Swing Sequence

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

กุญแจสาํ คญั ของ

ไทเกอร์ วูดส์ กบั การกลบั มา ได้แชมป์อีกครั้ง

ทสรุปหลังเวลล์ฟาร์โก แชมเปียนชิปของปีนี้ หลงั ไดล้ งแขง่ พจี เี อ ทวั ร์ มา 7 รายการ ไทเกอร์อยู่อนั ดบั 206 ในสถิติตีแม่นแฟร์เวย์ (51 เปอร์เซ็นต์) ขณะที่รายการเมื่อ ต้นปีอย่างฟาร์เมอร์ส อินชัวแรนซ์ โอเพน เขาตีอยู่แฟร์เวย์เพียง 17 แฟรเ์ วยจ์ ากทงั้ สรี่ อบ ทาํ ใหส้ ถติ เิ ขา ยิ่งยํ่าแย่ เดวิด เลดเบทเทอร์ หนึ่ง ใน 50 ครูกอล์ฟที่ดีที่สุดที่จดั โดย กอล์ฟ ไดเจสต์ กล่าว

“นี่คือเหตุผลว่าทําไมภาพเหล่า นซี้ งึ่ ถา่ ยไวเ้ มอ่ื ตอนตน้ ปจี งึ นา่ สนใจ มาก” เลดเบทเทอรก์ ลา่ ว “มหี ลาย อย่างที่น่าชื่นชอบ แต่ก็คาดว่าเขา อาจตอ้ งใชเ้ วลาอกี สองสามรายการ จนกว่าเขาจะเชื่อมั่นและเกิดความ รู้สึกดีกบั วงสวิงใหม่นี้ ยิ่งไทเกอร์ เล่นทัวร์นาเมนท์มากขึ้น เขาก็ยิ่ง รสู้ กึ ดแี ละตเี ขา้ แฟรเ์ วยม์ ากขนึ้ แม้ ช็อตที่ตีหลุดก็ยังแสดงให้เห็นถึง พลังของมัน หากท่านอยากรู้ว่า ทําไมผมถึงมั่นใจว่าสถิติการไดรฟ ของเขาจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะ วา่ เขามหี นง่ึ ปจั จยั ทโี่ ดดเดน่ มาก ที่ จะเสริมให้เขาประสบความสําเร็จ ในไม่ช้า”

ก่อนที่เลดเบทเทอร์จะเปิดเผย สงิ่ นนั้ เขาไดแ้ นะนาํ บทเรยี นกอลฟ์ ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์กอล์ฟ เบน โฮแกนเป็นนักกอล์ฟที่เก่ง ที่สุดทั้งก่อนและหลังที่เขาประสบ อุบตั ิเหตุรถยนต์ในปี 1949 แต่ก็ ดูไม่ยากว่าช่วงก่อนหรือหลัง เหตุการณ์ครั้งนั้นที่เขาประสบ ความสําเร็จมากกว่า หกจาก ทั้งหมดเก้าเมเจอร์ของเขาได้มา หลงั อุบตั ิเหตุรถยนต์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.