Profile

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

สู่การยกระดบั ที่เหนือกว่า กบั ไดรเวอร์รุ่นใหม่ จากไทเทิลลิสต์

ลายเดือนที่ผ่านมา คุณคงได้เห็น TS3 หรือ TS ไดรเวอร์รุ่นใหม่ผ่านตา มาบา้ ง จากการแขง่ ขนั รายการตา่ งๆ อนั ทจี่ รงิ มนั ถกู ใชใ้ นการแขง่ ขนั ทงั้ ใน ยเู อส โอเพน ครงั้ ทผี่ า่ นมา ซงึ่ ไทเทลิ ลสิ ตเ์ รยี กขนั้ ตอนนวี้ า่ “การตรวจสอบ และพฒั นาผลิตภณั ฑ์” ด้วยแนวคิดที่ว่าถ้ามนั ดีสําหรบั โปรในทัวร์ มนั ก็ดีสําหรบั ผู้เล่นทั่วไป ซึ่งโปรที่ได้เข้าร่วมในขั้นตอนนี้มีด้วยกนั หลายสิบคน และนั่นรวมถึง แชมป์เมเจอร์อย่าง จิมมี วอล์คเกอร์ และ จัสติน โธมัส

“อย่างที่คุณทราบ ในการแข่งยูเอส โอเพน ที่ 4 สโตรก ทสี่ นามไฟรส์ โตน ดว้ ยไดรเวอร์ TS3” สนามชินเนค็อก นั้นเป็นสปั ดาห์แรกที่ไดรเวอร์ มร.จีน ซอนเดอร์ส Titleist Golf Club Product TS ได้ถูกใช้โดยผู้เล่นในพีจีเอ ทัวร์ และมีผู้เล่น & Fitting Manager, SEA กล่าว

17 คน ทไี่ ดเ้ ปลยี่ นมาใชไ้ ดรเวอร์ TS ลงแขง่ ขนั “TS นั้นย่อมาจาก Titleist Speed ที่มาของ ซงึ่ จสั ตนิ โธมสั สามารถไดรฟไดไ้ กล 422 หลา มนั นั้นเริ่มต้นตั้งแต่ TS Project ที่เกี่ยวกบั การ ในการแข่งวันแรก และหลังจากนั้นไม่นาน เพิ่มความเร็วลูกกอล์ฟ และปลดล็อคข้อจํากดั จัสตินก็คว้าแชมป์เวิลด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิป ทางประสิทธิภาพของไดรเวอร์ เพื่อให้ รายการแรกของเขา โดยเอาชนะอนั ดบั ที่สองถึง ประสิทธิภาพสูงสุดแบบที่นักกอล์ฟต้องการ

หเพื่อให้ได้ผลลัพธ์นี้ เราทราบดีว่าเราต้องคิด นอกกรอบ เราท้าทายตัวเองโดยออกแบบ โครงสร้างใหม่ทั้งหมด สร้างไดรเวอร์ใหม่ทีละ ชิ้น ออกแบบแต่ละจุดโดยใส่ใจในทุกราย ละเอยี ด เพอื่ การสรา้ งความเรว็ ไดส้ งู ขนึ้ ตไี ดไ้ กล ขนึ้ และดขี นึ้ โดยใชท้ กุ วถิ ที างทเี่ ปน็ ไปได้ ทมี วจิ ยั และพฒั นาได้ค้นหาวัสดุในการสร้างโครงสร้าง แบบใหม่ ตงั้ แตเ่ ราเรม่ิ ตน้ โครงการนี้ แตส่ ดุ ทา้ ย ประสทิ ธภิ าพทไี่ ดจ้ ากโครงสรา้ ง Speed Chassic ที่ทําจากไททาเนียมทั้งหมด ให้ประสิทธิภาพดี ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกบั วัสดุอื่น เราทราบดีว่า ประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่นกั กอล์ฟให้ความสําคญั ที่สุด จากความเร็วลูกกอล์ฟ และระยะทางเพิ่ม ขนึ้ ทนี่ กั กอลฟ์ ไดร้ บั ทง้ั จากนกั กอลฟ์ ในทวั รแ์ ละ นักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปที่ได้ทดสอบ เป็น คําตอบที่ชดั เจนว่าหัวไม้ TS เป็นการยกระดบั ที่ เหนอื กวา่ ของไทเทลิ ลสิ ต”์ คณุ จนี ยงั กลา่ วตอ่ วา่

“จากการทดสอบด้วยตัวผมเอง สิ่งที่ผมชอบ ทสี่ ดุ ในหวั ไมร้ นุ่ นค้ี อื ความสามารถในการชดเชย ความผดิ พลาดอยา่ งทไ่ี มเ่ คยมมี ากอ่ น และ TS3 ดูจะเป็นหัวไม้ที่เหมาะที่สุดสําหรบั ผม และถ้า ถามผมว่าทําไมนกั กอล์ฟถึงควรต้องเปลี่ยนมา ใช้ TS ผมคงบอกได้แค่เพียงว่า คุณไม่มีทางจะ รู้ได้จนกว่าจะได้ทดลองมนั ยกตัวอย่างโปรใน ทวั ร์ ปกตจิ ะเปลยี่ นอปุ กรณย์ ากมาก เพราะตอ้ ง คํานึงถึงเร่ืองการเปลี่ยนแปลงของนํ้าหนกั และ รายละเอียดต่างๆ แต่ทนั ทีที่พวกเขาได้ทดลอง ใช้ มนั ก็แทบจะไม่ต้องอธิบายอีกแล้ว พวกเขา เปลยี่ นมาใช้ TS แทบจะทนั ที และผมกอ็ ยากให้ คุณได้ทดลองประสบการณ์แบบนี้เช่นกนั ” ภาพบน: มร. จีน ซอนเดอร์ส Titleist Golf Club Product & Fitting Manager, SEA ภาพล่าง: ผลิตภัณฑ์ TS ของไทเทิลลิสต์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.