Lakchai

Golf Digest (Thailand) - - Contents -

ตาต้องนิ่ง เพื่อเพิ่มความ แน่นอนในการพตั ต์ระยะใกล้

“ฝึกมองไปที่จุดใดจุดหนึ่ง โดยไม่ทËำกำรเพ่ง สำยตำ หรือมองในจุดเดียวอย่ำงผ่อนคลำย”

กพตั ตร์ ะยะ 3-4 ฟตุ ซงึ่ ดภู ายนอก ว่าง่าย แต่ทุกคนที่รู้จักกอล์ฟพอ ก็จะทราบดีว่าบางครั้งมันไม่ง่าย อยา่ งทคี่ ดิ โดยเฉพาะในสถานการณท์ มี่ คี วาม กดดัน แน่นอนว่ากิจวัตรก่อนเล่นหรือ “พรชี อ็ ตทรทู นี ” จะชว่ ยลดความกดดนั ไดอ้ ยู่ มาก แต่เคล็ดลบั อีกอย่างหน่งึ ที่ช่วยเซฟพตั ต์ ระยะนี้ให้ท่านได้ก็คือ ตานิ่ง

“ตานิ่ง” ไม่ใช่คอนเซ็ปต์ใหม่ใน วทิ ยาศาสตรก์ ารกฬี า มวี จิ ยั หลายฉบบั ทแี่ สดง ให้เห็นว่านักกีฬาสามารถเล่นกีฬาได้มี ประสทิ ธภิ าพมากขนึ้ โดยเฉพาะกฬี าประเภท เป้า โดยให้นักกีฬาฝึกฝนมองไปที่จุดใด จุดหนึ่ง โดยไม่ทาํ การเพ่งสายตา หรือมองใน จุดเดียวอย่างผ่อนคลาย เพราะตามปกติ มนษุ ยเ์ มอื่ ถกู กดดนั มากๆ มมุ มองของสายตา จะเปะปะ ผมแนะนําให้ลองทําการมาร์คจุดที่ ใหญ่พอบนลูกกอล์ฟของท่าน และให้ทําการ มองมันเพียงจุดเดียวโดยไม่เพ่ง เมื่อเข้า จรดลูกพร้อมเตรียมตัวที่จะพัตต์ดู ท่านจะ สามารถเซฟแต้มสาํ คญั ในการเล่นได้มากขึ้น

สุดท้ายนี้ผมขอฝากถึงท่านนักกอล์ฟที่ ต้องการแก้ไขหรอื ต้องการพฒั นาฝีมือสวิงให้ ดีขึ้น สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่โรงเรียน สอนกอล์ฟหลักชัย ช่วงนี้ทางโรงเรียนมี โปรโมชันพิเศษในการทดลองเรียนฟรี 1 ชั่วโมง เพียงแจ้งว่าท่านได้ทราบข้อมูลมา จากนิตยสารกอล์ฟ ไดเจสต์ ขอบคุณและ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ ติดต่อเพื่อจอง เวลาเรียน: โรงเรียนสอนกอล์ฟหลักชัย 087-697-2211 หรือ Line id: lakchaigolf

ลูหลักชัย ทองศรีพงศ์

อดีตครูสอนกอล์ฟ สถาบันเดวิด เลดเบทเทอร์ กอล์ฟ อคาเดมี และผ่านการอบรมขั้นสูงจากสถาบัน ไทเทิลลิสท์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ คdาแนะนdา

มาร์คจุดที่ใหญ่ พอบนลูกกอล์ฟ ของท่าน และให้ ทdาการมองมัน เพียงจุดเดียวโดย ไม่เพ่ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.