Michael Breed

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

3 วิธีท่าฝึกเตรียมอิมแพค เพื่อการปะทะลูกที่หมดจด

านลองพิจารณาท่าเข้า ปะทะลูกในตอนดาวน์ สวิงของผมในภาพนี้ ยิ่ง เข้าใกล้จังหวะปะทะ ท่านยิ่งไม่ สามารถทําอะไรได้มาก หรือทําไม่ ได้เลย อยากให้ตรวจสอบท่านี้ของ ท่าน ให้สวิงลงไม้แล้วหยุดที่จุดนี้ แล้วตรวจสอบดูว่าท่านทาํ 3 สิ่งต่อ ไปนี้ถูกต้องหรือไม่?

ท่1 นd้าหนักตัวเคลื่อนมาอยู่ที่เท้าหน้า

ท่านจะเห็นว่าเข่าของผมแทง เข้าหาเป้าหมาย หลังเท้าขวาของ ผมเรมิ่ หมนุ ไปทางเปา้ หมายเชน่ กนั ผมกําลังถ่ายนํ้าหนักตัวอย่างถูก ต้องไปทางซีกซ้าย ซึ่งจะช่วยให้ผม ตีได้อย่างหนกั แน่น พร้อมกนั นี้ผม กาํ ลงั เหยยี ดขาซา้ ยยนั พนื้ ซงึ่ แรงที่ ส่งจากพื้นนี้แหละเป็นปัจจัยสําคญั ของการสร้างความเร็วหัวไม้

2 แขนตามยังคงงออยู่

ณ จุดนี้ของดาวน์สวิง นกั กอล์ฟ จํานวนมากมักจะเหยียดแขนหลัง (ขวาของคนถนดั ขวา) ออกไปแล้ว การที่แขนยงั งออยู่มนั จะช่วยรกั ษา ให้ไม้ยังอยู่บนเส้นทางสวิงที่ดีคือ จากใน-ออกนอก แขนหลงั ไม่ควร เหยียดสุดจนกระทั้งไม้ได้ผ่านจุด ปะทะไปแล้วสองสามฟุต

3 ข้อมือยังพับอยู่

เมื่อปลายก้านเคลื่อนมาอยู่ราว หนา้ ขาขวา กา้ นไมค้ วรยงั ขนานพนื้ เป็นการบอกว่าข้อมือผมยังคงพบั อยู่ นกั กอล์ฟมกั จะรีบคลายข้อมือ เร็วเกินไป การรกั ษาการพบั ข้อมือ นอกจากจะเปน็ การเพมิ่ พลงั ใหก้ าร ตีแล้ว มนั ยงั ช่วยให้ท่านไม่ตีขุดดิน

ไมเคิล บรีด ไม้ของท่านทdางานให้ท่านเต็มที่หรือยัง?

ท่านลงทุนกับเกมกอล์ฟ ไม่ใช่น้อยๆ ตั้งแต่อุปกรณ์ เสื้อผ้า ไปจนค่ากรีนฟี แม้จะไปหาสนามไกลๆเพื่อประหยัดราคาค่า ออกรอบ แตก่ ต็ อ้ งลงทนุ ทงั้ เวลาและคา่ นา้c มนั รถ ดงั นนั้ ทง้ั การเลอื กอปุ กรณ์ จะตอ้ งเหมาะกบั ตวั ทา่ นมากทสี่ ดุ หากทา่ น ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนี้ ในโครงการ Golf Digest Schools เรามีโปรแกรมออนไลน์สcาหรับช่วยพัฒนาเกมกอล์ฟให้ท่าน เราสามารถช่วยวิเคราะห์อุปกรณ์ของท่านโดยช่างฟิตติ้งที่ได้รับการจัดอันดับโดยกอล์ฟ ไดเจสต์ เพียงท่านส่งภาพ หรือคลิปไม้กอล์ฟของท่านมา แล้วผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ของเราจะวิเคราะห์ให้ นอกจากนี้ท่านยังสามารถเข้าไปดู สิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายใน Golf Digest Schools โดยเข้าไปที่ golfdigest.com/allaccess

▶ ▶ ▶ หัวหน้าฝ่ายการฝึกสอน สื่อดิจิทัล ประจcากอล์ฟ ไดเจสต์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.