Course Review

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

อมตะ สปริง คนั ทรีคลบั สวยงามและท้าทาย ในมาตรฐานสนามระดบั โลก

อมตะ สปริง คันทรีคลับ

ที่อยู่: 700/5 หมู่ 6 หนองไม้แดง อcำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์: 038-468-888, 038-468-692-5

โทรสำร: 038-468-808 เว็บไซต์: www.amataspring.co.th ผู้ออกแบบสนำม: Schmidt-curley Design เปิดครั้งแรก: 2005 จcำนวนหลุม: 18 หลุม พำร์ 72

สนามกอล์ฟแห่งน้ี

การออกแบบผสมผสานให้เป็น สนามกงึ่ ๆลงิ คค์ อรส์ ทมี่ ลี มและนาํ้ เป็นอุปสรรคหลกั แฟรเวย์ไม่กว้าง และเป็นลูกคลื่น ลาดเอียงสูงตา บงั เกอร์ทรายมีจํานวนมาก รฟั ยาว และหนา อันเป็นอุปสรรคที่เป็น คุณสมบัติเฉพาะตัวของอมตะ สปริง คนั ทรีคลบั ซึ่งพิสูจน์มาแล้ว กบั การแข่งขนั รายการสําคญั ที่โปร ระดับโลกต่างพลาดท่าให้กับรัฟ ของสนามแห่งนี้มาแล้วทั้งนั้น

ว่าด้วยเรื่องความสวยงามแล้ว แน่นอนว่าอมตะ สปริง คนั ทรีคลบั

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.