SPIDER MINI

Golf Digest (Thailand) - - Equipment -

นี่คี่คือือพัตัตเตอร์์ สไปเดอร์ รุ่นุ่นุ ยอด นิยิยม ที่ี่ให้ค้ความรู้สู้สึกึก เหมือือนพัตัตเตอร์เ์เบลด โดยวางจุดุดุ ศูนููนย์ถ์ถ่ว่วง มาข้า้างหน้า้ามากข้นึึ้น แต่ด่ด้ว้วยรูปููปทรงแบบ มัลัลเลท ที่ชี่ช่ว่วยให้พ้พัตัตต์์ ผิดิดพลาดมีคีความ เสถียียรมากขนึ้นึ้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.