Get Battle Ready

เตรียม ความพร้อม อย่าง โปร

Golf Digest (Thailand) - - Contents - โดย จสั ตนิ โธมสั

นําเทคนิคของ จัสติน โธมัส ไปใช้ และเปลี่ยนมนั ให้เป็น แบบคุณ

Iเมื่อมีส่วนหนึ่งในเกมที่ท่านอาจไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร ซึ่งหากท่านใส่ใจกบั มนั ผมเชื่อว่าท่านจะทําสกอร์ตํ่าลง ขอ้ ดคี อื ทา่ นไมต่ อ้ งรอเปน็ เดอื นหรอื ปเี พอ่ื จะไดเ้ หน็ ผลลพั ธ์ ทา่ นคงเดาออกวา่ ผมกาํ ลงั หมายถงึ อะไร เพราะชอ่ื บทความ นี้มนั บอก ใช่แล้วครบั ผมกําลงั พูดถึงเรื่องการฝึกซ้อม วิธีการของผมช่วยให้ผมก้าวขึ้นสู่มือหนึ่งของโลกเมื่อต้นปีนี้ ซึ่ง มนั สามารถช่วยท่านได้เช่นกนั ▶ ไมค์ คุณพ่อผมเป็นโปรสอนกอล์ฟ เขามกั เตือนสตินกั เรียนเสมอว่า ระยะทางที่ยาว ไกลที่สุดของเกมกอล์ฟ คือระยะจากสนามซ้อมมาถึงแท่นทีแรก ทําไมหรือ? เพราะว่าสิ่งที่นกั กอล์ฟจํานวนมากทําที่ สนามไดรฟ แท้จริงแล้วไม่ได้ช่วยเตรียมตัวให้พวกเขาพร้อมที่จะไปเผชิญกบั เหตุการณ์จริงในสนามจริง หากการซ้อม ในสนามไดรฟของท่านคือการตีลูก ลูกแล้วลูกเล่า และเปลี่ยนไม้ตีจนครบทุกอนั ในถุง แต่สกอร์ของท่านกลบั ไม่ได้ดี ขนึ้ เลย จงึ ถงึ เวลาแลว้ ทตี่ อ้ งเปลยี่ นวธิ กี ารฝกึ ซอ้ ม ผมจะพาทา่ นไปพบกบั การฝกึ ซอ้ มและเตรยี มตวั กอ่ นออกรอบของผม หากท่านตั้งใจจริงที่จะพฒั นา ท่านสามารถนําเอาวิธีการของผมไปปรบั ใช้ได้เลย –เขียนร่วมกบั รอน แคสพริสกี

‘ผม ไม่แน่ใจ ว่า ท่าน จะ ไ ด้ อะไร จาก การ ตี ช็อต เต็ม วง ไป ยัง เป้าหมาย เดิม ซ d้ า แล้ว ซ d้ า เล่า ใน สนาม ไ ด ร ฟ ผม ว่า ไ ม่ สร้าง ส ร ร ค์ เลย’

การฝึกซ้อมที่สนามไดรฟ สาเหตุสdาคัญของความสําเร็จ

ลา่ สดุ ของผมมาจากวธิ กี ารทพี่ อ่ ผม และ โค้ช ลูก สั้น คือ แ มท คิลเลน ร่วมกัน วิ เครา ะ ห์ การ เล่น ของ ผม และ หา วิธีการ ท ี่ ทํ า ใ ห้ เวลา การ ฝกึ ซอ้ มของผมเกดิ ประโยชนส์ งู สดุ พวกเขา นํ า ข้อมูล ส ถิ ติ มากมาย มา วิ เครา ะ ห์ จน สรุป ออกมา เป็น ข้อ ๆ ว่า อะไร ท ี่ สํ า คั ญ ที่สุด สํ า ห รับ ผม

