Butch Harmon

Golf Digest (Thailand) - - Contents - บุทช์ ฮาร์มอน ครูกอล์ฟอาชีพ ประจcากอล์ฟ ไดเจสต์ “จุดลั่นไกของการดาวน์สวิงที่ดีคือ ให้แทงเข่าขวาไปทางเป้าหมาย”

ช็อตระยะสั้น ก็ต้องลงเวดจ์อย่างดุดนั

การสวิงที่ดีที่ทุกคนทําได้ คือการใช้สัญชาตญาณ ผมหมายความว่า ทั้ง รา่ งกายและไมต้ อ้ งเคลอื่ นไหวอยา่ ง ราบเรยี บและเปน็ ธรรมชาตทิ งั้ ตอน สวงิ ขนึ้ ไมแ้ ละลงไม้ ทผ่ี มเจอบอ่ ยๆ นั้น ส่วนใหญ่มกั สูญเสียความไหล ลื่นของสวิงคือการลงเวดจ์ในระยะ 40-60 หลา เพราะว่ามนั ไม่ใช่สวิง เต็มวง สัญชาติญาณมักจะมา ควบคุมการเคลื่อนที่ ทําให้ไม่ได้ ผลลพั ธ์ที่ดี

กุญแจของการเล่นเวดจ์ระยะ สนั้ อยทู่ กี่ ารจรดลกู และการขนึ้ แบค็ สวิงที่เอื้อให้เกิดการเร่งความเร็ว ตอนตีผ่านลูก ให้ท่านเล่นลูกจาก ตําแหน่งกลางช่วงเท้า วางนํ้าหนกั ค่อนมาที่เท้าหน้า ขึ้นแบ็คสวิงให้ กว้างและราบเรียบ พยายามให้มือ หา่ งลาํ ตวั (บนซา้ ย) ระยะแบค็ สวงิ ควรจะสั้นอย่าให้เกินระดบั หน้าอก เพื่อเวลาลงไม้จะไม่เกิดการชะลอ ความเร็ว เพราะท่านต้องการเร่ง ความเร็วตอนสวิงผ่านลูก

จุดลั่นไกการดาวน์สวิงที่ดีคือ ใหแ้ ทงเขา่ ขวาไปทางเปา้ หมาย มนั จะชว่ ยใหเ้ กดิ การถา่ ยนาํ้ หนกั ไปยงั ซีกซ้ายและดนั ให้เกิดการหมุนตัว ไปทางเป้าหมาย สมคั รเล่นจํานวน มากมกั จะไมข่ ยบั ชว่ งลา่ งแลว้ ใชม้ อื หรอื แขนบงั คบั หนา้ ไมเ้ วลาเขา้ ตลี กู แต่ที่ถูกต้องท่านต้องใช้การหมุน ของช่วงล่างและการถ่ายนํ้าหนกั ไป ยงั เป้าหมายเพื่อขยบั จุดตํ่าสุดของ สวิงไปด้านหน้าของลูก เพื่อให้เกิด การปะทะทโี่ ดนลกู กอ่ นจงึ ไปกดั พนื้ หญ้า ซึ่งเป็นสิ่งสําคญั ที่สุดของการ ตีเวดจ์ไม่เต็มวง

ประการสุดท้าย รกั ษาความเร็ว ไปจนจบวง (บนขวา) อย่าให้ สัญชาตญาณมาชะลอหรือรั้ง ความเร็ว หากท่านขึ้นแบ็คสวิงสั้น พอ ท่านสามารถลงเวดจ์ได้อย่าง ดุดันโดยไม่ต้องกังวลว่าลูกจะไป ไกลเกินไป...คติยํ้าเตือนคือ ขึ้นไม้ สั้นแต่กว้าง เร่งหัวเวดจ์ผ่านลูก จะ เปน็ การรกั ษาความไหลลนื่ ของสวงิ แล้วท่านจะประสบความสําเร็จ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.