RED BALL

Golf Digest (Thailand) - - Equipment -

มันันยากที่จ่ี ะรู้ว้วูู ่า่ พัตัตเตอร์ข์ องท่า่ นแนบพื้นื้นสนิทิทและเล็ง็งถูกูกู ทศิศิ ทางหรือือ ไม่่ แต่ล่ลูกูู บอลเล็ก็ สีแีแดงที่อี่อี ยูู่่่ในด้า้า้ นล่า่า่ งของสโคบ จะชว่่วยบอกใหท้้ท่า่าน รู้วู้ ่า่ เมื่อ่อื ท่า่านวางพัตัตเตอร์แ์แล้ว้ว จะถกููกระนาบและทศิิศทางหรอืือไม่่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.