่นอาชีพให้เขาได้ชื่นชม”

“หลงั จากได้เล่นมาถึง 2 ครั้ง ส่วนตัวค่อนข้างประทับใจใน รายการนี้ ได้เจอนกั กอล์ฟต่างชาติ ที่มากกว่าในไชน่า ทัวร์ โดยเฉพาะ จากยุโรป ที่ตีไกลมากๆ และบิวก็ ภูมิใจนะว่าเราอาจจะตีสั้นกว่า แต่ เราก็ชนะพวกเขาด้วยความนิ่งและ ความเหนียว การควบคุมอารมณ์ และประสบการณใ์ นสองปที ผี่ า่ นมา ทําให้บิวนิ่งขึ้น และสร้างความ มั่นใจให้กบั ตัวเราว่าเราเองก็ทําได้ มนั ได้ทําลายกําแพงที่ทําให้เราเชื่อ มั่นว่าเราเองก็สู้กับมือระดับนี้ได้ นอกจากนนั้ มนั ยงั เปน็ การใหโ้ อกาส นกั กอล์ฟไทยได้เจอประสบการณ์ ในการแข่งขันระดับโลก ถ้าไม่มี รายการนี้จัดขึ้นที่เมืองไทย นัก กอลฟ์ ไทยกจ็ ะหาโอกาสดๆี อยา่ งนี้ ได้ยาก บิวต้องขอขอบคุณผู้ สนับสนุนที่ทําให้เกิดการแข่งขัน รายการนี้”

เป้าหมายคือหาประสบการณ์ ในยุโรปและญี่ปุ่น

หลังจากคว้าแชมป์รายการ เลดีส์ ยโู รเปยี น ไทยแลนด์ แชมเปยี นชปิ ทาํ ใหก้ นั ยลกั ษณไ์ ดส้ ทิ ธใ์ิ นการเลน่ เลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ เป็นเวลา 2 ฤดูกาล ทําให้การวางแผนกอล์ฟ อาชีพของเธอต้องเปลี่ยนแปลงไป “ตอนก่อนจะได้แชมป์ไม่ได้ตั้งเป้า จะไปเล่นแอลพีจีเอ ทัวร์ เหมือน เพื่อนๆคนอื่น เพราะว่าค่าใช้จ่าย เยอะและมันก็ไม่คุ้มเท่ากับเสีย เพราะไดค้ าํ แนะนาํ จากพที่ เี่ ขาไปมา แลว้ ๆ วา่ มนั ไมง่ า่ ย เลยคดิ วา่ จะไป เล่นที่ญี่ปุ่นดีกว่า ทั้งการเดินทาง ทั้งสภาพแวดล้อมต่างๆน่าจะเข้า ทางบิว”

“แต่ในเมื่อได้แชมป์แล้วก็มี โอกาส 2 ปีที่จะเล่นใน เลดีย์ ยูโรเปียน ทัวร์ บิวจะเก็บเกี่ยว ประสบการณ์ในระดับสูง ทั้งการ เล่นกับสภาพอากาศที่ไม่มีใน ประเทศไทย ซ่ึงมันจะทําให้เรา แข็งแกร่งขึ้น ต่อจากนั้นจะไป หาความท้าทายในการเล่นเจแปน ทัวร์ จะต้องผ่านการคิวสคูล ถ้าไม่ ได้ที่ญี่ปุ่นก็จะเล่นที่จีนกบั ยุโรปไป กอ่ น เดนิ ทางแขง่ ขนั ทงั้ สองทวั ร์ จะ ไปยูโรเปียน ทัวร์เป็นหลกั ถ้าว่างก็ จะกลบั มาหรอื ถา้ ไมต่ รงกนั กจ็ ะไป เลน่ ทจี่ นี บา้ ง แตโ่ ดยสว่ นตวั ชอบไป เล่นที่ยุโรปอยู่แล้ว เพราะชอบ สนาม บรรยากาศ บิวถือว่าได้ออก ไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ และได้ เที่ยวไปในตัวด้วย”

“เทิร์นโปรมาเกือบ 2 ปี ได้ ครอบครัวที่ให้การสนบั สนุนอย่าง เต็มที่ ทางครอบครัวก็อยากให้บิว มคี วามรบั ผดิ ชอบ เพราะถอื วา่ เปน็ อาชีพของบิวแล้ว ตั้งเป้าสําหรับ การเล่นอาชีพช่วง 1-2 ปี อยากจะ หาประสบการณ์ต่อ ซึ่งบิวได้เรียน รู้ว่าเรายงั ต้องซ้อมให้หนกั ขึ้น เจอ คนเก่งๆที่เราจะต้องเรียนรู้จากเขา เหล่านั้นอีก จากเมื่อก่อนที่เวลาไป ออกรอบคดิ จะตสี นกุ อยา่ งเดยี ว แต่ จากนี้มันเป็นอาชีพของบิวแล้ว” กันยลักษณ์กล่าวถึงเป้าหมายใน อนาคตของการเล่นกอล์ฟของเธอ

นี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้และได้ สัมผัสจากตัวตนของนกั กอล์ฟสาว ร่างเล็ก ผู้เป็นแชมป์ในระดบั เลดีส์ ยูโรเปียน ทัวร์ คนล่าสุดของไทย แม้ตัวเธอจะเล็ก แต่จิตใจเธอ แข็งแกร่งและมุ่งมั่น ในอนาคตเรา ไม่อาจรู้ว่าเธอจะก้าวต่อไปในการ แข่งขันระดับที่สูงกว่านี้ได้หรือไม่ แตอ่ ยา่ งนอ้ ยมนั ถอื เปน็ การเรมิ่ ตน้ ที่ยอดเยี่ยมไม่น้อยของเด็กอายุ เพียง 20 ปีคนนี้ อย่างน้อยนี่ก็ เป็นการพิสูจน์ว่า โอกาสประสบ ความสาํ เรจ็ เปน็ ของทกุ คน หากคณุ ตั้งใจทํามนั ให้ดีที่สุด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.