AGE IS JUST A NUMBER

Golf Digest (Thailand) - - The Golf Life Course Review โดย อรุณ แสดรัมย์ -

ผมเคยถาม ประหยดั มากแสง เลน่ ๆวา่ ทงั้ ชวี ติ ทเี่ ลน่ กอลฟ์ มา 30 กวา่ ปนี ประหยดั ได้แชมป์ไปกี่รายการ คําตอบที่ได้กลบั มาคือ จําไม่ได้ว่าเท่าไรแล้ว แต่ต้องเกือบถึง หลกั ร้อยแน่ๆ แน่นอนทุกคนต่างรู้ดีว่า ประหยดั มากแสง คือนกั กอล์ฟอีกหนึ่งคน ที่เป็นตํานานของวงการกอล์ฟไทย เป็นนกั กอล์ฟที่สร้างชื่อเสียงให้กบั ประเทศไทย ด้วยการคว้าแชมป์รายการใหญ่มาแล้วมากมาย ทั้งระดบั เอเชียน ทัวร์, เจแปน ทัวร์ หรอื ทวั รใ์ นประเทศอกี หลายรายการ แตเ่ มอื่ วนั เวลาผา่ นไป ดว้ ยวยั ทลี่ ว่ งเขา้ สอู่ ายุ 50 ปี เมื่อปี 2016 ประหยดั ได้ตดั สินใจลงเล่นในเจแปน ซีเนียร์ ทัวร์ ที่เป็นทัวร์ สําหรบั นกั กอล์ฟอาชีพในประเทศญี่ปุ่น ไปพร้อมๆกบั การเล่นในเจแปน ทัวร์ และ เอเชียน ทัวร์ ด้วยความแข็งแรงเกินอายุ ฝีมือที่ยงั คงล้นเหลือ ทําให้โปรจากอําเภอ หัวหินผู้นี้ได้สร้างตํานานบทใหม่บนแผ่นดินญี่ปุ่นอีกครั้ง ด้วยการจ่อคว้าตําแหน่ง นกั กอล์ฟทําเงินรางวัลสะสมสูงสุดของทัวร์นี้ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกนั กอล์ฟ ไดเจสต์ ฉบบั นี้ จึงได้รวบรวมความสําเร็จใน 3 ปีที่ผ่านมา ไว้ในบทความพิเศษนี้ ▶ ▶ ▶

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.