There’s a Way Out

Golf Digest (Thailand) - - Contents - โดย แมตต์ คิลเลน

แผนการเล่นใหม่ของคุณ ในการตีลูกออกจาก ขอบบงั เกอร์ที่ชนั

การกล่าวกันว่านักออกแบบสนามกอล์ฟได้รับแรง บนั ดาลใจในการทจี่ ะออกแบบบงั เกอรจ์ ากโพรงทสี่ ตั ว์ อย่างเช่นกวางได้ทําขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองจากสภาพ แวดลอ้ มทมี่ นั อยู่ เอาละ ถงึ แมว้ า่ มนั จะเปน็ เรอื่ งราวของการบอก เล่าที่ดี แต่ทว่าในเวลานี้ ลูกกอล์ฟของคุณได้ไปอยู่ในบงั เกอร์ที่ มีลักษณะเหมือนกับแอ่งที่เกิดจากการจู่โจมทางอากาศด้วย เครอื่ งบนิ ทงิ้ ระเบดิ B-17 และผมกม็ นั่ ใจวา่ คณุ คงไมม่ อี ารมณ์ ทจี่ ะไปชนื่ ชมกบั การพรรณนาทที่ าํ ใหเ้ หน็ ภาพนนั้ พดู งา่ ยๆกค็ อื บงั เกอร์บางแห่งจะมีผนงั ที่ชนั มาก ซึ่งจะใช้การเล่นลูกออกจาก บงั เกอร์ในแบบที่เคยใช้ ไม่ได้แน่นอน

คุณจึงจําเป็นจะต้องมีแผนการ ขอให้เล่นลูกไปในทิศทางอื่น เล่นที่แตกต่างออกไปเมื่อลูกอยู่ ทิศทางไหนนะหรือ? คือถ้าหากว่า ใกล้กบั ด้านหน้าของบงั เกอร์ที่อาจ ขอบของบังเกอร์มีการครอบคลุม จะทําให้ลูกเด้งกลบั มาอยู่ในทราย บริเวณของกรีนตรงบริเวณอื่นใน อีกครั้ง ประการแรก ขอให้มีการ ระดับที่ตํ่ากว่า นั่นแหละคือ ประเมนิ สถานการณก์ อ่ น เพราะถา้ แผนการเล่นของคุณในการที่จะตี หากคณุ ไมส่ ามารถตใี หล้ กู ขนึ้ ไปได้ ลูกออกจากบังเกอร์นี้ไป แต่ถ้า เร็วพอเพื่อที่จะผ่านขอบของ หากว่าผนังของบังเกอร์ที่มีความ บงั เกอร์ และตีให้ลูกวิ่งเข้าหาธง ก็ ชันอยู่ระหว่างลูกกับบริเวณของ

มีกรีนทั้งหมด ผมก็คงต้องแสดง ความเสียใจด้วย แต่อย่างไรก็ตาม คุณก็จะต้องหาจุดที่อยู่นอกกรีนที่ จะทําให้การเล่นช็อตต่อไปทําได้ งา่ ยทสี่ ดุ ซงึ่ นนั่ กม็ กั จะหมายถงึ การ ตีไปยงั บริเวณที่คุณจะต้องพิทช์ลูก ขึ้นเนินเข้าหาหลุม และนี่ก็คือหนึ่ง ในหลายๆครงั้ ทค่ี ณุ จะตอ้ งควบคมุ ความอวดดีที่ตัวเองมีอยู่ให้ได้ พร้อมกับยอมรับว่า การเล่นที่ ชาญฉลาดเทา่ นนั้ ทจี่ ะทาํ ใหล้ กู ออก ไปจากบงั เกอร์ได้

ซงึ่ มกี ารกลา่ วกนั วา่ กม็ อี ยหู่ ลาย ครงั้ เหมอื นกนั ทคี่ ณุ จะสามารถตลี กู ให้ออกไปจากบังเกอร์ และส่งลูก ให้วิ่งเข้าหาหลุมได้ ดงั นั้นเมื่อคุณ คิดว่าตัวเองสามารถที่จะเล่นลูก จากทาํ เลทยี่ ากเชน่ นไี้ ดส้ าํ เรจ็ ผมก็ อยากจะให้คุณจําเอาไว้ข้อหนึ่งคือ จงสวิงยาวๆอย่างช้าๆ นั่น หมายความว่า คุณจะต้องขึ้น แบ็คสวิงและสวิงผ่านลูกยาวๆ พรอ้ มกบั รสู้ กึ วา่ ความเรว็ ของหวั ไม้ จะไม่เร็วเหมือนกบั การเล่นลูกจาก บังเกอร์โดยทั่วไป ทั้งนี้เพราะวง สวิงที่ยาวและช้าจะช่วยให้เกิดการ ตีลูกโด่งที่มีความนุ่มนวล ซึ่งจะ ทําให้ลูกลอยข้ามขอบบังเกอร์ไป กอ่ นทจี่ ะตกลงบนกรนี และวงิ่ เขา้ หา หลุม

เพราะการมกี ลไกในการสวงิ เชน่ นนั้ จะชว่ ยทาํ ใหข้ อ้ มอื ซา้ ย (สาํ หรบั ผู้ที่ถนดั ขวา) อยู่ในตําแหน่งที่งุ้ม ซึ่งจะช่วยเพิ่มองศาในการตีให้กบั การเล่นช็อตนั้น โดยการงุ้มจะ หมายถงึ การทหี่ ลงั มอื ไปอยใู่ กลก้ บั ดา้ นบนของทอ่ นแขนมากกวา่ ฝา่ มอื นอกจากนั้นแล้ว ในเวลาที่คุณสวิง ขอให้ปลดปล่อยหัวของไม้กอล์ฟ กอ่ นทจี่ ะปลดปลอ่ ยมอื ในขณะทม่ี นั เคลื่อนที่ผ่านทราย แต่สิ่งที่ไม่ควร กระทําก็คือ การขุดลงไปในทราย ลึกๆด้วยการที่ด้ามจบั ของไม้เอียง เข้าหาเป้าหมายในขณะที่ปะทะลกู

คําแนะนําข้อสุดท้ายนะหรือ? อย่าพยายามที่จะปีนออกมาจาก บงั เกอร์ แต่ขอให้ใช้ลิฟท์แทน

-เขียนร่วมกบั รอน แคสพริสกี

แมตต์ คิลเลน หนึ่งในครูกอล์ฟรุ่นใหม่ ที่ดีที่สุดของกอล์ฟ ไดเจสต์ ปัจจุบันเขาเป็นโค้ชทางด้านลูกสั้น ให้กับ จัสติน โธมัส

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.