“หากท่านตีลูกไม่โด่งพอ ท่านจะไม่ได้ระยะเพิ่มเมื่อได้เล่นตามลม”

Golf Digest (Thailand) - - Play -

ลมซ้ายไปขวา วางลูกค่อนไปทางเท้าหน้า

ผมเริ่มต้นโดยการกcาหนดจุดตกเพื่อให้ ได้มุม เข้าหากรีนที่ดีที่สุด จากนั้นก็จะประเมินดูว่าลมมี ผลกระทบต่อการวางแผนที่ว่านี้หรือไม่ แล้วก็ ทาc การปรบั วธิ เี ลน่ ซงึ่ การปรบั ของผมคอื ตอ้ งเลน่ ลูกที่ค่อนมาทางเท้าหน้า คือประมาณหัวแม่เท้า ซ้าย (ซ้าย) และเล็งออกไปทางซ้ายมากกว่าปกติ เล็กน้อย ซึ่งทั้งตcาแหน่งลูกและทิศทางการเล็งจะ ชว่ ยใหล้ กู เรมิ่ ตน้ ไปทางซา้ ยของแฟรเ์ วยแ์ ลว้ ลมจะ ชว่ ยเบนทศิ ทางใหล้ กู มาเขา้ แฟรเ์ วย์ในจดุ ทดี่ ที สี่ ดุ

ตามลม ตั้งทีสูงและหมุนตัวสร้างเกลียวมากๆ

เพอื่ ใชข้ อ้ ไดเ้ ปรยี บนี้ใหเ้ กดิ ประโยชน์ ผมจะตงั้ ลกู ใหส้ งู กวา่ ปกติเล็กนอ้ ย โดยครงึ่ ลูกบนจะอยเู่ หนอื กระดองไดรเวอร์เมื่อวางฐานไม้แนบพื้น ตcาแหน่ง ลูกจะตรงกับส้นเท้าซ้าย สุดท้ายที่ผมทcาตอนเข้า จรดลูกคือ เอียงไหล่ขวาตc่าลงเล็กน้อยและเอียง แกนลcาตัวไปทางขวาเล็กน้อยด้วย (ซ้าย) ซึ่งจะ ช่วยให้ผมตีได้มุมเหินสูงขึ้นเพื่อให้ลูกโด่งและลม ชว่ ยหอบ ตอนทผี่ มสวงิ ผมจะหมนุ ตวั สรา้ งเกลยี ว มาทางด้านขวา จากนั้นก็จะหมุนตัวคลายเกลียว เข้าหาลูกจากด้านในเพื่อให้เกิดวิถีดรอว์ ได้ระยะ เพิ่มขึ้น

ทวนลม สวิงตัวนิ่งและอยู่ที่กึ่งกลาง

ตอนจรดลกู ผมจะตงั้ ทสี งู จากพนื้ หญา้ เพยี งหนง่ึ นิ้ว และให้ลูกอยู่ห่างราวสองนิ้วจากส้นเท้าซ้าย พร้อมจับกริปตc่าลงเล็กน้อย (ล่างซ้าย) นอกจาก นผี้ มยงั เลง็ ออกไปทางซา้ ยเลก็ นอ้ ย เพราะสาc หรบั ชอ็ ตนมี้ แี นวโนม้ วา่ ลกู จะเบนออกขวาอนั เนอ่ื งจาก ตาc แหนง่ ทตี่ งั้ ของลกู ซง่ึ ทาc ใหย้ ากทจ่ี ะสแควรห์ นา้ ไม้ รักษานc้าหนักตัวให้อยู่ที่เดิมคือกึ่งกลางของ ชว่ งเทา้ ใหส้ วงิ สนั้ ลงแตร่ าบเรยี บทงั้ ตอนแบค็ สวงิ และดาวน์สวิง อย่าโถมตัวไปทางซ้ายแล้วสวิงลง ชนั ตอี ดั ลกู เพอื่ พยายามคมุ ใหล้ กู ตาc่ การทาc เชน่ นี้ จะเพิ่มแบ็คสปิน ยิ่งทcาให้ระยะสั้นลง

ลมขวาไปซ้าย ใช้ลมช่วยเพิ่มระยะ

ด้วยกระแสลมเช่นนี้การเข้าจรดลูกของผมก็จะ เหมือนปกติ แต่ท่านอาจจะยืนช่วงเท้าแคบลงเล็ก นอ้ ยและยนื เลง็ ไปทางขวาเลก็ นอ้ ยก็ได้เพอื่ ใหเ้กดิ เส้นทางสวิง จากใน-ออกนอก เพราะว่าทิศทาง เริ่มต้นของลูกนั้นสcาคัญมาก ผมจะเล็งไปที่ขอบ ขวาของแฟร์เวย์ เพื่อให้ลมหอบลูกกลับมาที่ แฟร์เวย์ ให้ท่านสังเกตวิธีการปลดปล่อยไม้ผ่าน จุดปะทะของผม (ขวา) ท่านต้องไม่พยายามหมุน มือช่วย ขอให้ท่านตีด้วยวิถีดรอว์และแรงได้เต็มที่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.