เรา ยัง ให้ความสนใจ กับ ส ถิ ติ ท ี่ เป็น จุดแข็ง ของ ผม เช่น ก นั ซึ่ง ท่าน ก็ ไ ม่ อาจ ละเลย จุดแข็ง ของ ท่าน ไ ด้ เชน่ กนั ประเดน็ คอื ทา่ นตอ้ งซอื่ สตั ย์ กบั ตวั เองเกยี่ วกบั เกม ไมว่ า่ ทา่ นจะ เก็บ ส ถิ ติ ของ ตัวเอง หรือ ไ ม่ หาก ท่าน เล่น เ ว ด จ์ แล้ วทํ า หนึ่ง ชิพ หนึ่ง พ ตั ต์ ไ ด้ เพียง บางครั้ง ม นัก็ บ่งบอก ว่า ท่าน จะ ต้อง ไป เน้น ส่วน ไหน เวลา ฝึกซ้อม การฝึกอยู่แต่กบั ไดรเวอร์ อาจ ไ ม่ ใ ช่ การ ใช้เวลา ฝึกซ้อม ท ี่ ดี ที่สุด เรา ตี เพียง สอง สาม ช็อต เพื่อ เปน็ การตอกยาํ้ ถงึ ความถกู ตอ้ งของ การสวิงก็พอ แต่อย่าไปโฟกัสกบั ไ ด ร เ วอ ร์ มากเกินไป

สม มุ ติว่ า ท่าน ไ ด้ ประเมิน เกม ของทา่ นและไดท้ าํ งานเพอื่ ปรบั ปรงุ จุดอ่อน และ รักษา จุดแข็ง ผม ขอ ถาม ท่าน ว่า ท่าน ฝึกซ้อม อย่างไร้ แผนงานหรือไม่? ซึ่งความหมาย ของผมคือ ท่าน ตี ช็อต ซ ํ้ า เดิม ไป เรื่อย ๆ หรือ เปลี่ยน ไปมา โดย ส่วน ตัว ผม เชื่อมั่น ใน แนวทาง อย่าง หลงั วธิ กี ารของผมคอื ใชแ้ ทรกแมนชว่ ย ผมจะเซต็ ระยะไวท้ 126-150 หลา ผม ต้อง เล่น ตาม ระยะ ท ี่ เครื่อง ต้องการ ผม ทราบ ดี ว่า สํ า ห รบั ท่าน หลาย คน คง ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ เครื่อง แต่ท่าน ก็ สามารถ กํ า หน ด เป้าหมาย และ สร้าง ความ ท้าทาย ขึ้น เอง ใน แต่ละ ชอ็ ตทที่ า่ นตี ตวั อยา่ งเชน่ ตชี อ็ ตไป ที่เป้าหมายระยะ 150 หลา ด้วย เหล็กสองเบอร์ หรือตีด้วยสอง ไฟลทบ์ อลทตี่ า่ งกนั สงิ่ ทที่ า่ นทาํ คอื การ จํ า ลอง ประสบ กา รณ์ จริง ที่เกิด ใน สนาม เพราะ แทบ ไ ม่ มีโอกาส ท ี่ ท่าน จะ ไ ด้ สวิง เหมือน ก นั สอง ช็อต ตดิ ตอ่ กนั ดงั นนั้ ทา่ นจงึ ตอ้ งเปลยี่ น ช็อตตีไปทุกครั้ง

วิธีการ น ี้ สามารถ ช่วย เกม ลูก สั้น ของท่านได้เช่นกนั ซึ่งการฝึกซ้อม ลูก ข้าง กรีน ควร เป็น สิ่ง ท ี่ ท่าน ใ ห้ เวลา มาก ที่สุด นอก เสีย จาก ว่า ท่าน ต้องการ ที่จะ ฝึก เทคนิค บางอย่าง ท ี่ ต้อง ฝึก จนกว่า จะ เกิด ความรู้สึก ว่า ทาํ ไดอ้ ยา่ งขนึ้ ใจ ผมจะไมย่ นื อยกู่ บั ทขี่ า้ งกรนี แลว้ ตชี อ็ ตเดมิ ซาํ้ แลว้ ซาํ้ อีก ท่าน ต้อง เปลี่ยน เป้าหมาย ไป เรื่อย ๆ วิธี หนึ่ง ท ี่ ผ มทํ า คือ ใ ช้ สาม ลกู แลว้ พทิ ชห์ รอื ชปิ ไปยงั เปา้ หมาย เดยี วกนั ดว้ ยสามวถิ เมอื่ คลอ่ งแลว้ กเ็ ปลยี่ นจดุ เปา้ หมายไปทอี่ นื่ แลว้ ก็ ทําเหมือนเดิม

