Undercover Tour Pro

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

มีทั้ง ‘โปร-แอม’ ที่ดี และ ‘โปร-แอม’ ที่ไร้สาระ

ต่ก่อนผมเคยใช้คอลัมน์นี้วิพากษ์วิจารณ์ นโยบายของพจี เี อ ทวั ร์ แตบ่ างครงั้ เรากต็ อ้ งให้ เครดติ กบั องคก์ รนเี้ หมอื นกนั ตวั อยา่ งงา่ ยๆเชน่ พีจีเอ ทัวร์ ประสบความสําเร็จในการทําให้รายการวนั พุธ กลบั มายิ่งใหญ่อีกครั้ง โดยรูปแบบ ‘โปร-แอม’ ใหม่ จะไมไ่ ดจ้ ดั ในทกุ รายการแขง่ ขนั แตท่ กุ ครงั้ ทจี่ ดั เราไดเ้ หน็ ความคกึ คกั ตงั้ แตใ่ นหอ้ งลอ็ คเกอร์ นกั กอลฟ์ ดมู คี วามสขุ ขนึ้ เพราะวา่ พวกเรารสู้ กึ ดกี บั การเลน่ แค่ 9 หลมุ สว่ นแขก รบั เชิญก็สนุกกนั ต่อจนครบ 18 หลุม โดยได้ประกบกบั โปรสองคน ซึ่งก่อนนี้จะมีแค่คนเดียว

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ยอดเยี่ยมด้วยหลายๆเหตุผล จาก มุมมองคนมากประสบการณ์ แน่นอนว่าไม่มีใครอยากเล่น 18 หลมุ ในหนงึ่ วนั กอ่ นการแขง่ ขนั จรงิ ทตี่ อ้ งเลน่ กนั ถงึ 72 หลมุ คดิ ดหู าก ผมลงโปร-แอม ชว่ งบา่ ย ซงึ่ กวา่ จะ จบกค็ งเกอื บคาํ่ แลว้ ตอ้ งตนื่ เพอื่ ไป ทีออฟแต่เช้าตรู่ แต่การได้ลงไป เล่น 9 หลุม ได้เช็คสภาพสนาม และมีเวลามาปรบั แก้หากวงสวิงมี ปัญหา มนั จะสมบูรณ์แบบมาก

สาํ หรบั โปรหนมุ่ ไฟแรง ยงิ่ จะได้ ประโยชน์เป็นสองเท่าจากรูปแบบ ใหมน่ แบบเดมิ จะจาํ กดั จาํ นวนโปร มากทสี่ ดุ เพยี ง 52 คน แตแ่ บบใหม่ จะได้ถึง 104 คน คือสองในสาม ของจํานวนโปรที่เข้าแข่ง ผมบอก กบั โปรนอ้ งใหมว่ า่ ไมต่ อ้ งเนน้ วา่ จะ ต้องได้ใกล้ชิดกบั แขกที่จะนํามาซึ่ง ผลประโยชนท์ างธรุ กจิ แตใ่ หฝ้ กึ ฝน เรื่องทกั ษะการเข้าสงั คมจะดีกว่า

แน่นอนว่าสําหรับนักกอล์ฟ สมัครเล่นที่โชคดีได้ออกกบั คนดัง อย่างไทเกอร์, จอร์แดน, รอรีย์ หรอื สตารค์ นอนื่ ๆ กอ็ าจจะผดิ หวงั เล็กน้อยที่ได้ร่วมเล่นแค่ 9 หลุม บรรดาคนท่ีได้เล่นกับก๊วนคนดัง เหลา่ นมี้ กั จะไมใ่ ชค่ นธรรมดาทวั่ ไป

รูปแบบที่ผมไม่ชอบเอามากๆ นั่นคือการเล่นพาร์ 3 หลุมเดียวทั้ง วนั ซึ่งสปอนเซอร์รายการต้องการ ไดป้ ระโยชนส์ งู สดุ โดยการใหแ้ ขกที่ ลงทะเบยี นทงั้ 22 กว๊ นไดส้ มั ผสั กบั โปรกันทุกคน แต่การเดินระยะ เพียง 185 หลา มนั น้อยกว่าที่จะ ไดป้ ฏสิ มั พนั ธก์ นั ผมคงไมต่ า่ งจาก นกแก้วนกขุนทองที่ต้องเจื้อยแจ้ว ทั้งวนั “เฮ้ วนั นี้ท่านสนุกมากไหม ครบั ? ท่านมาจากไหนครบั ? วนั นี้ ลมค่อนข้างแรงนะ คุณว่าไหม?”

