คน้ หาความเชอ่ื มน่ั ในตวั เอง

Golf Digest (Thailand) - - Journeys -

มัยที่ผมเรียนอยู่ปี 1 ผมมีฉายาว่าโรดรนั เนอร์ ผมมีนํ้าหนกั เพียงแค่ 115 ปอนด์ แต่ผมกลบั ส่งลูกพุ่งทะยานไปได้ไกล 280 หลา แน่นอนว่า มนั ไม่เยี่ยมยอดเท่าฉายา โกลเดนแบร์, เกรทไวท์ชาร์ค หรือไทเกอร์ แต่ก็ยงั ดีกว่าการไม่มีฉายาเลยนะ สนามไดรฟที่นั่นได้ การออกรอบ ในสนามจริงของผม ก็คือเมื่อถึง การแข่งขนั เท่านั้น ซึ่งเพื่อนๆผมก็ เอาแตถ่ ามวา่ ทาํ ไมไมย่ อมแพซ้ ะที

ผมเคยเป็นไอ้ตัวเล็กจอมดื้อ

ผม พี่ชายของผม และเพื่อนๆของ ผมเรียนกอล์ฟที่สนามโกลฟ ในรฐั เท็กซัส หรือที่รู้จกั กนั ในนาม เดอะ พแี พทช์ ทนี่ นั่ ไมม่ บี งั เกอร์ บอ่ นาํ้ ก็ แหง้ ผาก เขตโอบกี ไ็ มม่ บี อก มนั คอื สนามที่แย่สุดๆเท่าที่คุณจะ จนิ ตนาการได้ แตก่ รนี เลก็ ๆของมนั ก็เป็นสิ่งที่ทําให้พวกเราเรียนรู้การ เล่นแบบสแกมเบิล

ผมไม่ใช่คนแรกในพีจีเอ ทัวร์ ที่เติบโตมาจากสนามพีแพทช์

การตดั สนิ ใจทเี่ ยยี่ มทสี่ ดุ ในชวี ติ คอื การที่ผมย้ายไปเรียนที่มหาลัย อารค์ นั ซอร์ หลงั หวั หนา้ โคช้ แบรด แมคมาร์คิน ย้ายไปที่นั่น และ แนวคิดที่เขาสอนให้ผมก็ทําให้ผม ควา้ แชมป์ ออล อเมรกิ นั ถงึ 3 ครงั้

แต่ 4 ปี แรกของการเปน็ โปรทวั รข์ อง ผม ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก

ผมอาศยั อยทู่ เี่ บทอน โรก และไมม่ สนามไหนในย่านนั้นยอมให้สิทธิ์ พิเศษแก่ผม คนเดียวที่ให้เกียรติ ผมในฐานะนักกอล์ฟคือโค้ชที่ แอลเอสยู ซึ่งเขาอนุญาตให้ผมใช้

พ่อของผมคือคนส่งของ ส่วนแม่ก็ เป็นครู

ในวันหยุดพวกท่านจะออกไป รบั จา้ งตดั หญา้ เพอื่ นาํ เงนิ มาจา่ ยคา่ เข้าแข่งขนั ซึ่งผมก็จะจ่ายคืนพวก ท่านเสมอ และเมื่อมนั เป็นเงินของ เราเองผมกต็ อ้ งพยายามใหห้ นกั ขนึ้

แฟนของผมบอกให้เริ่มใหม่

อลิซาเบธบอกให้กลับไปทําทุก อย่างเหมือนสมัยอยู่ในวิทยาลัย โค้ชคนเดิม, ไม้เดิม, ทุกอย่าง เหมือนเดิม ผมต้องทิ้งไม้ชุดเดิมที่ ใชใ้ นมนิ ทิ วั รอ์ ยา่ งเจบ็ ปวด และจา่ ย เงินซื้ออุปกรณ์ชุดใหม่ของปิง

ผมสมัครแข่งคิวสคูลที่มิสซิสซิปี

และบอกตัวเองว่า นี่คือความ พยายามครั้งสุดท้ายของผม ที่ สนามแข่งนั้นมีแฟร์เวย์แคบๆและ กรนี ทเี่ ลก็ และไมร่ เู้ ลยวา่ คนทจ่ี ะมา แข่งกบั ผมคือใคร ในรอบแรกผม ทําสกอร์ได้ 81 นํ้าตาผมก็ไหล ตอนนี้ผมต้องกลับมาคิดถึงเรื่อง งานอื่น นอกจากกอล์ฟแล้ว ที่แย่ก็ คือผมไม่รู้อะไรเลยนอกจากกอล์ฟ

รูมเมทของผมในสัปดาห์นั้นคือ ออสติน คุก

พวกเราต่างอธิษฐาน และในวัน รุ่งขึ้นปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้น ผมทํา สกอร์ได้ 64 และจบการแข่งด้วย อนั ดบั ที่ 2 ผมถอนเงนิ ทงั้ หมดออก จากบัญชีเพื่อซื้อแหวนหมั้น ให้อลิซาเบธ