สําหรบั การพัตต์ ผมจะมีแบบ ฝึก ใ ห้ ซ้อม มากกว่า ช็อต อื่น ๆ ทงั้ หมด ยกตวั อยา่ งเชน่ ทกุ ครงั้ ผม จะ เริ่มต้น ด้วย การ เช็ค แนว สายตา กับกระจกซ้อมพัตต์ โดยผม ต้องการ แน่ใจ ว่า ตา ซ้าย จะ อ ย ู่ หลัง ลูกพอดี และ สิ่ง ท ี่ สํ า คั ญ มาก คือ แนว สายตา จะ ต้อง เป็นแนว เดียว กับไลพัตต์ เพราะว่าแนวสายตา สามารถ เอียง จาก ไ ล พั ต ต์ ไ ด้ ง่าย มาก ซึ่ง จะ ทํ า ใ ห้ พั ต ต์ ไ ม่ ลง แ ม้ จะ อ่าน ไ ล ถูกต้อง และ ใ ห้ น ํ้ า หนัก ถูกต้อง ดังนั้น ท่าน ต้อง หมั่น เช็ค แนว สายตา บ่อย ๆ เพื่อ การ พ ตั ต์ที่ดี

อีก แบบ ฝึก ท ี่ ผม เน้น เพื่อ ใ ห้ ลูก กลิ้ง บน ไ ล ท ี่ ต้องการ ผมจะหา บริเวณ ของ กรีน ท ี่ มี ไ ล เลี้ยว แล้ว ขึง เชือกสูงจากพื้น 6 ฟุต เพื่อแสดง เสน้ ทางเรมิ่ ตน้ การกลงิ้ ของลกู แลว้ กป็ กั ทสี องอนั หา่ งกนั 6 นว้ิ ทแี่ ตล่ ะ ข้างของเชือก เป้าหมายคือพตั ต์ให้ ลูกกลิ้ง ผ่าน ที ไป ตาม เส้น แนว เชือก ท ี่ แสดง ทิศทาง เริ่มต้น ของ ลูก ขอกลบั มาพดู ถงึ การฝกึ ซอ้ มในสงิ่ ที่ เรายงั ทําได้ไม่ดี ผมเป็นคนที่พตั ต์ ระยะ กลาง ไ ม่ ดี มา เนิน นาน แล้ว ผม จึง ใ ห้ เวลา ค่อน ข้างมาก กับ ระยะ 10–25 ฟุต ขอ ให้ท่า น นึกถึง พ ตั ต์ ทยี่ งั เปน็ จดุ ออ่ นแลว้ โฟกสั การซอ้ ม พั ต ต์ ไป ท ี่ ปัญหา นั้น คําแนะนํา ใน เวลา ซ้อม ท่าน ต้อง กล้า ออกจาก พื้น ท ี่ ท ี่ คุ้นเคย หาก ท่าน อยาก เป็น นกั กอลฟ์ ทเี่ กง่ ขนึ้ นคี่ อื หลกั ปฏบิ ตั ท ี่ พวกเรา ทํ า ใน ทั ว ร์

การเตรียมตัวก่อนออกรอบ

เมื่อถึงวันที่ผมออกรอบ การซ้อม ก่อนออกรอบของผมจะแตกต่าง จากการซอ้ มปกติ โดยผมจะใชเ้ วลา 30-40 เปอร์เซ็นต์กับเวดจ์เพื่อ ซ้อมตีช็อตรูปแบบต่างๆ ผมจะใช้ แทรกแมนชว่ ยบอกระยะและระดบั สปิน ผมจะเล่นทั้งช็อตครึ่งวง เต็ม วง ช็อตโด่ง ช็อตตํ่า และช็อตอื่นๆ