สงิ่ แรกทผ่ี มทาํ เสมอในวนั ทตี่ อ้ ง ลงเลน่ อยา่ งทรมานคอื ขยบั หมดุ บน แท่นที เพราะหากผมต้องตีจาก ระยะเดิม 22 ครั้ง คุณต้องเดาได้ วา่ ผมจะทําผลงานไดส้ มํ่าเสมอ มนั ต้องลองสองสามครั้งจนกว่าผมจะ คุ้นกบั ช็อต ที่จริงมนั ก็สนุกเหมือน กันกับการลุ้นว่าผมจะตีเข้าใกล้ หลุมมากแค่ไหน แต่เอาเข้าจริงๆ แค่ 10 ครั้ง ผมก็เบื่อ แล้วจะเริ่มตี สะเปะสะปะ มันเป็นเรื่องสภาพ จิตใจ มนั ไร้สาระมาก แล้วผมก็จะ เรม่ิ กงั วลและกดดนั เพราะนจี้ ะเปน็ เพยี งหลมุ เดยี วทพ่ี วกเขาไดเ้ หน็ ผม เล่น ฉะนั้นเพียงช็อตแย่ๆของผม เพียงช็อตเดียว ก็อาจทําลายเกม กอล์ฟของพวกเขาได้ แต่ในขณะ เดยี วกนั ผมกไ็ มส่ นใจมนั นกั เพราะ เมื่อใดที่จิตใจผมเริ่มเลื่อนลอย ก็ คงจะมรี ถกอลฟ์ และแขกผมู้ เี กยี รติ มาทาํ ให้สติผมกลบั คืนอีกครั้ง

หากทางเจ้าภาพอยากจะแบ่ง เป็นกลุ่มย่อย ผมก็จะบอกว่าผม อยากเล่น 3 หลุมกับแอมแต่ละ กว๊ น ซงึ่ ทาํ ใหม้ เี วลาพอจะไดพ้ ดู คยุ ทําความรู้จักและให้คําแนะนําใน การเล่น แต่หากเจ้าภาพจดั ตาราง แบบตายตัวไว้แล้วว่าให้เล่นพาร์ 3 ผมก็จะสนองตามที่เรียกร้อง

ผมเล่นรายการโปร-แอมมา มากมาย ผมได้เดินกับก๊วนที่ผม เปน็ คนทปี่ ระสบความสาํ เรจ็ ในชวี ติ น้อยที่สุด ผมได้พบกบั นายทหาร นกั แสดง ผู้บริหารระดบั ซีอีโอ และ นักกีฬาระดับดาราจากกีฬาอื่นๆ รวมถึงคนทํามูลนิธิการกุศล และ คนที่น่าสนใจจากทุกสาขาอาชีพ ซึ่งนบั เป็นเกียรติกบั ตัวผมมาก

ผมมีคําแนะนําหากว่าคุณมี โอกาสได้เล่นโปร-แอมในพีจีเอ ทัวร์ อย่าได้พยายามไดรฟเอาชนะ ผมเพื่อจะได้เดินเชิดหน้า แน่นอน วา่ ในแตล่ ะสปั ดาหม์ นั อาจมบี า้ งสกั สองสามคน แต่ข่าวดีคือ ต่อไปนี้ ผมไม่ต้องทนกับพวกคุณเกิน 9 หลุมแล้ว

–เขียนร่วมกบั แม็กซ์ แอดเลอร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.