เรื่องราวชัยชนะของผมที่โคลัมเบีย เกิดจากลมที่พัดมาช้า

นักกอล์ฟคนอื่นต้องทุกข์ทนกับ สภาพลมทที่ าํ ใหเ้ กอื บเลน่ ไมไ่ ด้ แต่ ไม่ใช่กบั ผม เพราะตอนที่ผมเล่น 9 หลุมหลงั ลมมนั ยงั ไม่แรงขนาดนี้

ชัยชนะครั้งนั้นได้เปลี่ยนสถานะของ ผมและทdาให้ผมได้ลงแข่งในพีจีเอ

จากนั้นโลกก็รู้จักผมหลังจากขึ้น เปน็ ผนู้ าํ ในการแขง่ ยเู อส โอเพน ที่ โอคมอนต์ ผมอยู่ก๊วนสุดท้ายใน การแขง่ วนั อาทติ ย์ แตก่ ลบั ทาํ สกอร์ ได้ 78 และตกมาอยใู่ นอนั ดบั ที่ 15 ร่วม มนั มีบางช็อตที่ผมตีเกิน แต่ โดยรวมแลว้ ผมกค็ ดิ วา่ ผมรบั มอื ได้ ดี อีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมผ่านมนั มา ได้คือความคิดที่ว่าผมไม่ได้เล่น เพื่อตัวเองเท่านั้น สปั ดาห์ก่อนการ แข่งขนั ผมได้รู้จกั กบั ออสติน เด็ก ชายผปู้ ว่ ยดว้ ยโรคลคู เิ มยี ทอี่ ยใู่ กล้ บ้านเกิดของผม ซึ่งกําลงั รกั ษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาลเด็กเซนท์จูด ตอ้ ง ขอบคุณฝนที่ตกในโอคมอนต์ตอน เช้าที่ทําให้การรออากาศถูกเลื่อน ออกไป ผมจึงมีเวลาเพียงพอที่จะ เตรียมบทพูดสําหรับการออก อากาศผ่านโทรทัศน์ ว่าผมจะ บริจาคเงินจากสปอนเซอร์ทั้งหมด ให้กบั ออสติน และเปิดรบั บริจาค ให้กับเขา ซึ่งในสัปดาห์นั้นมี ผู้บริจาคเงินถึง 37,000 เหรียญฯ

คุณคิดว่าถ้านักกอล์ฟเสียการ์ด ทวั ร์ไปแลว้ จะตอ้ งกลบั ไปเลน่ ในเวบ็ ดอทคอมทัวร์ใช่ไหม?

มนั ไม่ใช่อย่างนั้นเลย ในปี 2016 ผมพบว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์ในการ แขง่ ขนั รายการไหนของพจี เี อ ทจี่ รงิ ผมควรจะกลบั ไปเลน่ เวบ็ ดอทคอม ทัวร์ แต่ตารางการแข่งขนั ของมนั ก็ ทาํ ใหย้ ากเปน็ อยา่ งยงิ่ ทจี่ ะตดั สนิ ใจ (ผู้ที่ลงแข่งในเว็บดอทอคอมทัวร์ จะถูกบังคับให้ต้องลงแข่งขันใน แมทช์ที่กําหนด) อีกเหตุผลก็ เพราะในหวั ของผมคดิ แตเ่ รอ่ื งงาน แต่งงาน ผมกลัวว่าทุกอย่างจะไม่ เป็นไปตามแผน

ผมทdาชิพอินสองครั้งในการแข่ง 9 หลุมหลัง

และควา้ การด์ ทวั รม์ าครองไดส้ าํ เรจ็ และประวัติของผมในปีนี้ในพีจีเอ ทวั ร์ กค็ อื ผมแพเ้ พลยอ์ อฟทปี่ าลม์ ดีเซิร์ท และชนะที่ซานแอนโตนิโอ

ผู้เล่นในมินิทัวร์ต่างคิดว่า มันมีเคล็ดลับเพื่อที่จะให้เข้ามาเล่น ในพีจีเอ ทัวร์

แต่ความจริงแล้วมนั ไม่มีอะไรมาก ไปกว่าความเชื่อมั่นในตัวเอง ผมเคยมีมนั นะ แต่ก็ทํามนั หายไป นานถึง 4 ปี

แมผ้ มจะไดร้ เู้ คลด็ ลบั สาd หรบั การจดั ตารางแข่งขัน

อย่างในการแข่งเมื่อ 2017 ของ เว็บดอทคอมทัวร์ แชมเปียนชิป ที่ แจ็คสนั วิลล์ ผู้เล่นบางคนและตัว ผมเองที่มีการ์ดทัวร์ของพีจีเอจะ ถอนตวั ในวนั เสาร์ เพอื่ ใหม้ เี วลาบนิ ไปซ้อมที่นาปา เพื่อเตรียมพร้อม รบั มือกบั รายการแรกของพีจีเอใน ปีนั้น ซึ่งมันอาจเป็นการเตรียม พร้อมที่ไม่มาก แต่ก็ยงั ดีกว่าไม่มี และแมพ้ อ่ แมข่ องผมจะเชอื่ ในฝมี อื ผม แต่ทุกวันนี้พวกท่านก็ยังไม่ หยุดรบั จ้างตดั หญ้า

—เขียนร่วมกบั แม็กซ์ แอดเลอร์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.