เมอื่ ถงึ เหลก็ ยาว ผมจะใหค้ วาม สําคัญกบั รูปทรงช็อต โดยจะตีทั้ง ดรอวแ์ ละเฟด และรปู ทรงชอ็ ตทอี่ ยู่ ระหวา่ งดรอวก์ บั เฟด เมอ่ื ผมตไี ดด้ ที่สุดแล้ว คือได้วิถีลูกที่ค่อนข้าง ตรงและเฟดปลายเลก็ นอ้ ย ผมตอ้ ง มั่นใจว่าสามารถตีช็อตนี้ได้ก่อนจะ เดินไปขึ้นแท่นทีหลุมแรก แต่หาก ผมทําไม่ได้จะเป็นอย่างไร? ผมก็ ตอ้ งเลน่ ในสงิ่ ทผี่ มมี คาํ แนะนาํ ของ ผมคือ ให้ความสําคัญกับรูปทรง ชอ็ ตของวนั นั้นให้มากๆ อย่าไปจํา ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านตีดรอว์ ทุกช็อต เพราะหากมันไม่เกิดใน สนามซ้อม มนั ก็จะไม่มีทางเกิดขึ้น ได้ตอนออกรอบจริง

ผมเข้าใจว่าท่านต้องการตีช็อต เตม็ วงบา้ ง เพอื่ ยดื หยนุ่ รา่ งกาย แต่ นั่นแหละ การซ้อมลูกสั้นจะทําให้ สกอร์ของท่านดีกว่าการซ้อมที่ สนามไดรฟมากๆ ให้ท่านโยนลูก รอบๆกรีนซ้อมแล้วทําการชิปและ พิทช์ไปยังเป้าหมายต่างๆ เพื่อ สร้างความคุ้นเคยกับไลต่างๆ ที่ ท่านจะต้องเจอตอนลงสนาม และ ท่านต้องซ้อมบังเกอร์ช็อต เพื่อ หาความรู้สึกของความแข็งของพื้น ทรายและดวู า่ พนื้ กรนี ตอบสนองตอ่ ลูกที่ตกอย่างไร

หากท่านมีเวลาให้ซ้อมเพียง อยา่ งเดยี วกอ่ นลงสนาม ขอใหท้ า่ น ซ้อมหาความรู้สึกของระยะการขึ้น สโตรกพตั ตจ์ ากจดุ ตา่ งๆมาใหใ้ กล้ หลุมที่สุด หลายครั้งที่ผมรู้สึกว่า อา่ นไลไดถ้ กู ตอ้ งแตก่ ลบั ใหน้ าํ้ หนกั พัตต์ไม่ดี หากท่านสามารถพัตต์ เลยหลุมเข้าไปอยู่ในระยะหนึ่งฟุต ได้อย่างสมํ่าเสมอก่อนเดินลงจาก กรีนซ้อม ท่านก็พร้อมลงไปทําศึก ในสนามจริงแล้ว

‘สร้างความคุ้นเคยกับไล ประเภทต่างๆ ที่ท่านจะไป เผชิญจริงในสนามจริง’

“ทุกช็อตของการตีเหล็กที่ผมตีในสนามไดรฟ ผมจะพยายามตีให้เข้าเป้าหมาย ที่แตกต่างกันออกไป”

“นี่คือจุดเช็คที่สcาคัญในตอนแบ็คสวิง หากผมขึ้นไม้มาถึงจุดนี้โดยที่ไม่ลากไม้เข้าด้านใน นั่นหมายความว่าผมสวิงในระนาบที่ถูกต้อง”

“ผมไม่เพียงแต่ซ้อมลูกสั้นจากไล ที่แตกต่างกันเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนวิถี ของลูกในแต่ละช็อตอีกด้วย”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.