Butch Harmon

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

ทําอย่างไรท่านจะไม่พลาด พตั ต์สําคญั ในเวลาที่สําคญั

ป็นที่รู้กนั ดีว่ามีใครบ้าง ที่เป็นสุดยอดนักพัตต์ ในสถานการณ์กดดัน คนเหลา่ นจี้ ะดดู กี วา่ เพอื่ นๆยามอยู่ บนกรีน ลูกพตั ต์จะทําให้เราตดั สิน ไดง้ า่ ยวา่ ใครทจี่ ะเปน็ ผชู้ นะในทสี่ ดุ

ทา่ นสามารถทาํ อะไรบางอยา่ งที่ ช่วยเพิ่มโอกาสพัตต์ลงมากขึ้นใน สถานการณ์ที่กดดนั นั่นคือการมี กจิ วตั รทดี่ แี ละยดึ มนั่ กบั มนั ทกุ ครงั้ ไม่ว่าจะเป็นพตั ต์ง่ายหรือยาก ผม ไม่สนว่าท่านจะซ้อมสโตรกหนึ่ง หรือสองหรือสามครั้ง หรือจะไม่ ซอ้ มเลย อะไรกไ็ ด้ กญุ แจสาํ คญั อยู่ ที่มนั ทําให้ท่านรู้สึกดีหรือไม่ ทั้งใน เวลาที่กดดนั และไม่กดดนั นั่นถือ ว่าเป็นกิจวตั รที่ดีแล้ว

เไทเกอร์พัตต์ในสถานการณ์ กดดันได้ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น กิจวัตรของเขาสมํ่าเสมอทุกครั้ง ท่านสามารถจับเวลาดูได้ ตั้งแต่ หลุมแรกจนหลุมสุดท้าย เขาใช้ เวลากบั กิจวตั รเท่ากนั เป๊ะ

นกั กอลฟ์ สว่ นใหญม่ กั จะเลน่ ชา้ ลงเมื่อเกิดความกงั วล แม้จะมีบ้าง บางคนเร่งขึ้นเพื่อให้มนั เสร็จไวๆ แต่ส่วนใหญ่จะเล่นช้าลง ทั้งซ้อม สโตรกมากครงั้ ขนึ้ อา่ นกรนี นานขนึ้ หรือมองดูหลุมหลายครั้งกว่าเดิม มนั เหมอื นวา่ ทา่ นพยายามทจี่ ะเพมิ่ การควบคมุ แตท่ จี่ รงิ มนั ยงิ่ เปน็ การ เพิ่มความลงั เลใจ

ผมไม่สามารถบอกว่ากิจวัตร แบบไหนดที สี่ ดุ สาํ หรบั ทา่ น แตผ่ ม สามารถบอกกจิ วตั รทไี่ ดผ้ ลสาํ หรบั ผม ผมซ้อมออกสโตรกยาวๆและ เนิบๆเพื่อลดความตึงเครียดของ ร่างกาย ผมจะเล็งหน้าพตั เตอร์ให้ ตรงเส้นเป้าหมายที่สุดเมื่อได้ ทิศทางหน้าไม้ที่ถูกต้องแล้ว จาก นั้นถึงจะจัดระเบียบร่างกายให้ ขนานกบั หน้าไม้ ประการสุดท้าย ผมจะมองดไู ลพตั ตห์ นงึ่ ครงั้ แลว้ ก็ พัตต์เลย ผมเป็นคนที่พัตต์อย่าง มั่นใจ ซึ่งการมีกิจวตั รที่ดีจะช่วยได้ มาก

ให้ท่านไปที่กรีนซ้อมแล้ว ทดลองกิจวตั รแบบต่างๆ หาแบบ ที่ท่านรู้สึกดีที่สุด จากนั้นก็ฝึกซ้อม พัตต์ด้วยกิจวัตรนั้นจนมันกลาย เป็นส่วนหนึ่งของเกมของท่าน รับรองไม่ว่าสถานการณ์จะกดดัน แคไ่ หน ทา่ นจะพตั ตล์ งหลมุ มากขนึ้

บุทช์ ฮาร์มอน ครูกอล์ฟอาชีพประจcา กอล์ฟ ไดเจสต์

แบบฝึกของไทเกอร์เพื่อความคงเส้นคงวา

สมัยที่ผมยังสอนไทเกอร์ เขาจะซ้อมพัตตจ์ ากระยะห้าหรือหกฟุต เล็งหน้าพัตเตอร์ ไปหาหลุม พร้อมกับปักทีสองอันที่ปลายและโคน พอให้หัวพัตเตอร์ลอดผ่านได้ ทีจะเป็นตัวฟ้องทิศทาง หากพัตต์ ไป โดนทีอันนอก แสดงว่าท่านสวิงออกนอกในตอนสวิงผ่านลูก หาก โดนทีอันใน แสดงว่าท่านสวิงเข้าด้านใน ในการพัตต์ให้ลงหลุมไม่มี อะไรจะสcาคัญมากไปกว่าการที่หน้าพัตเตอร์สแควร์ตอนปะทะลูก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.