19th Hole

Golf Digest (Thailand) - - Contents - โดย เบญ วัฒนศัพท์

หนีความวุ่นวายสู่สวรรค์ ริมชายหาดระดบั 5 ดาว

รารู้ดีว่างานที่คุณกําลัง ทําอยู่นั้นสําคัญขนาด ไหน แตเ่ ราอยากใหค้ ณุ ลองหาเวลาวา่ งเพมิ่ เตมิ ชารจ์ ความ สุขให้กับชีวิตไปพร้อมๆกับการ ออกรอบ ในสถานที่ที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองตากอากาศอันดับหนึ่ง ของเมืองไทย

“หวั หนิ ” ยงั คงมมี นตเ์ สนห่ ท์ ไ่ี ม่ เสื่อมคลาย และในวันนี้เรามีอีก หนึ่งสถานที่พักผ่อนสําหรับสุด สัปดาห์สําคัญของคุณ ที่จะมอบ ประสบการณ์สุดพิเศษสําหรับ พกั ผ่อนหลงั การออกรอบของคุณ

ท่ามกลางต้นไม้เขียวขจีที่ รายล้อมรอบตัวรีสอร์ท และแสง สะท้อนจากทะเลสีคราม ทําให้ที่นี่ เมอเวนพิค อัสสรา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหนิ เรียกได้ว่าเป็นรีสอร์ท ทใี่ ครๆกอ็ ยากมาสมั ผสั เพราะเดนิ ทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และที่น่า สนใจมากขึ้นคือ รีสอร์ทรายล้อม ด้วยสนามกอล์ฟชื่อดงั ทั้ง แบล็ค เมาทเ์ ทน บนั ยนั กอลฟ์ คลบั รอยลั กอล์ฟคลบั หัวหิน และอีกหลาย สนามที่รอให้คุณมาพิสูจน์ฝีมือ

สงิ ทที่ าํ ใหร้ สี อรท์ แหง่ นพี้ เิ ศษไป อีกขั้น คือการที่มีสิ่งอํานวยความ สะดวกครบครนั ทั้งอัสสรา สปา ที่ พร้อมปรนนิบัติและผ่อนคลายให้ กบั คุณ ด้วยศาสตร์การนวดที่เน้น นวดนํ้ามนั ผสมผสานกบั การนวด หินเกลือหิมาลายนั จากเทือกเขา หิมาลัย โดยจะเป็นการนําเกลือไป อุ่นให้ได้อุณหภูมิ แล้วนํามานวด พรอ้ มกบั นาํ้ มนั ออรแ์ กนคิ และวาง ประคบในจุดต่างๆของร่างกาย เพื่อทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและ สดชื่น พร้อมที่จะออกรอบในวัน พรุ่งนี้ได้อีกครั้ง

สําหรบั ผู้ที่รักสุขภาพ นอกจาก คณุ จะวงิ่ ไดภ้ ายในตวั รสี อรท์ แลว้ ที่ นี่ก็ยงั มีฟิตเนสไว้ให้บริการเช่นกนั หรือคุณอยากจะใช้เวลาว่างไปกบั การเล่นนํ้าในสระริมทะเล พร้อม จบิ เครอื่ งดมื่ แกว้ โปรดจากโอเชยี น บาร์ บาร์สุดชิวริมทะเล ที่พร้อม เสิร์ฟให้คุณตั้งแต่เที่ยงวันเลย ทีเดียว

สําหรบั เรื่องอาหารนั้น รีสอร์ท แห่งนี้ก็เตรียมพร้อมไว้ต้อนรบั คุณ อยา่ งเตม็ ที่ ไมว่ า่ จะเปน็ อาหารไทย ชาววัง และอาหารฝรั่งเศสที่ห้อง อาหารก้ามปู หรือจะเป็นห้อง อาหารบ้านดําที่พร้อมเสิร์ฟอาหาร ทะเลสดๆ ปรุงด้วยวัตถุดิบที่สด ใหม่ในบรรยากาศร้านอาหารริม ทะเล และดนตรีสด

ข้อดีอีกอย่างของที่นี่ คือการที่ มันอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก จากรีสอร์ทคุณสามารถขบั รถไปยงั สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของหัวหิน ภายในเวลาไมก่ นี่ าที หากคณุ มากบั ครอบครัว คุณอาจอยากพาคนใน ครอบครัวหรืออาจจะพาคู่รักของ คุณไปเดินเล่นและซื้อของที่ตลาด โต้รุ่งหัวหิน

อกี สงิ่ สาํ คญั ทที่ าํ ใหร้ สี อรท์ แหง่ นี้ โดดเดน่ คอื เรอ่ื งของการบรกิ ารและ บรรยากาศ คุณจะได้พบกบั ความ เป็นส่วนตัวที่กลมกลืนไปกับ ธรรมชาติ ร่วมไปถึงการบริการที่ ยอดเยยี่ มของพนกั งาน ซงึ่ เรามนั่ ใจ เป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ที่คุณ ได้มาพักที่เมอเวนพิค อัสสรา รสี อรท์ แอนด์ สปา หวั หนิ จะดงึ ดดู ใหค้ ณุ ตอ้ งกลบั มาออกรอบทหี่ วั หนิ อีกครั้งอย่างแน่นอน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.