อมตะ สปรงิ คนั ทรคี ลบั สวยงามและทา้ ทาย ในมาตรฐานสนามระดบั โลก

Golf Digest (Thailand) - - The Golf Life Course Review โดย อรุณ แสดรัมย์ -

นระยะเวลากว่า 10 ปีที่ ผา่ นมา สนามกอลฟ์ ของ ไทยแห่งหนึ่งได้ชื่อว่า เป็นสนามกอล์ฟที่จัดการแข่งขัน กอล์ฟรายการใหญ่ๆระดบั โลกมา อย่างต่อเนื่อง มีนักกอล์ฟชั้นนํา ของโลกมาเยือนและแข่งขัน ณ สนามกอล์ฟแห่งนี้กนั มากมาย นับไม่ถ้วน และเชื่อว่าเป็นสนาม กอล์ฟที่นักกอล์ฟไทยหลายคน ใฝ่ฝันว่าจะมีโอกาสสักครั้งที่จะได้ ไปออกรอบที่นี้ สนามแห่งนั้นก็คือ สนามอมตะ สปริง คนั ทรีคลบั ซึ่ง จะเป็นสนามใช้แข่งขันกอล์ฟ รายการ กอล์ฟ ไดเจสต์ โอเพน

ใ2018 สนามสุดท้าย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 นี้เช่นกนั เป็นที่ทราบกนั ดีว่าสนามอมตะ สปริง คนั ทรีคลบั เป็นสนามกอล์ฟ ทถี่ กู สรา้ งใหม้ ที ง้ั ความสวยงามและ หรูหราในระดับ 5 ดาว เปิดให้ บริการปกติกับเฉพาะสมาชิก เท่านั้น ซ่ึงนกั กอล์ฟทั่วไปแทบจะ ไมม่ โี อกาสไดไ้ ปสมั ผสั ความงดงาม และท้าทายของสนามกอล์ฟแห่งนี้ สนามนี้ที่เคยเป็นเจ้าบ้านจัด การแข่งขนั กอล์ฟรายการสําคัญๆ ทั้ง ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ปี 2006, เดอะ รอยัล โทรฟี, ไทยแลนด์ กอล์ฟ แชมเปียนชิป หรือกอล์ฟรายการพิเศษอย่าง เวิลด์ กอล์ฟ ซาลูตส์ คิง ภูมิพล ก็ เคยถูกจดั ที่นี่เช่นกนั

สาํ หรบั คอลมั น์ Course Review ในฉบบั นี้ กองบรรณาธิการของเรา ถือว่าได้มีโอกาสพิเศษที่ได้รบั เชิญ จากทางผู้บริหารของสนามกอล์ฟ อมตะ เชิญพวกเราให้ไปทดสอบ ความพร้อมและความสมบูรณ์ของ สนามอมตะ สปริง คนั ทรีคลบั ที่ กําลังจะใช้จัดการแข่งขันรายการ ใหญ่อีกครั้งในช่วงปลายปี

สนามอมตะ สปริง คนั ทรีคลบั เปน็ สนามกอลฟ์ 18 หลมุ พาร์ 72 ระยะแท่นทีหลังสุด 7,453 หลา ออกแบบโดยนักออกแบบสนาม ชอื่ ดงั Lee Schmidt จาก Schmidtcurley Design เปิดให้บริการเมื่อ ปี 2005 สาํ หรบั สไตลข์ องสนามนนั้ ออกแบบโดยมีบ่อนํ้าขนาดใหญ่ ลอ้ มรอบ พรอ้ มกบั สนามทเี่ ปดิ โลง่ ในสไตลล์ งิ คค์ อรส์ มคี วามแตกตา่ ง และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.